xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Forsøgsordningen er en del af udmøntningen af aftalen om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021. Der er afsat 42,5 mio. kr. til en ansøgningspulje og ca. 5 kommuner kan forvente at modtage midler fra puljen. Forsøgsordningen løber over knap 2 år.

Baggrund

I dag lever omkring 35.000 danskere over 65 år med en demensdiagnose – heraf bor ca. 22.000 i eget hjem.

En af de kognitive funktioner der kan blive ramt, når et menneske får en demenssygdom, er rumlig orientering og sanseindtryk. Dvs. at tolke, opfatte/genkende omgivelserne, at afstandsbedømme, at finde rundt. Mennesker, der får en demenssygdom, kan derfor få behov for hjælp til befordring.

Forsøget skal give mennesker med en demensdiagnose, og som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv.

Forsøget indebærer endvidere, at man kan få en ledsager med.

Det vil i forsøgsordningen være muligt at blive kørt 104 ture årlig, hvilket svarer til antallet af ture, der tilbydes med individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Der vil blive anvendt en egenbetaling, der ikke er væsentlig højere end den almindelige takst for kollektiv trafik.  

Forsøget skal bidrage til at afklare, hvilke muligheder og forudsætninger målgruppen har for at benytte ordningen, herunder i hvor høj grad de har behov for ledsagelse i forbindelse med befordringen. 

Evaluering

Sundhedsstyrelsen gennemfører en tværgående evaluering af de gennemførte forsøg ved ekstern evaluator. Evalueringen skal bl.a. afdække brugernes behov og de økonomiske konsekvenser af ordningen. 

Puljens størrelse

Puljen udgør 42,5 mio. kr. og dækker kommunernes udgifter til befordring og ledsagelse. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen.  

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Spørgsmål
Er ledsagelsen tænkt til at kunne bruges under selve aktiviteten eller alene som hjælp til orientering under transporten fra A til B? Og lægges der alene op til ledsagelse efter § 97, eller vil det også være muligt med socialpædagogisk ledsagelse efter § 85?
Svar
Ifølge puljeopslaget kan der alene ydes støtte efter puljen til den del af ledsagelsen, der sker i forbindelse med selve befordringen. Hvis der herudover er behov for ledsagelse i forbindelse med selve fritidsformålet, fx til toiletbesøg under et biografbesøg, kan denne del af udgiften således ikke dækkes af puljens midler men skal dækkes af ansøger. 
Servicelovens § 97 gælder for personer under 67 år. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse efter servicelovens § 97, har ret til 15 timer pr. måned, uanset hvad de pågældende ønsker at blive ledsaget til. Puljen dækker kun ledsagelsen der sker i forbindelse med selve befordringen. Servicelovens § 97 kan derfor ikke anvendes.
Men der kan gives socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 i forbindelse med befordringen, hvis borgeren har behov for det.

Spørgsmål
I puljebeskrivelsen står anført, at befordringen alene omfatter fritidsformål – udelukker det transport til fysisk træning i kommunalt regi?
Svar
Puljen omfatter alene befordring til fritidsformål.

Spørgsmål
Må man anvende timer til ledsagelse, hvis transportformen er til fods eller på cykel?
Svar
Transportformen skal ske ved hjælp af et egnet køretøj, dvs. til fods eller på cykel er ikke omfattet.

Spørgsmål
Kan eksempelvis en nabo få godtgjort kørselsudgifter, hvis han/hun transporterer den demensramte borger til en given fritidsaktivitet?
Svar
Det skal enten være et trafikselskab eller kommunen selv, der forestår transporten.

Spørgsmål
Skal borgeren være udredt for at kunne være omfattet af forsøgsordningen? Det udelukker jo en del med demenssymptomer, som ikke har fået en demensdiagnose (endnu) – og fra de får den, er der nogle gange kun kort tid til de ikke længere kan deltage i tilbuddet.
Svar
Målgruppen for puljen er mennesker med en demensdiagnose, hvilket indebærer, at der skal være foretaget en udredning, som munder ud i en diagnose.

Spørgsmål
Kan puljen anvendes til at køre fra hjem til opsamlingssted, for deltagelse i andet projekt (aktivitet)?
Svar
Puljen kan omfatte befordring fra hjem til et opsamlingssted for deltagelse i et andet projekt, såfremt der ved denne deltagelse er tale om en aktivitet, der omfatter fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv.

Spørgsmål
Kan ledsagelsen starte i entreen?
Svar
Puljen dækker ledsagelse i forbindelse med befordringen. Befordring vil ligeledes kunne omfatte hjælp til at få borgeren ud af døren (fra entréen) og hen til det egnede køretøj.

Spørgsmål
Kan ledsagelsen til transport og under transport, være én person der ledsager flere – eller skal det hæftes op på en konkret person?
Svar
Der er ikke noget til hinder for, at én person kan ledsage flere samtidigt. Det er dog en forudsætning herfor, at ledsageren under hele befordringen fuldt ud kan varetage den enkelte borgers socialpædagogiske behov.

Spørgsmål
Hvis en borger skal ledsages fra fx Brøndby til en familiefrokost i Helsingør, kan man så medtage transportudgifter til ledsager svarende til 2 ture frem og tilbage?  En medarbejder ledsager borgeren til Helsingør for derefter at tage hjem til Brøndby. En anden medarbejder tager til Helsingør og ledsager den pågældende hjem.
Svar
Det vil være op til den enkelte kommune at tilrettelægge ledsagelsen under hensyntagen til, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Det vil fx være økonomisk mest hensigtsmæssigt at lade ledsageren vente indtil borgeren er færdig med fritidsaktiviteten, hvis det drejer sig om befordring fra København til Aalborg t/r på den samme dag, eller hvis aktiviteten er af kort varighed (fx 30 min.), før borgeren skal transporteres hjem.

Spørgsmål
Kan flere kommuner søge puljen sammen? 
Svar
Flere kommuner kan godt søge sammen – forudsat at der kun er én ansøger og at denne varetager administrationen mv. af midlerne imellem kommunerne.

Spørgsmål
Der lægges i ansøgningsmaterialet op til, at der kan indgås kontrakt med flextrafik – hvad menes der mere specifikt ift. begrebet ”kontrakt”? Som udgangspunkt er flextrafik vel en allerede eksisterende ordning, som der kan gøres brug af uanset kontrakt?
Svar
Der stilles som udgangspunkt ikke krav om, at der skal indgås en særskilt kontrakt med flextrafik i forbindelse med gennemførelse af forsøgsordningen med befordring. Det afgørende er, om den eksisterende ordning med flextrafik tager højde for målgruppen – som i mange kommuner vil være ny – herunder behovet for ledsagelse.

Spørgsmål
Forsøget er målrettet mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem. Principielt bor langt de fleste af landets plejehjemsbeboere ”i eget hjem”, da mange plejehjem i dag bygges efter almenboligloven og beboerne har en lejekontrakt på deres bolig med et boligselskab. Menes der i puljeopslaget menes eget hjem som ikke er et plejehjem?
Svar
Forsøgspuljen omfatter ikke mennesker med en demensdiagnose, der bor i en plejebolig/plejehjemsplads. 

Spørgsmål
Hvis en kommune får bevilget midler fra puljen og beløbet i forsøgsperioden ikke viser sig at strække til det forbrug der reelt bliver på ordningen, skal kommunen så selv finansiere resttiden eller kan ordningen stoppes før tid?
Svar
Ansøger forventes at komme med et realistisk og begrundet bud på hvor mange mennesker med en demensdiagnose, der forventes at deltage i forsøget samt omfanget af behov for transport og evt. ledsagelse.
Såfremt det under forsøget viser sig, at de tildelte midler ikke slår til i forhold til det konkrete behov for befordring og evt. ledsagelse og ansøger ikke har mulighed for at egenfinansiere merudgiften, vil det efter ansøgning være muligt at stoppe forsøget før tid.

Spørgsmål
Hvis vi skal bruge 4 kørsler på længere ture (hvor ledsager ikke venter på at borgeren er færdig med fritidsaktiviteten) bruger vi så af borgerens bevilling på de 104 ture?
Svar
Det kun de kørsler, hvor borgeren bliver befordret, som skal tælle med i opgørelsen af de 104 ture. I det konkrete eksempel er det 2 kørsler, der skal tælles med.

Spørgsmål
Hvis vi vælger at lade ledsager vente på destinationsstedet på at borger er klar til hjemkørsel (uden decideret ledsagelse på destinationen), vil vi så kunne trække på de 15 timer bevilget til ledsagelse da ventetiden vedr. kørsel?
Svar
Hvis I vælger at lade ledsager vente på destinationsstedet til borgeren er klar til hjemkørsel, kan ventetiden ikke fratrækkes i opgørelsen af de 15 timer. Det er således kun den tid, der bruges på ledsagelse, der sker i forbindelse med selve befordringen, der skal fragå i opgørelsen af de 15 timer.

Opdateret 16 NOV 2018