xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Konference: Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

29. november 2017 i DGI-byen i København fra 9.30 til 15.40

18 SEP 2017

Sundhedsstyrelsen holder konference om social ulighed, og hvad sundhedsområdet kan gøre for at reducere den.

Se oplæg og video fra konferencen

Om konferencen

På konferencen vil der blandt andet være fokus på, hvad der skaber den sociale ulighed i sundhed, og hvad sundhedssektoren kan gøre for at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Social ulighed i sundhed skyldes ofte forhold uden for sundhedssektoren, for eksempel tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og trivsel i de tidlige år. Alligevel kan lokale sundhedstilbud om forebyggelse og rehabilitering være med til at støtte, at uligheden ikke bliver større og mindske uligheden.

Konferencen handler blandt andet om: 

  • Hvordan kan vi styrke og målrette den forebyggende indsats, så vi kan mindske uligheden i sundhed?
  • Hvordan får borgere med multisygdom en lettere adgang til og sammenhæng i de ydelser, de modtager?
  • Hvordan kan frivillige organisationer støtte syge og sårbare borgere, og hvad er udfordringerne?

Derudover vil der på konferencen komme en række eksempler på indsatser i kommunerne, som har haft fokus på at sikre sundheds- og forebyggelsesindsatser til sårbare borgere.

Praktisk info

Konferencen bliver holdt onsdag den 29. november 2017 i DGI-byen i København fra 9.30 til 15.40. 
Det koster 500 kroner at deltage i konferencen.

28. november: Tilmelding til konferencen er lukket.

Program

9.00-9.30 Registrering og morgenmad
9.30- 9.45

Velkomst

v. Jette Jul Bruun, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

9.45-10.05

Social ulighed i sundhed – hvad er determinanterne, og hvilken rolle spiller de nære sundhedstilbud?

v. Finn Diderichsen, professor emeritus, Københavns Universitet.

Den sociale ulighed i sundhed giver sig udslag i øget sygelighed og dødelighed blandt fx kortuddannede. Det bliver en udfordring, som er synlig for og udfordrer sundhedsvæsnet. Finn Diderichsen vil i dette oplæg beskrive, hvilke centrale faktorer der har betydning for udviklingen af den sociale ulighed i sundhed, ligesom han vil fokusere på, hvad det samlede sundhedsvæsen kan bidrage med for at reducere den sociale ulighed i sundhed.

10.05- 10.25 Hvad skal der til, for at den forebyggende indsats har fokus på socialulighed?

v.Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Undersøgelser har vist, at langt den største del af den stigning, der er sket i uligheden i dødelighed, skyldes faktorer som tobak og alkohol. Netop i forhold til sundhedsadfærd ses en stigende sociale gradient, som er en udfordring for den kommunale forebyggelsesindsats. Morten Ørsted-Rasmussen vil i sit oplæg diskutere nogle af de udfordringer, som kommunerne står med i forebyggelsesindsatsen.

Det drejer sig bl.a. om strukturelle indsatser, om at arbejde på tværs, og om at sikre volumen og kvalitet i de kommunale forebyggelsestilbud.

10.25- 10.45

Diskussion om ulighed, determinanter og forebyggelse

10.45- 11.15 Pause
11.15- 11.45

Borgere med multisygdom – hvad er udfordringerne for borgeren, kommunen og regionen og hvad er der af løsninger?

v.Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

En stadig stigende andel af borgere lever med flere samtidige sygdomme, og der ses en markant social ulighed i forekomsten af multisygdom. At have flere samtidige sygdomme stiller store krav til borgeren i forhold til at sikre koordinering af parallelle behandlingsforløb, deltage i behandling og passe kontroller mv. Mange af disse borgere oplever at have svært ved at navigere
i sundhedssystemet og at forstå deres eget forløb. Inge Kristensen vil i sit oplæg pege på nogle af de konkrete udfordringer, en borger med multisygdom kan stå med, og hvad der kan gøres for at sikre færre farlige overgange og bedre sammenhæng i indsatsen og for at støtte borgere med behov herfor.

11.45- 12.15

Hvordan kan civilsamfundet støtte sårbare syge borgere?

v.Astrid Læssø, partner i Udviklingsbureauet BETA

Frivillige og hele civilsamfundet spiller en stadig stigende rolle i forhold til støtte og omsorgsfunktioner. Astrid Læssø vil i sit oplæg diskutere, hvilke potentialer der er i at involvere civilsamfundet, hvor grænserne går og hvilke udfordringer, der er i at
sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen.

12.15- 13.15

Frokost

13.15- 14.45

Parallelsessioner

a. Hvordan sikres lige adgang til nære sundhedstilbud?

LAKS lige adgang til kommunale sundhedstilbud

Social Ulighed i sundhed i kommunerne – hvad er udfordringen

Sundhedsfremme i nærmiljøet

b. Beskæftigelse og sundhed, hvordan kan det hænge sammen?

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen

Investering i arbejdsrettet rehabilitering

c. Frivillige støttefunktioner - hvad er erfaringerne?

Frivilligecenter Kerteminde Kommune

Hjælp til sårbare borgere

Kan frivillige navigatorer gøren en forskel for socialt sårbare kræftpatienter

d. Tilrettelæggelse af differentierede kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til riskogrupper

Erfaringer med sårbare borgeres fastholdelse og deltagelse i forebyggelsestilbud

Metoder til fastholdelse af sårbare borgere

e. Psykisk sygdom og sundhed

Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Projekt Din sundhed ved psykisk sygdom

Sammenhæng mellem socialpædagogiske indsatser og sundhedsindsatser

14.45- 15.00

Pause

15.00- 15.30

Tilpas systemet - ikke borgeren

v. Kristine Binzer, lægefaglig konsulent i ”Broen til Bedre sundhed”

15.30- 15.40

Afslutning

v. Jette Jul Bruun, enhedschef for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen