xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1000 dage: erfaringer fra satspuljer

Nogle af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekter har gennem en årrække haft fokus på at støtte familierne i de første 1000 dage. Her har vi samlet rapporter og erfaringer genereret fra disse projekter.

Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Som del af satspuljeaftalen 2012-2015 udmøntede Sundhedsstyrelsen 18 mio. kr. til ”Styrket indsats i svangreomsorgens for udsatte gravide”. 5 projekter blev tildelt midler målrettet udsatte gravide, så de i højere grad kunne få gavn af svangreomsorgens tilbud og muligheder. Projekterne var forankret i svangreomsorgen, som i samarbejde med sundhedsplejen styrkede udsatte gravides fastholdelse i svangreomsorgens tilbud.

Læs evalueringen af "Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide"  

Bedre barselsomsorg for sårbare gravide

10 projekter under overskriften ”Bedre barselsomsorg for sårbare gravide” har arbejdet med at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier. I projekterne blev der arbejdet med at ruste de kommende forældre til at mestre at blive forældre og som kunne løfte de sårbare gravides kompetencer i forhold til sund livsstil og sundhedsvaner i graviditeten. Alle projekterne har været forankrede i den kommunale sundhedspleje.

Læs evalueringen af ”Bedre barselsomsorg for sårbare gravide” 

Tidlig indsats for sårbare familier 

Som en del af satspuljen 2017-2020 udmøntede Sundhedsstyrelsen puljen ”Tidlig indsats for sårbare familie”. 16 kommuner arbejdede med at målrette sundhedsplejens ydelser med henblik på at fastholde familierne i tilbuddet og reducere den sociale ulighed i sundhed, bl.a. ved at anvende fælles metoder og styrke systematikken både i undersøgelsen og vurderingen af barnet og i det tværfaglige samarbejde. 

13 kommuner arbejdede med at styrke hjemmebesøget allerede fra graviditeten og frem til 1½ år, mens tre kommuner arbejdede med at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejersker og dagtilbudspersonale med fokus på overgange og børn og familier med særlige behov.

Læs evalueringen "Tidlig indsats for sårbare familier" 

Baggrundsmateriale for udmøntning af puljen: Afdækningsrapport, august 2017

Forud for udmøntningen af puljen ”"Tidlig indsats for sårbare familier" fik Sundhedsstyrelsen udarbejdet tre rapporter om forskellige forhold i hhv. sundhedsplejen og socialforvaltningens børne- og familieafdeling samt et litteraturstudie om universelle tilbud i en række andre lande. De tre rapporter blev sammenskrevet i rapporten ”Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser".

Læs rapporten "Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser"

Stemmer fra praksisfeltet: Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats

Antologien er en samling af 16 artikler, der er skrevet af projektdeltagere/-ledere i de kommuner, der deltog i satspuljen "Tidlig indsats for sårbare familier", som blev afsluttet 30. juni 2021.

De deltagende kommuner fik til opgave at skrive om lige præcis det, som de havde lyst til at give videre som vidnesbyrd for det, der foregik i deres kommune i de 3½ år, projektet løb. Det er der kommet spændende artikler ud af, som forhåbentlig kan inspirere andre kommuner til at sætte fokus på den tidlige indsats’ betydning for familiernes sundhed og trivsel og på betydningen af den tværprofessionelle indsats, når familier skal tilbydes den rette indsats i rette tid af de rigtige professionelle samarbejdspartnere.

Håbet er, at antologien vil kunne give sundhedsplejersker, ledere, studerende, fagfolk, politikere og andre interesserede et indblik i, hvordan der med udgangspunkt i universelle ydelser kan arbejdes med særlige indsatser for de kommende forældre og spæd- og småbørnsfamilier, der har behov for en tidlig og hurtig indsats som et forebyggende element i familiens og især barnets trivsel og udvikling.

Læs antologien 

Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud 

Pulje skulle øge sundhedsplejens indsats til udsatte og sårbare familier med små børn og styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud. Indsatserne skulle kvalificere, styrke og systematisere indsatsen til gavn for sårbare og udsatte familier.

Som en del af initiativet skal de udvalgte kommuner efteruddanne sundhedsplejersker i metoden Circle of Security Parents (COS-P).

Sundhedsstyrelsen har evalueret projektet "Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud". Evalueringen viser, at projektet har haft stor værdi for både familier og fagpersonalet.

Læs evalueringsrapporten De første 1000 dage

Opdateret 24 MAJ 2022