xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet - genopslag

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet.

I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på fritvalgsbeviser på madservice. Der er afsat 16,2 millioner kr. til genopslag af en ansøgningspulje. Det vurderes, at der kan bevilges midler til 10-12 forsøgsprojekter.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, evt. i samarbejde med private leverandører, til at ansøge om at deltage i en forsøgsordning om fritvalgsbeviser på madservice. Forsøgsordningen skal medvirke til at understøtte et mere brugervenligt fritvalgsbevis på madservice samt øge brugen af fritvalgsbeviser blandt borgere, der er visiteret til madservice. Hensigten er at øge den enkelte borgers mulighed for frit valg inden for madservice. 

Helsingør og Varde Kommune har allerede fået betinget tilsagn om at indgå i forsøgsordningen, der skal udvikle fritvalgsbeviserne på madservice. Læs mere om projekterne her.

Baggrund

Det fremgår af § 83 i serviceloven, at borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad grundet midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan blive visiteret til madservice i kommunen. Kommunen skal, jf. serviceloven, skabe grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp, herunder madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvor den ene leverandør kan være kommunal. Kommunen skal, såfremt der ikke er mindst to leverandører at vælge imellem, tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis.

Endvidere kan kommunen vælge at tilbyde fritvalgsbeviset som supplement, selvom der i forvejen er to eller flere leverandører at vælge imellem. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til madservice, adgang til selv at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om levering af mad. Fritvalgsbevisets værdi skal svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelse. 

Indledende analyse 

Forsøgsordningen tager udgangspunkt i en indledende analyse, der har afdækket ordningens nuværende anvendelse, udfordringer med og muligheder for at tilbyde og udvikle fritvalgsbeviser på madservice. Undersøgelsen udførtes af ekstern leverandør for Sundhedsstyrelsen, og det er muligt at læse mere om resultaterne fra den indledende analyse her

Vidensdeling og evaluering

Som led i at udbrede viden om og erfaringer med frivalgsbeviser fra forsøgsordningen vil Sundhedsstyrelsen forestå en tværgående evaluering af projekterne ved ekstern evaluator. Evalueringen vil både fokusere på efterspørgsel efter fritvalgsbeviser og borgernes tilfredshed med ordningen. Derudover vil evalueringen belyse forsøgsprojekternes erfaring med organisering, arbejdsgange samt udfordringer og muligheder ift. fritvalgsbeviser.  

Hvem kan søge?

Midlerne kan søges af kommuner, der ønsker at udvikle og afprøve indretning af et mere brugervenligt fritvalgsbevis på madservice. Der kan både søges om midler til at indføre fritvalgsbeviser på madservice og videreudvikling af eksisterende ordninger. Der kan eksempelvis søges om midler til at udvikle information og vejledning til borgerne eller til at indrette og afprøve administrativt enklere løsninger i forhold til pengetransaktioner, tilsyn og kvalitetskrav til leverandørerne. Der kan også søges om midler til etableringsomkostninger i forbindelse med indførelse af fritvalgsbeviser og udvikling af samarbejdsformer og gode arbejdsgange. 

Ansøgningspuljens størrelse

Der er i puljen afsat 16,2 mio. kr. Det vurderes, at der kan bevilges midler til 10-12 forsøgsprojekter. Herudover er der afsat 2,5 mio. kr. til en tværgående evaluering af kommunernes projekter.

Ansøgningsfrist

28. februar 2019 kl. 12:00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag
Ansøgningsskema
Vejledning til ansøgningsskema

På grund af begrænset viden om ordningen med fritvalgsbeviser og for at lære af kommunernes indledende erfaringer omkring fritvalgsbevis og give inspiration til, hvilke forhold der skal overvejes fremadrettet, så forsøgsprojektet indrettes bedst muligt, har Sundhedsstyrelsen bedt Rambøll Management Consulting om at gennemføre en indledende analyse af ordningen. Analysen bidrager med opgørelser over den faktiske brug af fritvalgsbeviser i kommunerne, giver viden om måder at varetage fritvalgsbeviser på samt inddrager borgernes, kommunernes og leverandørernes perspektiver og overvejelser i forhold til ordningens udfordringer og muligheder.

I analysen afdækkes det dermed også, hvordan fritvalgsbeviser på madservice kan indrettes mere brugervenligt for borgerne i fremtiden, samt hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at understøtte et digitalt produkt for fritvalgsbeviser på madservice. Dermed er denne indledende analyse relevant både for kommuner, der tilbyder fritvalgsbeviser på madservice på nuværende tidspunkt, og kommuner der endnu ikke tilbyder ordningen, men overvejer at indføre ordningen på sigt.

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål stillet efter den 21. februar 2019 kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på denne side.

 

Forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet - alle puljer

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet - genopslag

Forsøgs­ordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældre­området - genopslag

Opdateret 16 NOV 2018