xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet i foreningen

Mange mennesker med demens har tidligere dyrket idræt i en forening, for eksempel en idrætsforening. Det kan de godt fortsætte med eller begynde på igen. Foreninger er en god ramme for fysisk aktivitet, der får pulsen op.

Se video fra Skensved Fitnessforening om fysisk aktivitet for mennesker med demens 

Denne side giver inspiration og forslag til trænere, der i forvejen står for træning i foreninger. De kan udvikle nye tilbud eller supplere eksisterende tilbud med øvelser, som får pulsen op og samtidig indeholder kognitiv træning.

Siden giver endvidere gode råd til planlægning og udførelse af fysisk aktivitet i foreninger, hvor trænere, frivillige, pårørende og venner kan hjælpe med at motivere til, igangsætte eller deltage i fysisk aktivitet.

Endelig giver siden inspiration og forslag til kommuner og frivillige organisationer, der ønsker at indgå i partnerskaber og samarbejde om at tilbyde fysisk aktivitet for mennesker med demens i foreninger.[Ingen tekst i felt]

Fakta

Inspiration og forslag til trænere i frivillige organisationer

I en forening kan mennesker med demens være fysisk aktive på mange forskellige måder. Kun fantasien og funktionsevnen sætter begrænsninger.

Den enkelte kan være fysisk aktiv med individuel idræt eller holdidræt. Trænere kan sætte rammen for og igangsætte fysisk aktivitet kombineret med kognitiv træning, eventuelt med hjælp fra social- og sundhedsfagligt personale, frivillige, venner eller pårørende.

Få inspiration og forslag til fysisk aktivitet kombineret med kognitiv træning ved at klikke på øvelserne nedenfor. Øvelsesbeskrivelserne kan printes ud, og et par af dem har en QR-kode (Quick Response). Scan QR-koden og se en video med øvelsen på en smartphone eller tablet.

Øvelser kombineret med kognitiv træning:


Mere inspiration:

 • Ældre Sagen har udviklet inspirationsmateriale og øvelser til almindelig styrke- og konditionstræning, der kan være relevant for mennesker med demens. Find mere inspiration.
 • Kognitiv stimulationsterapi kan være god som opfølgning på fysisk aktivitet. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se videoer med viden om, hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie - her.
 • Foreningen kan også være udgangspunkt for gå-, løbe- og cykelture. Det kan være i det lokale foreningsfitnesscenter på for eksempel motionscykel eller cross trainer eller i naturen. Se mere om ”Fysisk aktivitet i naturen”.

Gode råd til planlægning og udførelse

Når trænere, frivillige, pårørende, venner eller social- og sundhedsfagligt personale hjælper med fysisk aktivitet i en forening, er det relevant at være opmærksom på en række forhold både i forbindelse med planlægning og udførelse. Der er gode råd nedenfor.

Planlægning:

 • Kendskab til funktionsevne er vigtigt for at ramme et passende niveau for fysisk aktivitet. Søg viden om funktionsevne hos borgeren selv, pårørende, fagpersoner eller i det it-baserede omsorgssystem. Læs mere om funktionsevne.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle mennesker udfører fysisk aktivitet 30 minutter dagligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at alle mennesker, to gange om ugen, udfører fysisk aktivitet med høj intensitet i mindst 20 minutter. Et besøg i en idrætsforening to gange om ugen med forskellige former for boldspil eller dans kan give denne intensitet.
 • Man kan med fordel afsætte 1,5 time til et besøg i foreningen fra start til slut. Det vil give tid til at komme stille og roligt i gang, lave mindst 20 minutters træning med høj intensitet, og til sidst vil der være tid til en stille og rolig afslutning med fokus på det sociale.
 • Undersøg mulighederne for, hvem der kan hjælpe den enkelte med planlægning og udførelse af fysisk aktivitet i en forening udover trænere. Det kan være pårørende den ene dag om ugen og frivillige den anden dag.
 • Involvér i det hele taget borgerens netværk i den fysiske aktivitet. Udover at være med i selve aktiviteten kan personer i netværket være behjælpelig med transport og eventuel omklædning.
 • I forbindelse med transport kan der være muligheder for tilskud og anden hjælp. Ret henvendelse til visitationen for at undersøge mulighederne.
 • Omklædning og brug af træningstøj kan have forskellig betydning og være forbundet med forskellige udfordringer. Borgeren har måske tidligere dyrket idræt og er vant til omklædning. Her kan det give mening at fortsætte denne rutine. Omvendt kan omklædning være besværligt og tidskrævende, og for ikke at fjerne motivationen til fysisk aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at fravælge omklædning. Vær derfor opmærksom på den pågældendes ønsker og vaner og vurdér også, hvad en øvelse kræver i forhold til bevægelighed.
 • Både verbal og nonverbal kommunikation om den fysiske aktivitet i foreningen skal tilpasses for at motivere og for at sikre, at det er tydeligt, hvad der skal ske. Giv få og tydelige informationer, vis gerne selv øvelsen, en video eller billeder. Læs mere om kommunikation.
 • Gentag gerne de samme øvelser over en længere periode og så længe, der er motivation. Det skaber tryghed.
 • Hvis den fysiske aktivitet foregår på hold, tænk da over holdstørrelsen og antallet af instruktører. Der er gode erfaringer med holdstørrelser på ca. 6 personer, meget gerne med mindst to trænere.
 • Vær i forbindelse med fysisk aktivitet på hold opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere i aktiviteten ved at bidrage på forskellig vis. Det er en god forudsætning for at fastholde motivationen for fysisk aktivitet.
 • Mange mennesker med demens har en forstyrret synsopfattelse. Vælg derfor gerne redskaber og udstyr med stærke farver eller kontrastfarver.
 • Afhængig af intensiteten og varigheden af aktiviteten, er det vigtigt med mad og drikke før og efter aktiviteten. Medbring derfor en madpakke og sørg desuden for at have vand i nærheden. Læs mere om mad og drikke


Udførelse:

 • Sørg i videst muligt omfang for at skabe ro omkring den fysiske aktivitet.
 • Start gerne den fysiske aktivitet med at småsnakke. Det skaber en god relation, som medvirker til motivation for fysisk aktivitet.
 • Fortæl om dagens program i korte, præcise sætninger i et passende taletempo og vis de første øvelser.
 • Brug gerne deltagernes navne, da det skaber tryghed.
 • Start med lette øvelser for at varme led og muskler op. Brug også opvarmningen til at skabe en god relation til alle deltagere, gerne med fokus på klap, tryk og strygende bevægelser.
 • Gentag gerne øvelser, deltag selv (spejling), vær nærværende med øjenkontakt og understøt tale med et åbent og inviterende kropssprog.
 • Intensiteten i træningen skal gerne være så høj som muligt for at øge pulsen. Intensiteten kommer ofte af sig selv, hvis øvelsen er sjov, men den skal tilpasses under hensyntagen til, hvad hver enkelt deltager giver udtryk for under øvelsen. Typisk kan mennesker med demens blive overraskede over at kunne mere end forventet. Derfor kan det være godt at udfordre.
 • Øvelser kan med fordel udføres til kendt musik. Det skaber typisk glæde og begejstring.
 • Giv gerne opmuntrende, heppende og anerkendende kommentarer.
 • Spørg til behov for vand og pauser.
 • Vær opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere ved at bidrage på forskellig vis. Det er et godt afsæt for at fortsætte med den fysiske aktivitet.
 • Afslut øvelsen med småsnak og tal gerne om dagens videre forløb, Det understøtter en god relation og kan skabe motivation til fysisk aktivitet på et senere tidspunkt.
 • Spis gerne en medbragt madpakke sammen efter den fysiske aktivitet.
 • Suppler gerne med kognitiv stimulationsterapi. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se videoer om, hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie - her.

Inspiration og forslag til kommuner og frivillige organisationer

Partnerskaber og samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer i lokalområdet kan skabe gode rammer og muligheder for fysisk aktivitet for mennesker med demens. Gode idéer og initiativer kan vokse og udvikle sig i samspillet mellem kommuner og det lokale foreningsliv. Både kommuner og frivillige organisationer kan tage initiativ til partnerskaber og samarbejde.

Se video, hvor projektleder Malene Skouboe fra Esbjerg Kommune og idrætskonsulent Gitte Søndergård fra DGI Sydvest fortæller om samspil mellem kommune og foreninger, og hvor vigtigt det er, at der i kommunen er ledelsesmæssigt fokus på at skabe rammerne og give opbakning til samspil med foreninger.

Et strategisk afsæt er godt:

Et strategisk afsæt er godt for at fremme idéer og initiativer i partnerskaber og samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer, der vil tilbyde fysisk aktivitet for mennesker med demens. Afsættet kan være kommunale og organisatoriske politikker, strategier og handlingsplaner. I udarbejdelsen af det strategiske afsæt er det relevant at forholde sig til følgende spørgsmål:

 • Hvor mange tilbud med fysisk aktivitet for mennesker med demens skal kommuner og frivillige foreninger sammen tilbyde frem til for eksempel 2025?
 • Hvordan kan fysisk aktivitet i foreninger anvendes til udslusning fra fysisk aktivitet i kommunale træningscentre?
 • Hvilken variation skal der være i udbuddet af fysisk aktivitet, som kommuner og frivillige organisationer sammen vil tilbyde?
 • Hvilke forudsætninger har kommuner og frivillige organisationer for sammen at fremme fysisk aktivitet for mennesker med demens?
 • Hvilke kompetenceløft skal der til, for at kommuner og frivillige organisationer sammen kan tilbyde fysisk aktivitet for mennesker med demens?
 • Hvilken økonomi skal der til, for at kommuner og frivillige organisationer sammen kan tilbyde den fysisk aktivitet? I den sammenhæng vil det være relevant at afsøge muligheder for at søge puljer, der har til formål at øge livskvaliteten for mennesker med demens gennem fysisk aktivitet og kompetenceudvikling til de personer, der støtter op omkring fysisk aktivitet i foreninger.
 • Hvilke resultater ønsker kommuner og frivillige organisationer ved sammen at tilbyde fysisk aktivitet for mennesker med demens?


Frivillige organisationer med interesse i fysisk aktivitet for mennesker med demens:

Mange forskellige frivillige organisationer kan have interesse i at indgå i partnerskaber eller samarbejder med kommuner om at tilbyde fysisk aktivitet til mennesker med demens. Også mange eksisterende foreningsaktiviteter kan tilpasses mennesker med demens, eventuelt med en ekstra træner eller hjælp fra frivillige, pårørende, venner eller social- og sundhedsfagligt personale.

Eksempler på frivillige organisationer med lokalforeninger, der kan have en særlig interesse i at tilbyde fysisk aktivitet for mennesker med demens:


Erfaringer med partnerskaber og samarbejder:

Socialstyrelsen udgav i 2017 ”Partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet" med erfaringer fra 10 projekter om partnerskaber og samarbejder til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder. Publikationen viser blandt andet fordele og udfordringer ved forskellige konstellationer af samarbejder, som også kan være relevante for partnerskaber og samarbejder til gavn for mennesker med demens.

Alle kan hjælpe til med fysisk aktivitet

Ofte skal der ikke så meget mere til end nærvær og lyst til at hjælpe et andet menneske, når mennesker med demens skal hjælpes i gang med fysisk aktivitet. Borgerens netværk er derfor vigtigt. Social- og sundhedsfagligligt personale, pårørende og venner samt frivillige og trænere kan alle gøre en forskel ved motivere og hjælpe mennesker med demens til at udføre fysisk aktivitet – også når der er tale om fysisk aktivitet, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning.

Flere frivillige organisationer tilbyder introduktion, vejledning og uddannelse til medlemmer og frivillige om, hvordan de kan hjælpe mennesker med demens i gang med fysisk aktivitet:

 • Alzheimerforeningen forbinder med initiativet ”Demensven” frivillige med mennesker med demens. Et centralt værktøj i initiativet er ”Demensven Match”, som er en app. Målet er at hjælpe og aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Læs mere om initiativet ”Demensven".
 • Ældre Sagen afholder kurser for foreningens egne frivillige om træning for mennesker med demens. Læs mere om at være frivillig i Ældre Sagen.
 • DGI afholder arrangementer for idrætsinstruktører, lige fra fodboldtrænere, badmintontrænere og seniortrænere til fitnessinstruktører. Der er tale om inspirationskurser, som kan være med til at klæde instruktørerne på til at lave fysisk aktivitet for mennesker med demens. Læs mere om kurserne.
 • Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder kurser til alle, der arbejder med demens, herunder et kursus om fysisk træning for mennesker med demens.  Få overblik over uddannelsestilbud, kurser, konferencer, temadage og e-learning om demens her.
Opdateret 25 JAN 2019