xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af alkoholafhængighed

En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger vedrørende behandling af alkoholafhængighed blandt voksne.

03 MAR 2015
En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger vedrørende behandling af alkoholafhængighed blandt voksne.

Anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler i retningslinjen, at alkoholafhængige personer får tilbudt familieorienteret alkoholbehandling i form af kognitiv adfærdsterapeutisk familieterapi. Der er dokumentation for, at det øger familiens trivsel og mindsker alkoholindtaget hos den alkoholafhængige.

Desuden anbefales det, at pårørende til alkoholafhængige får tilbudt professionel rådgivning/vejledning, fordi det øger sandsynligheden for, at den alkoholafhængige kommer i behandling samtidig med, at det kan forbedre de pårørendes trivsel.

Retningslinjen indeholder også anbefalinger til den farmakologiske behandling af alkoholafhængighed. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alkoholafhængige, der ønsker at stoppe helt med alkohol, får tilbudt acamprosat (Campral®) som supplement til samtalebehandling. Til alkoholafhængige, der ikke har afholdenhed som målsætning, bliver sundhedspersonalet anbefalet evt. at tilbyde naltrexon. Disulfiram (Antabus®) og nalmefen (Selincro®) bør kun tilbydes efter nøje overvejelse, da effekten er usikker, og der kan være bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at behandlingsforløb som udgangspunkt planlægges af tre måneders varighed, og at alkoholafhængige får tilbudt efterbehandling, når deres behandlingsforløb er afsluttet.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af den specialiserede alkoholbehandling i Danmark. Retningslinjen handler om behandlingen af voksne over 18 år, hvor alkoholafhængighed er hovedproblemet. Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i behandlingen af alkoholafhængighed. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer og indsatser på området.

Hvad er alkoholafhængighed?

Der er i Danmark ca. 140.000 personer med alkoholafhængighed. Alkoholafhængighed er karakteriseret ved, at man har oplevet mindst tre af følgende symptomer inden for det seneste år:

  • Trang til at drikke alkohol
  • Tab af kontrol, når man indtager alkohol
  • Abstinenser, hvis man ikke får alkohol
  • Tolerance for alkohol, så større og større mængder alkohol er nødvendig for at opnå samme virkning
  • Fortsat indtag på trods af, at man kender skadevirkningerne
  • At alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv

Personer, der er alkoholafhængige, har en markant højere sygelighed og dødelighed end resten af befolkningen, og alkoholafhængighed kan have store sociale konsekvenser for den enkelte og den nære familie. Kun en mindre del af de alkoholafhængige i Danmark får en behandling for det. I 2013 var der 15.420 personer i offentlig finansieret alkoholbehandling, hvilket er en stigning i forhold til 2008 , hvor der var 12.120. Knap 20.500 modtog medicin mod alkoholafhængighed i 2013.


Links

NKR: Behandling af alkoholafhængighed