xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold i 2022

Kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, inviteres hermed til at ansøge puljen ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold i 2022”.

Projektperiode

I ansøgningspuljen er det muligt at søge om rejseholdsforløb for første og anden halvdel af 2022.

Baggrund for projektet

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

Læs finansloven for 2021

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er der etableret et værdighedsrejsehold, der forestår praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen.

Formål

Det overordnede formål med puljen er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. Fokus er at styrke praksis og i gangsætte positive forandringer i det daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle arbejde med borgere og pårørende ift. værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen.

Målgruppe

Den primære målgruppe for rejseholdsforløbene er de medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af borgerne. Det forventes desuden, at ledelsen på plejeenheden deltager aktivt i forløbet.

Hvem kan søge

Alle kommuner og private leverandører, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, som har et ønske om at løfte kompetenceniveauet med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kan ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Ved vurdering af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

  • I hvilken grad ansøger kan motivere og beskrive forventninger til udbyttet af rejseholdsforløbet, og hvordan forløbet kan understøtte arbejdet med konkrete udfordringer for værdig ældrepleje.
  • I hvilken grad der er ledelsesmæssig forankring og støtte til forløbet.
  • I hvilken grad ansøger forventer at understøtte den fortsatte forankring og implementering efter forløbets afslutning.
  • I hvilken grad der er en balanceret fordeling mellem ønsket antal læringsgrupper og antal af medarbejdere på de deltagende enheder

Ansøgere, der tidligere har modtaget et forløb ved værdighedsrejseholdet, kommer kun i betragtning, hvis der ikke er andre ansøgere, som lever op til kriterierne. Ved et forløb forstås tildelte forløb fra puljerne ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold” i 2018 og 2019. Kommuner og private leverandører kan søge til andre plejeenheder, der ikke har fået tildelt et forløb ved værdighedsrejseholdet. Ansøgere, der lever op til kriterierne, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først.

Økonomi

Rejseholdets kompetenceudviklingsforløb og rådgivning er gratis for de deltagende kommuner/plejeenheder. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til rejseholdet, samt de materialer der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver derudover et tilskud, på 62.000 kr. pr. læringsgruppe, til de udgifter, der vil være i forbindelse med medarbejdernes deltagelse.

Der er afsat midler til at Værdighedsrejseholdet afvikler ca. 40 læringsgrupper fordelt på ca. 7-15 kommuner/private leverandører i perioden 2022-2023. Nærværende ansøgningspulje skal i udgangspunktet fordeles på ca. 20 læringsgrupper.

Ansøgningsfrist

mandag den 30. august 2021 kl. 12.00. 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslaget

Ansøgningsskemaet

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 9. juli 2021 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.     

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Marekka Staal Jensen, e-mail: mstj@sst.dk, tlf.: 9351 8740.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål Svar
1. Kan en hjemmeplejeenhed ansøge om besøg af værdighedsrejseholdet?

Jf. puljeopslaget så kan en hjemme-plejeenhed også få besøg af værdighedsrejseholdet.

Kommunale ansøgere skal søge som samlet kommune, og ikke som enkelte plejeenheder. En kommune kan dog godt ansøge med én plejeenhed, hvis dette ønskes. En plejeenhed kan også være hjemmeplejen.

2. Kan det regionale få besøg af værdighedsrejseholdet?

Det er ikke muligt i regionalt regi at få besøg af værdighedsrejseholdet.

Videnscenter for værdig ældrepleje blev oprettet som en det af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021. Formålet med videnscentret er, at under-støtte kommunernes arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen.

I finansloven for 2021 blev Videnscenter for værdig ældrepleje videreført med samme fokus på at under-støtte kommunernes arbejde.

3. Hvad menes der med ”plejeenhed”? Termen ”plejeenhed” dækker i opslaget både over hjemmepleje og plejecentre.
4. Hvor mange plejeenheder kan en kommune/private leverandør ansøge med?

 I én ansøgning kan der søges til maksimalt tre læringsgrupper. En stor plejeenhed (over 60 medarbejdere) kan have to læringsgrupper, sådan at indsatsen bliver bredt forankret i hele enheden. Mindre enheder med 24 medarbejdere eller derunder kan overveje at gå flere sammen om en læringsgruppe.

Kommunale ansøgere skal søge som kommune, og ikke som enkelte plejeenheder. En privat leverandør kan søge med én enkelt plejeenhed eller flere, og der behøver ikke at være indgået aftale med en kommune om ansøgningen. En kommune kan dog godt ansøge med én plejeenhed, hvis dette ønskes.

En kommune/privat leverandør har også mulighed for, at sende flere ansøgninger afsted. Hver ansøgning bliver vurderet individuelt.


Opdateret 17 JUN 2021