xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Den kommunale tandpleje

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER, LOVGIVNING 30 SEP 2020

Kommunerne varetager via den kommunale tandpleje en række vigtige opgaver for at fremme af tandsundheden i Danmark.

Den kommunale tandpleje omfatter bl.a. tandplejetilbud målrettet alle børn og unge under 18 år, tilbud til borgere, der kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, samt specialiserede tilbud til personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v., der ikke kan benytte de øvrige tilbud i den kommunale tandpleje og praksistandplejen.

Sundhedsstyrelsen skal i henhold til tandplejebekendtgørelsen (BEK nr. 1077 af 30/06/2020) fastsætte retningslinjer for den kommunale tandpleje. De forrige retningslinjer for den kommunale tandpleje kom i 2018, hvor der blev foretaget en gennemgribende revision af vejledningen, så den afspejlede den udvikling, der er sket i den kommunale tandpleje, både lovgivningsmæssigt, fagligt og organisatorisk.

Der er tale om en opdateret udgave af vejledningen, idet der per 1. juli 2020 er indført socialtandpleje, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer. Kommunerne er forpligtet til at etablere tilbud om socialtandpleje som følge af vedtagelsen af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (LOV nr. 1053 af 30/06/2020) samt en ændring af tandplejebekendtgørelsen (BEK nr. 1077 af 30/06/2020).

Målsætningen med socialtandplejen er at øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af yderligere marginalisering. På den måde understøtter tilbuddet ambitionen om at reducere den sociale ulighed i tandsundhed og sundhed generelt, ligesom tilbuddet understøtter den overordnede målsætning for den kommunale tandpleje om at fremme oral sundhed samt forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæbe, jf. vejledningens afsnit 1.3.

Den kommunale tandpleje: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje - pdf

VEJ nr 9660 af 29/09/2020: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje retsinformation.dk

Afsnit

  1. Introduktion
  2. Koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje
  3. Frit valg af tandpleje
  4. Børne- og ungdomstandpleje
  5. Omsorgstandpleje
  6. Specialtandpleje
  7. Socialtandpleje
  8. Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens §135
  9. Ikrafttræden

Ændringer i forhold til forrige version

Retningslinjer for socialtandpleje fremgår af vejledningens kapitel 7. Derudover er vejledningens kapitel 1 (Introduktion), kapitel 2 (Koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje) og kapitel 8 (Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135) blevet opdateret, så de også omfatter oplysninger om socialtandpleje. Kapitel 9 (Ikrafttræden) er ligeledes blevet opdateret. Der er ikke foretaget ændringer af indholdsmæssig karakter i vejledningens øvrige kapitler.

Se desuden

BEK nr 1077 af 30/06/2020: Tandplejebekendtgørelsen retsinformation.dk