xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fedmekirurgi

Denne retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger inden for fedmekirurgi.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 27 JAN 2017

Retningslinjen bygger på systematiske litteratursøgninger samt en standardiseret kvalitetsvurdering og sammenfatning af evidensen. På baggrund af den samlede evidens, kommer retningslinjen med overordnede anbefalinger vedrørende indikationer for at tilbyde fedmekirurgisk vurdering, former og metoder for kirurgi, samt anbefalinger vedrørende opfølgning af patienter, som har gennemgået fedmekirurgi.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud inden for fedmekirurgi.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret fedmekirurgi, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Det er planlagt, at der skal udarbejdes en ny visitationsretningslinje på baggrund af de nye nationale kliniske retningslinjer, og som skal erstatte den gældende visitationsretningslinje fra 2010. Visitationsretningslinjen udarbejdes i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner med rådgivning fra relevante faglige selskaber og KL.

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for fedmekirurgi

English version

Quick guide: National clinical guideline on bariatric surgery

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. fedmekirurgi

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowcharts

Flowchart

Vurderinger

AMSTAR-vurdering

Metaanalyser og risk-of-bias-vurderinger

PICO 1 og 2, forrest plots og RoB (pdf)

PICO 1 og 2, forrest plots og RoB (RevMan5 – til databrug)

PICO 4, forrest plots og RoB (pdf)

PICO 4, forrest plots og RoB (RevMan5 – til databrug) 

PICO 5, forrest plots og RoB (pdf)

PICO 5, forrest plots og RoB (RevMan5 – til databrug)

PICO 6, forrest plots og RoB (pdf)

PICO 6, forrest plots og RoB (RevMan5 – til databrug)

Søgeprotokoller

Guidelines

Søgeprotokol for guidelines til NKR: fedmekirurgi

Sekundær litteratur

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: fedmekirurgi

Primær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: fedmekirurgi

Se desuden

Visitationsretningslinjen fra 2017