xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Kortlægning af området for behandling af gravide med alkohol og/eller stofproblemer

Der findes ikke registerdata på området, men kortlægningen viser, at der årligt er minimum 10-15 kvinder på landsplan, der har behov for et specialiseret, skærmet døgnbehandlingstilbud i graviditeten.

04 OKT 2019

Selvom kommunerne kender til forpligtigelsen overfor de gravide kvinder til at indgå kontrakt, om mulighed for tilbageholdelse i døgnbehandling, så er det ikke et værktøj, der tages i brug.

Kortlægningen viser også, at kommunerne har meget forskellige syn på målgruppens behov og på hvorvidt behandling ved døgnbehandlingstilbud er at foretrække eller ej.

Rapporten fastslår, at det kan være svært for de eksisterende døgnbehandlingstilbud at rumme en misbrugsproblematik, samtidig med at de også skal have fokus på eksempelvis forældreparathed og på det ufødte barn. Desuden er det på mange eksisterende døgnbehandlingstilbud en forudsætning for ophold, at borgeren ikke er i aktivt misbrug, hvilket målgruppen jo er. 

Størstedelen af de eksisterende tilbud har ikke faciliteterne til at skærme de gravide med en alkohol- og/eller stofproblematik. Ligeledes mangles kompetencen til at effektuere en tilbageholde af de gravide kvinder i praksis.

Baggrund

Med satspuljeaftalen fra 2016-2019 på social- og indenrigsområdet blev der blandt andet afsat midler til at harmonisere og styrke indsatsen for gravide kvinder med alkohol- og/eller stofproblemer med initiativet "En styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug". Formålet med initiativet er at forebygge og/eller reducere antallet af børn, som fødes med skader som følge af moderens forbrug af rusmidler under graviditeten.

I nærværende rapport kortlægges kendskabet til og brugen af de muligheder, som satspuljeinitiativet giver kommunerne på området.

Formålet med kortlægningen er at 1) vurdere målgruppens omfang, 2) undersøge kommunernes kendskab til og brug af lovgivningen om at indgå kontrakt med gravide med alkohol- og/eller stofproblemer om døgnbehandling med mulighed for tilbageholdelse samt 3) kortlægge eksisterende kompetencer på området.

Kortlægningen er gennemført af COWI for Sundhedsstyrelsen.