xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for håndtering af mpox

Retningslinjerne beskriver, hvordan mpox skal håndteres i det danske sundhedsvæsen.

ANBEFALINGER 21 JUN 2023

Indhold

 1. Om mpox
 2. Håndtering af personer med mistænkt mpox-sygdom
 3. Håndtering af personer med påvist mpox-sygdom
 4. Anbefalinger for smitteforebyggelse og selvisolation
 5. Håndtering af nære kontakter
 6. Vaccination

Versioner

Version 6 (aktuel version): 21. juni 2023

 • Opdatering af sygdommens navn fra abekopper til mpox. Ændringen sker efter anbefaling
  fra WHO for at undgå stigmatiserende sprogbrug
 • Opdatering af introduktion
 • Opdatering af afsnit 2.1-2.4.2 vedr. prøvetagning, udredning og analyse af prøver ift.
  relevante specialevejledninger.
 • Opdatering af afsnit 4 om anbefalinger for smitteforebyggelse ift. hvilke personer, der
  anbefales at gå i selvisolation.
 • Opdatering af afsnit 6.4 om målgrupper for PrEP-vaccination
 • Præcisering af vaccinationsforløb for tidligere koppevaccinerede personer, som lever
  med hiv.

Version 5.2: 23. august 2022

Version 5.1: 10. august 2022

 • Præcisering af, at vaccination på andre matrikler end infektionsmedicinsk afdeling va-retages som udefunktion (afsnit 6.3)
 • Tilføjelse vedr. regionernes ansvar for information til borgere i målgruppen vedr. vac-cinationstilbud (afsnit 6.3)
 • Ændring af sygehusafdelinger som kan PEP-vaccinere (afsnit 6.5)

Version 5: 9. august 2022

I forhold til version 4 er der foretaget følgende ændringer:

 • Tilføjelse af nye retningslinjer om forebyggende vaccination til risikogrupper (pre-exposure profylakse, PrEP). Vaccination kan tilbydes til personer med risikoadfærd som øger risikoen for at blive smittet.
 • Udvidelse af case-definition med henblik på at sænke tærsklen for test for abekopper.
 • Ændringer i anbefalinger om infektionshygiejne. Der anbefales bl.a. ikke længere isolation på slusestue med undertryk, og der kan anvendes kirurgisk maske ved kortvarig kontakt til patient, hvor der er mistanke om smitte i stedet for FFP3-maske.
 • Præcisering og ændringer til afsnit om prøvetagning og analyse. Prøvetagning kan foregå på infektionsmedicinske og venerologiske afdelinger, samt kan analyseres af den lokale KMA.
 • Præcisering af anbefalinger for isolation og ophøring af isolation. 

Version 4: 12. juli 2022

I forhold til version 3 er der foretaget følgende ændringer:

 • Gennemgående redaktionelle ændringer, herunder layout og omrokering af afsnit
 • Præcisering af visse forhold vedrørende infektionshygiejne, prøvetagning og visitation
 • Præcisering af, at personer med mistænkt eller bekræftet abekopper kan transportere sig selv til lægeundersøgelse/indlæggelse, men bør så vidt muligt holde afstand til andre, anvende kirurgisk maske og tildække udslættet.
 • Præcisering af definition af, hvornår sundhedspersonale anses for nære kontakter, og at Styrelsen for Patientsikkerhed kan anmode den lokale hygiejneenhed/klinisk mikrobiologisk afdeling om bistand
 • Styrelsen for Patientsikkerhed kan, udover personlig kontaktopsporing, kontakte arrangører af arrangementer, hvor der kan have fundet smitte sted, med generel information om smitterisiko
 • Læger, der har patienter med abekopper i behandling, kan tilbyde at medvirke til anonym kontaktopsporing, såfremt patienten ikke ønsker at medvirke til dette via Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Titel ændret fra Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark til Retningslinjer for håndtering af abekopper

Version 3: 30. maj 2022

Version 2: 20. maj 2022, kl. 16: Opdateret i forhold til prøvetagningsprocedure

Version 1: 20. maj 2022, kl. 14