Engelsk

Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose

Pilotprojekt om styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne

Sundhedsstyrelsen udmelder en pulje, der har til formål at skabe større viden om, hvordan Sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient, således at den samlede rehabiliteringsindsats understøttes. Der skal afdækkes barrierer i samarbejdet og afprøves initiativer til at overkomme de fundne barrierer, jævnfør aftalen om satspuljen for 2017-2020.

Puljens midler kan søges af Sclerosehospitalerne og kommuner, som indgår i partnerskab om at styrke den kommunale rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose. 

Forekomsten af multipel sklerose (MS) i Danmark er cirka 200 pr. 100.000 indbyggere, hvilket er en af verdens højeste forekomster. I Danmark er der cirka 12.500 personer med multipel sklerose. Der forekommer otte til ni nye tilfælde af multipel sklerose pr. 100.000 indbyggere svarende til cirka 600 nye tilfælde om året. Sygdommen debuterer oftest i tidlig voksenalder 20-40 år, men kan i sjældne tilfælde ramme børn og personer over 60 år.

Multipel sklerose medfører en lang række betydende funktionsevnenedsættelser, som optræder i varierende omfang og intensitet i løbet af sygdomsforløbet. Uanset sygdomsmodificerende behandling og symptom-behandling af følgetilstande tiltager funktionsevne-nedsættelserne over tid og medfører tiltagende behov for kompenserende strategier og indsatser i form af hjælpemidler, tilpasning af omgivelser samt personlig assistance.

Rehabilitering til patienter med multipel sklerose retter sig mod de funktionsevnenedsættelser, som har betydning for mulighederne for at leve et almindeligt liv og varetage de nødvendige aktiviteter og roller i livet, sammen med farmakologisk behandling af følgetilstandene. Som et led i at sikre et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj kvalitet er det væsentligt, at patienter med sklerose oplever, at den specialisererede viden og kompetencer om behandling og rehabilitering, som Sclerosehospitalerne besidder, bidrager til at løfte det kommunale kompetenceniveau.

Der udbydes derfor en ansøgningspulje på 6 mio. kr. til projekter, der har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne, så kommuner i højere grad oplever udbytte af den ekspertise, som Sclerosehospitalerne besidder, og patienterne i højere grad oplever et sammenhængende rehabiliteringstilbud. Det forventes, at der i projektet er fokus på, hvordan der kan udvikles modeller for samarbejdet, som er egnet til udbredelse.  

Projektet kan eksempelvis have til formål at udvikle en eller flere modeller for: 

  • Øget kontakt/samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommuner i forbindelse med udskrivning
  • Initiativer der sætter fokus på, at kommunen får kendskab til borgere med sklerose tidligere i sygdomsforløbet
  • Initiativer, der understøtter kompetenceudvikling af kommunalt personale, der bidrager til den hverdagsrehabiliterende indsats eller træning af borgere med sklerose

Kommuner og Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev kan søge om midlerne i en fælles ansøgning. 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 13. marts 2017.

Projektstart skal ligge i august 2017. Projektet afsluttes med udgangen af 2019.

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema SKAL anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke er skrevet i ansøgningsskemaet, kommer ikke i betragtning. Ansøgningen må højst fylde 10 sider.

Ansøgningen sendes elektronisk til plan@sst.dk. I emnefeltet skrives ”Pilotprojekt om styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne (mrk.: 4-1212-177/1)”. 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema 1 

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3 

Ansøgningsskema 4 

Vejledning

Projektbeskrivelser

Projektbeskrivelser

Opdateret 16 NOV 2018