xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade

- apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati

04 SEP 2020

Formålet med anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade er at bidrage til ensartet høj kvalitet og sammenhæng i den samlede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats, herunder at vejlede sygehuse om henvisning til rette niveau for genoptræning og/eller rehabilitering ved brug af genoptræningsplaner3. Ligeledes er formålet at vejlede kommuner om visitation til genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade, som har fået en genoptræningsplan fra et sygehus4 samt understøtte inddragelse af personen med erhvervet hjerneskade og dennes pårørende. 

Anbefalingerne angiver faglige og organisatoriske rammer hvor inden for opgaven bedst kan løses. Det er faglige anbefalinger, der med fordel kan indarbejdes i lokale instrukser og vejledninger samt i de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler. Det er således forventningen, at regioner og kommuner orienterer sig i anbefalingerne og vurderer, om de giver anledning til at tilpasse den lokale tilrettelæggelse og udførelse af genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade.

Anbefalingerne beskriver i høj grad organisering, koordination og samarbejde på området. Faglige indsatser beskrives i mindre grad, og i stedet henvises i disse afsnit til andre publikationer.
Anbefalingerne er henvendt til ledere, planlæggere og fagpersoner, der beskæftiger sig med genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade på sygehusene, i almen praksis, i den øvrige praksissektor, i kommuner samt relevante eksterne leverandører involverede i den konkrete indsats.