Engelsk

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat midler til initiativet ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen.


Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, private aktører og civilsamfund til, evt. i samarbejde, at ansøge om puljemidler til at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre med et særligt fokus på ældre mænd.

Ensomhed, mistrivsel og selvmord

Undersøgelser af befolkningens trivsel viser, at ældre borgere er særligt udsatte for ensomhed og mistrivsel mv.

Der er mange årsager til dårlig trivsel, stress og ensomhed, herunder mangel på mening med livet, mangel på fællesskaber og nære relationer samt trygge omgivelser. Konsekvenserne er ligeledes mangeartede, og både stress, ensomhed samt dårlig mental sundhed og trivsel er risikofaktorer for udvikling af både fysiske og psykiske lidelser.

Dårlig trivsel kan i værste fald lede til selvmord. Ældres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj, som den andel de udgør af befolkningen. Særligt ældre mænd er udsatte.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kommuner, private aktører og civilsamfund, evt. i samarbejde.

Puljens størrelse

Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen.

Ansøgningsfrist

Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Ansøgere kan dog ikke forvente svar på spørgsmål efter fredag d. 26. april 2019 og frem til ansøgningsfristen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på denne hjemmeside.

Spørgsmål
Kan puljen søges af et center i en region?
Svar
Nej, regioner kan ikke søge puljen.

Spørgsmål
Kan vi søge midler i denne pulje, når vi har fået midler fra en anden pulje, og kan midlerne fra de to puljer kombineres sådan, at midlerne fra denne pulje målrettes gruppen af ældre ensomme mænd, og stadig indgår i en sammenhæng med aktiviteter, som vi arbejder med i regi af projektmidler fra den anden pulje?
Svar 
Ja. De to projekter skal dog være tydeligt adskilt (ift. beskrivelse, budget osv.), og I skal selvfølgelig kunne argumentere for, hvorfor I gerne vil have midler til det nye projekt. Men derudover må I jo gerne videreudvikle aktiviteter/indsatser.

Spørgsmål
Kan I give en mere præcis aldersdefinition af, hvornår man er ældre? 
Svar 
Aldersafgrænsningen er 65+ eller deromkring.

Spørgsmål
Hvor udsatte kan målgruppen i den udmøntede pulje være?
Svar 
Der er ikke sat en grænse for, hvor udsatte målgruppen kan være. Det centrale er, at målgruppen er ældre personer (65+ eller deromkring), og at I laver nogle konkrete indsatser/aktiviteter for målgruppen, der forebygger/håndterer ensomhed, mistrivsel eller selvmord. Der vil blive set positivt på projekter, der har ældre mænd som målgruppe.

Spørgsmål 
Kan man søge midler til både små og store projekter (og dermed både få og mange midler)? 
Svar 
Ja.

Spørgsmål
Må målgruppen gerne være udelukkende ældre mænd? 
Svar 
Ja.

Spørgsmål
Skal man tage højde for den kommunale fordelingsnøgle i det ansøgte beløb?
Svar 
Nej.

Spørgsmål 

Hvis nu jeg søger to årsværk, men I ender med at godkende “for mange” projekter til at kunne støtte med et sådant beløb... vil I så vende tilbage med et betinget tilsagn om et mindre beløb, eller har jeg forspildt min chance ved at søge om et for stort beløb?
Svar 
Der er ikke fastsat en grænse for størrelsen af det ansøgte beløb. Under hensyn til puljens størrelse og størrelsen af det enkelte projekt, kan Sundhedsstyrelsen ved tildeling af midler ud fra et fagligt skøn foretage en reduktion af den støtte, der er ansøgt om (jf. puljeopslag s. 6).

Spørgsmål 
Bliver der i fordelingen af puljemidlerne lagt vægt på, om det drejer sig om større indsatser eller til flere mindre indsatser, så puljen uddeles til mange? 
Svar 
Fordelingen af puljemidlerne baseres på en faglig vurdering, når vi har modtaget ansøgningerne.

Spørgsmål 
Er det realistisk at få bevilget lønkroner til en fuldtidsstilling til større projekter/indsatser, såfremt indsatsen selvfølgelig vurderes relevant?
Svar 
Ja, det er ikke udelukket men beror på Sundhedsstyrelsens faglige vurdering.

Spørgsmål 
Kan der søges midler til projekter målrettet mænd med en demensramt ægtefælle eller mænd som er pårørende i al almindelighed - eller skal der søges til dette i andre puljer f.eks. målrettet demens?
Svar 
Det centrale er, at målgruppen er ældre personer (65+ eller deromkring), og at I laver nogle konkrete indsatser/aktiviteter for målgruppen, der forebygger/håndterer ensomhed, mistrivsel eller selvmord. 

Spørgsmål 
Er det muligt, at vi indsnævrer målgruppen til ældre mænd med minoritetsbaggrund? Dog ikke nødvendigvis enlige. 
Svar 
Ja.

Spørgsmål 
Hvor stor forventes medfinansieringen at være, evt. i beløb eller procent? Vi kan se, at det tæller positivt i vurderingen af ansøgninger, og det fremgår desuden af teksten for satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019.
Svar 
Ift. medfinansiering er der ikke fastlagt et bestemt beløb eller procentsats.

Spørgsmål 
Er det ikke muligt at ansøge om at få dækket administrative udgifter i forbindelse med projektet; herunder udspecificeret husleje, kontorhold, forsikringer?
Svar 
Nej, der kan ikke søges støtte til de specifikke udgifter, du nævner.

Spørgsmål
Inkluderer målgruppen også ensomme ældre i plejeboliger?
Svar
Ja.

Spørgsmål
Hvordan er jeres holdning til, hvis vi søger to puljer til to forskellige projekter hos jer?
Svar
I er velkomne til at søge begge puljer, så længe de to projekter er tydeligt adskilt (ift. beskrivelse, budget osv.).

Spørgsmål
Vil det være en mulighed at søge midler til et projekt, der primært har fokus på et forebyggende aspekt?
Svar
Ja.

Spørgsmål
Det fremgår i teksten, at det tæller positivt i vurderingen af ansøgningen, at der er medfinansiering fra ansøger – om end denne ikke er fastlagt med et bestemt beløb eller procentsats. Betyder dette, at ansøgninger UDEN beskreven medfinansiering er udelukket fra at komme i betragtning?
Svar
Nej. Medfinansiering er ikke et krav, men det indgår som et kriterie, som ansøgningerne vurderes og prioriteres ud fra.

Spørgsmål
Kan begrebet medfinansiering forstås som fx at ansøger sørger for lokaler til indsats og/eller lønmidler o.lign.?
Svar
Lokaler kan ikke betragtes som medfinansiering. Lønmidler kan godt betragtes som medfinansiering, men det skal dokumenteres, at medarbejderne bruger tiden (dvs. disse lønmidler) på projektet.

Spørgsmål
Må vi både ansøge puljen som kommune og samtidig indgå i en flerkommunal ansøgning? Og vil vi i så fald kunne være heldige at modtage midler i begge projekter?
Svar
Ja, I må gerne både ansøge puljen som kommune og samtidig indgå i en flerkommunal ansøgning. Det skal selvfølgelig være to tydeligt adskilte projekter, og I kan kun selv være hovedansøger på én ansøgning. Og ja, I ville i så fald godt kunne modtage midler i begge projekter (som selvfølgelig så skulle holdes adskilt og anvendes på de specifikke projekter, de er bevilget til).

Spørgsmål
Kan der ansøges om midler til uddannelse af personale og frivillige, varetaget af eksterne aktører?
Svar
Der kan ikke løsrevet søges om midler til kompetenceudvikling varetaget af eksterne. Hvorvidt det er muligt at få bevilget midler til kompetenceudvikling i begrænset omfang, som understøttende aktivitet i jeres projekt, beror på en faglig vurdering af kompetenceudviklingens formål i relation til projektet, og i hvilket omfang det kommer målgruppen (de ældre) til gavn.

Spørgsmål
Kan der søges midler til udvikling af en teknologisk løsning?
Svar
Der kan ikke søges midler til udvikling af en teknologisk løsning alene. Det vil skulle sættes ind i en projektkontekst, hvor konceptet afprøves og kan komme målgruppen til gavn ift. at forebygge/håndtere ensomhed, mistrivsel eller selvmord jf. puljens formål.

Spørgsmål
Er der nogle af kriterierne, der vægter højere end andre?
Svar
Nej, alle kriterierne vægter lige højt.

Spørgsmål
I hvilken rubrik ønsker I projektets indhold/intervention beskrevet i skema 2?
Svar
En beskrivelse af projektets intervention kan opsummeres i rubrik 4 og uddybes i rubrik 5 i beskrivelsen af, hvordan projektet understøtter puljens formål.

Spørgsmål
Hvor meget ønsker I vi udfolder rubrik 8 i skema 2 ift. hvordan projektet bygger ovenpå egne erfaringer? Matcher det kravene f.eks. at benævne, hvad vi bygger oven på (f.eks. eksplicitere anbefalinger i forebyggelsespakke eller konkrete projekter), eller skal vi forklare sammenhængene mellem projektet og det vi bygger ovenpå i prosa?
Svar
Ja, det matcher kravene at nævne f.eks. anbefalinger eller tidligere konkrete projekter, som det ansøgte projekt arbejder videre fra. Det behøver ikke nødvendigvis være egne erfaringer, og vi har ikke nogle krav til, om det skal skrives i prosa eller ej.

Spørgsmål
Retter puljen sig særligt mod én eller flere af nedenstående forskellige måder at folde projektet ud på:
a. koncept-/metodeudvikling ift. ensomhed og mistrivsel hos ældre
b. kapacitetsopbygning af området i kommunen ift. ensomhed og mistrivsel hos ældre
c. konkrete indsatser/aktiviteter ift. ensomhed og mistrivsel hos ældre
Svar
a. Der kan ikke søges midler til udvikling af koncept og/eller metode alene, det ville skulle sættes ind i en projektkontekst, hvor konceptet/metoden afprøves og kan komme målgruppen til gavn ift. at forebygge/håndtere ensomhed, mistrivsel eller selvmord jf. puljens formål.
b. Puljens primære formål er at afprøve eller videreudvikle aktiviteter/indsatser. Det ville skulle specificeres hvilken kapacitetsopbygning af området, der er tale om. Puljen støtter ikke aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift.
c. Ja.

Spørgsmål
Vi arbejder således, at borgernes behov afdækkes via åbne innovative processer. Derfor er det svært for os at beskrive helt faste aktiviteter i puljeansøgningen, hvis det viser sig, at målgruppen har et andet behov. Hvad tænker I om det?
Svar
Det er centralt, at I får beskrevet rammerne for jeres projekt, hvordan det lever op til puljens formål, hvilken målgruppe projektet har, samt hvordan det kommer målgruppen til gavn. Der skal ikke nødvendigvis beskrives helt fastplanlagte aktiviteter, men der skal redegøres for det faglige indhold, hvem der involveres, antal medarbejdere og aktiviteter osv., så vi i Sundhedsstyrelsen kan lave en faglig vurdering af projektet. Dette gælder også såfremt I ønsker at anvende innovative metoder.

Spørgsmål
Hvem skal underskrive som ”ansøger” på ansøgningsskemaet? Er det projektlederen, den juridiske ansvarlige eller kontaktpersonen?
Svar
Ansøgningsskemaet skal underskrives af den person, som er økonomisk ansvarlig for projektet på kommunens vegne (fx sundhedschefniveau eller lignende).

Spørgsmål
Vi har i et tidligere satspuljeprojekt i Sundhedsstyrelsen med stor succes og med accept fra SST arbejdet med at dele projektlederskabet på to fagpersoner, så både kundskaber fra praksis- og projektverdenen var direkte indtænkt og kunne berige projektarbejdet og dets udbytte. Vi ser store muligheder i at gøre det samme i dette projekt. Vil det være ok at tænke det ind i nærværende puljeopslag og ansøgning?
Svar
Der kan godt tænkes to projektledere ind i projektet. Ansøgningen skal i så tilfælde redegøre for hvorfor, og hvordan samarbejdet mellem projektlederne kommer til at forløbe.

Opdateret 25 APR 2019