xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagligt oplæg og regeringens 2. handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016 - 2019

I 2016 afsatte den daværende regering omtrent 1,2 mia. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. I overensstemmelse med Aftale om Finansloven for 2016 havde handlingsplanen blandt andet fokus på at:

  • Modvirke overbelægning på de medicinske afdelinger
  • Nedbringe antallet af patienter, som ikke udskrives fra sygehusene, selvom de er færdigbehandlede
  • Nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser
  • Skabe bedre sammenhæng for patienter, der har forløb på tværs af sygehus, almen praksis og kommune.

Første del af handlingsplanen bestod af akutpakken på 415 mio., til nedbringelse af overbelægning på sygehusene og blev udmøntet i 2016.

Til brug for udarbejdelse af den øvrige handlingsplan, herunder styrkelse af kompetencerne i kommunerne og almen praksis, anmodede Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsstyrelsen om, at udarbejde et fagligt oplæg til kvalificering af handlingsplanen.

Læs mere om det faglige oplæg her 

På baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg, blev den anden nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udarbejdet i 2016. Med handlingsplanen blev der udarbejdet en række visioner og værdier, der dannede rammen for de forskellige indsatser vedrørende den ældre medicinske patient, herunder: værdighed og selvbestemmelse, patient- og pårørendeinddragelse, sammenhæng i forløbene, høj kvalitet og patientsikkerhed. Indsatserne i handlingsplanen er bl.a.:

  • 445 mio. kr. til at styrke de kommunale akutfunktioner.
  • 125 mio. i perioden 2016-2018 til at øge kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje.
  • Fokus på tidligere opsporing og mere rettidig indsats.
  • Indsats over for god ernæring.
  • 175 mio. kr. til flere udgående sygehusfunktioner, der undersøger eller behandler patienten i eget hjem, og til øget rådgivning fra sygehuset til kommuner og almen praksis.
  • 5 mio. kr. årligt fra 2017 til at styrke de regionale lægemiddelenheder, der hjælper almen praksis og sygehusene med medicingennemgang og kommunerne med sikker medicinhåndtering.

For at understøtte dette arbejde og følge handlingsplanen etablerede Sundhedsstyrelsen en Følgegruppe for den ældre medicinske patient. Følgegruppen forventedes som udgangspunkt at fungere i perioden 2016-2019, men kom til at fungere til ultimo 2020.

Ernæringsindsatser

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Nye anbefalinger til tidlig opsporing

Evaluering af indsats for forløbskoordination - Slutstatus for regionale og kommunale aktiviteter og resultater. Udarbejdet af KORA for Sundhedsstyrelsen (2016) og Anbefalinger for forløbskoordination.

Satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre'

Evaluering af satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre'

Opdateret 28 JUN 2021