xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Transport af radioaktivt materiale

Transport af radioaktivt materiale administreres afhængigt af transportmåden af Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen.

Hovedopgaven for de involverede myndigheder er at sikre mennesker, dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling i forbindelse med transport af radioaktive materialer. 

Området reguleres af en række love og bekendtgørelser, der kan findes her.

Underretning om eller tilladelse til transport af radioaktivt materiale i Danmark

I henhold til § 7 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 1. juli 2019 om transport af radioaktive stoffer (bek. 993/2001) skal virksomheder, der foretager transport – eller hertil hørende funktioner – af radioaktivt materiale i Danmark underrette Sundhedsstyrelsen om deres transportaktiviteter. Hertil hørende funktioner dækker blandt andet over klargøring, pålæsning, aflæsning og transitopbevaring, hvor transitopbevaring benyttes om opbevaring uden for normal arbejdstid, f.eks. natten over.

Virksomheder, der har tilladelse til brug af radioaktive kilder i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer, er undtaget fra krav om underretning om transport af de kilder, som tilladelsen omfatter. 

Transportører, der foretager transporter, der i henhold til de specifikke transportregler er underlagt krav om forhåndsmeddelelse til de kompetente myndigheder, eller som transporterer kolli med krav om eneanvendelse, skal i henhold til § 8 i bek. 993/2001 have tilladelse hertil fra Sundhedsstyrelsen. Virksomheder, der er underlagt krav om tilladelse, er undtaget fra krav om førnævnte underretning.

Sundhedsstyrelsen fører en fortegnelse over virksomheder, der har underrettet om eller tilladelse til transport af radioaktivt materiale, samt omfanget af disse virksomheders transportaktiviteter.

Transport af radioaktivt materiale i Europa

International transport af radioaktivt materiale mellem de europæiske lande reguleres afhængigt af transportformen. Specifikke regler findes for vejtransport i ADR, jernbanetransport i RID, søtransport i IMDG og lufttransport i ICAO-TI.

Opgørelser over transport af radioaktivt materiale i Danmark

Læs mere om transport af radioaktivt materiale her.

 

 

ADR skriftlige anvisninger

Sikkerhedsrådgiver

Reglerne om sikkerhedsrådgivere for vej- og jernbanetransport er beskrevet på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 15 APR 2021