xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nyt EU-stråle­beskyttelses­direktiv

Det nye reviderede EU-strålebeskyttelsesdirektiv er vedtaget af Rådet den 5. december 2013 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 17. januar 2014. Udover en revision af det tidligere direktiv fra 1996 er der sket en sammenskrivning med 4 andre direktiver og en Kommissionsanbefaling på strålebeskyttelsesområdet.

21 JAN 2014

Det nye reviderede EU-strålebeskyttelsesdirektiv er vedtaget af Rådet den 5. december 2013 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 17. januar 2014.

Udover en revision af det tidligere direktiv fra 1996 er der sket en sammenskrivning med 4 andre direktiver og en Kommissionsanbefaling på strålebeskyttelsesområdet.

Direktivet træder i kraft den 6. februar 2014 og skal være gennemført i dansk lovgivning senest den 6. februar 2018.

Det nye direktivs fulde titel er: RÅDETS DIREKTIV 2013/59/EURATOM af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom.

I daglig tale på dansk benævnes direktivet EU-strålebeskyttelsesdirektivet. Direktivet er også i faglige kredse kendt under betegnelsen EU-BSS, hvor BSS står for Basic Safety Standard.

Direktivet er revideret i lyset af nye anbefalinger i 2007 fra den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse (ICRP) og erfaringerne fra gennemførelsen af krav m.m. i den nugældende EU-strålebeskyttelseslovgivning i de nationale lovgivninger.

Samtidig er det generelle strålebeskyttelsesdirektiv blevet sammenskrevet med direktiverne om medicinsk bestråling, om oplysning af befolkningen i tilfælde af strålingsfarer, om eksterne arbejdstagere og om højaktive strålekilder samt en Kommissionsanbefaling om radon i indendørsluft.

Anvendelsesområdet er udvidet, så det omfatter udsættelse for radon i indendørsluften i bygninger, ekstern bestråling fra gammastråling fra byggematerialer samt beskyttelse af miljøet ud over eksponeringsveje i miljøet, der fører til stråleudsættelse af mennesker.

Den nye direktivtekst er i forhold til de tidligere direktiver på strålebeskyttelsesområdet mere specifik og vil nødvendiggøre tilsvarende specifikke regler i den danske lovgivning. Specifikke krav til medlemsstaternes strålebeskyttelsesmyndighed og tilladelsesindehavere, der i nugældende direktiver har været anset for underforstået, er præciseret i den nye direktivtekst.

Links

EU-BSS i EF-Tidende på dansk

EU-BSS i EF-Tidende på engelsk

Definitionerne i direktivets artikel 4 sorteret efter det danske alfabet