xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Slutevaluering: Uddannelse af nøglepersoner gennem demensrejsehold

Denne evalueringsrapport markerer afslutningen på satspuljeprojektet Uddannelse af nøglepersoner gennem Demensrejsehold.

EVALUERINGER 28 MAR 2019

Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold består af en række faglige kompetencepersoner, som via praksisnær læring har uddannet 6-10 demensnøglepersoner på 50 plejecentre fordelt på 14 kommuner i perioden 2016-2018.

Demensrejseholdet har gennem kompetenceudvikling og ledelsessparring understøttet en omstilling af praksis mod en mere per-sonorienteret plejeindsats, hvor medarbejderne bl.a. arbejder ud fra beboernes perspektiv.

Slutevaluering af nøglepersoner, 2019

Se også

Uddannelse af nøglepersoner gennem demensrejsehold - Første evalueringsrapport juli 2016

Projektbeskrivelse

Som led i satspuljeaftalen 2015-2018 er der afsat midler til at kvalificere plejen af beboere med demens på en række plejecentre. Indsatsen retter sig mod afprøvning af praksisnære læringsforløb, som skal give medarbejdere kompetencer til at håndtere den aktuelle udfordring med en stigning i antallet af beboere med demens, som har komplekse behov.

Projektperiode

2015 – 2018

Baggrund for projektet

Mennesker med demens vil, som sygdommen skrider frem, i stigende grad udvise adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Disse symptomer er med til at øge kompleksiteten i pleje og omsorg af mennesker med demens og kræver derfor en særlig ekspertise hos medarbejderne. I takt med at befolkningen bliver ældre, og antallet af borgere med demens derfor forventes at øges, vil krav til medarbejdernes kompetencer også stige.

I flere år har Den Nationale Videns - og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område (VISO) oplevet et stort antal henvendelser fra plejecentrene vedrørende beboere med demens. Sagerne skyldes ofte, at der er sket en stigning i antallet af demensramte med meget komplekse behov, og at plejecentrene mangler viden om, hvordan de skal håndtere dem.

Sundhedsstyrelsen etablerer derfor et Demensrejsehold bestående af en række faglige kompetencepersoner på området, som gennem praksisnær læring skal uddanne ca. 6-10 demensnøglepersoner på hvert plejecenter. Deltagerne opnår kompetencer til at yde pleje af beboere med demens baseret på aktuel bedste viden. Demensnøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats af beboere med demens på det enkelte plejecenter kvalificeres.

Målgruppe

Projektet er rettet mod både beboere med demens eller demenslignende symptomer og de medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af beboere med demens, herunder social- og sundhedshjælpere og -assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker m.fl. Medarbejdergruppen er ikke begrænset til social – og sundhedspersonalet, som udgør den største faggruppe, men også andre faggrupper. Ledelsen på plejecenteret skal desuden deltage aktivt i projektet.

Formål

  • At styrke medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboerens individuelle behov for pleje.
  • At beboerne med demens vil opleve en øget livskvalitet.
  • At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø. Det forventes desuden, at medarbejderne vil opleve en større arbejdsglæde, fordi de i højere grad føler sig trygge ved, at de har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer. 

Dokumentation og evaluering

En ekstern evaluator vil foretage både effektevaluering og evaluering af projektets implementering. Evalueringen skal identificere væsentlige forudsætninger og eventuelle hindringer for implementering af projektets model ud fra erfaringerne med afprøvning i alle indsatskommuner. Formålet med effektevaluering er at vurdere effekten af kompetenceudviklingsindsatsen på parametre inden for bl.a. beboernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed, samt hvorvidt medarbejderne kan møde beboernes individuelle behov.

Der vil blive foretaget før- og eftermålinger samt måling af langsigtet effekt blandt de deltagende kommuner.

Slutevaluering: Uddannelse af nøglepersoner gennem demensrejsehold marts 2019

Se første evalueringsrapport

Samarbejdsparter

Svendborg, Thisted, Billund, Gladsaxe, Høje Taastrup og Syddjurs indgår som indsatskommuner. Herudover ansøges der i juni 2016 om yderligere ca. 6-9 indsatskommuner. Disse kommuner skal indgå i projektet i løbet af 2017 -2018 (se nedenfor).

Finansiering

I projektet er der afsat en ansøgningspulje på 4,6 mio. kr., som skal fordeles mellem 10-15 kommuner. Ansøgningspuljen udmeldes af to omgange med 2,3 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2017.