Engelsk

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold - 2. opslag

Kommuner og private leverandører på ældreområdet inviteres hermed til at ansøge puljen ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold”.

Projektperiode

I ansøgningspuljen er det muligt at søge om rejseholdsforløb for anden halvdel af 2020 og 2021.

Baggrund for projektet 

Som led i satspuljeaftalen 2018-2021 er der afsat midler til at etablere et nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen. Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscentret har til formål, at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og best practice. 

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje etableres et rejsehold, der skal gennemføre praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen i de enkelte plejeenheder. Rejseholdsforløbene tager afsæt i metodiske og læringsmæssige erfaringer fra arbejdet med Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold.

Formål 

Det overordnede formål med puljen er at understøtte kommunernes arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen gennem kompetenceudvikling og rådgivning med fokus på at styrke praksis og positive forandringer i det daglige arbejde. 

Målgruppe

Den primære målgruppe for rejseholdsforløbene er de medarbejdere. Ledelsen på plejeenheden skal desuden deltage aktivt i forløbet. 

Hvem kan søge?

Alle kommuner og private leverandører, der har et ønske om at løfte kompetenceniveauet med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kan ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

Ved vurdering af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: 

  • I hvilken grad ansøger kan motivere og beskrive forventninger til udbyttet af rejseholdsforløbet, og hvordan forløbet kan understøtte arbejdet med konkrete udfordringer for værdig ældrepleje.
  • I hvilken grad der er ledelsesmæssige forankring og støtte til forløbet.
  • I hvilken grad ansøger forventer at understøtte den fortsatte forankring og implementering efter forløbets afslutning.
  • I hvilken grad indsatsen kommer flere borgere og medarbejdere til gode.

Ansøgere, der tidligere har modtaget et forløb ved værdighedsrejseholdet, kommer kun i betragtning, hvis der ikke er andre ansøgere, som lever op til kriterierne. Ved et forløb forstås tildelte forløb fra puljerne ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold” og ”Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde”. Kommuner og private leverandører kan søge til andre plejeenheder, der ikke har fået tildelt et forløb ved værdighedsrejseholdet. Ansøgere, der lever op til kriterierne, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først.

Økonomi 

Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til rejseholdet samt de materialer, der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver derudover et tilskud til de udgifter. Det må dog forventes, at kommunerne/plejeenhederne også selv afholder en del af udgiften hertil.

Der er afsat midler til at ca. 50 plejeenheder fordelt på ca. 20 kommuner kan modtage besøg af rejseholdet fra 2019-2021. Nærværende ansøgningspulje skal i udgangspunktet fordeles mellem 20-30 plejeenheder.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er fredag den 25. oktober 2019 kl 12.00.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Spørgsmål
Hvad bliver der typisk af egen betaling?
Svar
Rejseholdet er gratis for de deltagende kommuner/plejeenheder. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til rejseholdet, samt de materialer der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver derudover et tilskud på 62.000 kr. til hver læringsgruppe. Et læringsforløb kan maksimalt bestå af 3 læringsgrupper. Tilskuddet er til de udgifter, der vil være i forbindelse med medarbejdernes deltagelse. Dette i form af kompensation til vikardækning og lignende i den daglige drift. Det må dog forventes, at kommunerne/plejeenhederne også selv afholder en del af udgiften hertil bl.a. vikardækning samt projektrelaterede udgifter til forplejning, lokaler og kontorartikler mv.

Spørgsmål
Hvor mange læringsforløb, der kan igangsættes i én kommune og kan læringsgrupperne være på tværs af enheder?
Svar
I et rejseholdsforløb kan der maksimalt deltage 3 læringsgrupper (LG). Disse kan være knyttet til den samme plejeenhed (f.eks. et stort plejecenter med mange medarbejdere og mange beboere), 3 mindre plejehjem eller på tværs af flere forskellige plejecentre/plejeenheder.

Spørgsmål
Hvis der er tre plejeenheder, der gerne vil søge puljen og som gerne vil have tre forskellige læringsforløb, skal der i ’Kriterier for udvælgelse’ så beskrives alle tre?
Svar
I hver enkel ansøgning skal der være ét fokuseret tema (f.eks. livskvalitet, værdig død eller mad og ernæring). Hvordan der lokalt arbejdes med det udvalgte tema og hvad man specifikt ønsker at udvikle det vil afhænge af, hvad man i de lokale læringsgrupper har behov for at fokusere på. Så det overordnede tema er det samme, men operationaliseringen vil formentlig være forskellig fra gruppe til gruppe.
En kommune kan godt sende mere end én ansøgning med hvert sit tema.

Spørgsmål - 25. oktober 2019
Afklaring på hvordan ’ældre’ defineres i puljeopslaget? Er det muligt for specialplejecentre med beboere, der har en gennemsnitalder under 65, at søge puljen?
Svar
Det følger af satspuljeaftalen, at Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje etableres med fokus på at sikre sårbare ældre en værdig alderdom. Det følger også af satspuljeaftalen, at omdrejningspunktet for videnscentrets arbejde er de værdier, som kommunerne er forpligtet til at arbejde med i forbindelse med udarbejdelse af kommunens værdighedspolitik for ældreplejen.
I lovgivningen omkring kommunernes værdighedspolitikker afgrænses området for værdighedspolitikker til de indsatser efter serviceloven, som hovedsageligt gives til personer, som er over folkepensionsalderen.
På den baggrund er det vil være udenfor videnscentrets og rejseholdets virke at tilbyde rejseholdsforløb til fx botilbud/plejecentre, hvor den primære målgruppe er beboere under folkepensionsalderen.

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 10. oktober 2019 vedr. spørgsmål til puljen.

Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til:

  • Marekka Staal Jensen, tlf.: 9351 8740, e-mail: mstj@sst.dk eller
  • Kirsten Groth Willesen, tlf.: 93 59 01 69, e-mail: kigw@sst.dk

Opslag

Der er tale om 2. opslag af puljen. Se 1. opslag (oktober 2018).

Opdateret 25 OKT 2019