xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Etablering af ungdomsmodtagelser med fokus på seksuel og mental sundhed

Kommuner inviteres hermed til at søge støtte til etablering af ungdomsmodtagelser ud fra svenske og danske erfaringer, i et tæt samarbejde med regionerne. Formålet er at understøtte unges seksuelle sundhed og fremme deres trivsel, med særligt fokus på at styrke lighed i sundhed.

OBS: Ansøgninger til puljen skal sendes til: FOB@SST.DK – beklager at der er fejl i den mailadresse, der er brugt i ansøgningsmaterialet.

I aftalen om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 er der afsat 8,2 millioner kr. til afprøvning af to ungdomsmodtagelser.

Om puljen

Trivsel eller mistrivsel kan påvirke unges generelle sundhedstilstand og sundhedsadfærd, herunder seksuel adfærd. Der er derfor behov for et lavtærskelstilbud med et bredt fokus på seksuel sundhed og trivsel, herunder nysgerrighed på egen seksualitet og kropsidentitet, såvel som hjælp og forståelse for at være det menneske man føler man er. Der er desuden et mere specifikt fokus på de unge, der er i risiko for sexsygdomme og teenagegraviditet, der kan få stor betydning for deres seksuelle og mentale sundhed.

Ungdomsmodtagelserne har stor succes i Sverige, som et sundhedsfremmende tiltag til at forbedre udviklingen af de unges fysiske og psykiske sundhed samt styrke de unge i deres seksuelle identitetsudvikling, og forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte infektioner. Der findes ligeledes også få danske erfaringer med dette lavtærskelstilbud, med god tilgængelighed for alle unge mellem 12-25 år. Gennem et lavtærskeltilbud til alle nås især unge i udsatte livssituationer.

Erfaringerne skal nu udvides ved udvælges af to ansøgere, der kan oprette og drive en ungdomsmodtagelse med afsæt i erfaringer fra Sverige og de erfaringer der allerede er gjort i Danmark, eventuelt i relation til en allerede eksisterende indsats på området.

Formål med puljen

Med puljen ønskes det at opnå flere erfaringer i dansk kontekst med ungdomsmodtagelser, i forhold til arbejdet med at fremme seksuel og psykosocial trivsel hos unge, via et lavtærskeltilbud, der ikke kræver henvisning. Tiltaget skal bl.a. styrke hjælpe- rådgivningsindsatsen vedr. seksuel sundhed, samt understøtte at unge der har brug for det bedre kan forholde sig til egen seksualitet og opnå et styrket selvbillede. 

Hvem kan søge

Puljen kan søges af kommuner i samarbejde med regioner, som ønsker at arbejde med et let tilgængeligt tilbud, der sætter fokus på seksuel sundhed og støtter unge i mistrivsel. Flere kommuner kan med fordel samarbejde om en ungdomsmodtagelse. Der kan søges af alle landets kommuner, med undtagelse af de kommuner der allerede har etableret en ungdomsmodtagelse.

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

Ud over de gældende betingelser, som skal være opfyldt for modtagelse af støtte, vil Sundhedsstyrelsen 
prioritere ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier.

  • Hvordan ansøger tænker seksuel sundhed og trivsel sammen
  • Om ansøger bruger en model for ungdomsmodtagning som er sammenlignelig med den brugt i Halsnæs og Herning kommuner.
  • Hvordan sammenhængen til eksisterende indsatser på området opnås.
  • Hvilke samarbejdspartnere som ansøger forventer at involvere.
  • I hvilket omfang målgruppen tænkes ind i udviklingen og udbredelsen af ungdomsmodtagelsens tilbud.
  • Projekternes potentiale til at fremme lighed i sundhed, herunder evt. geografisk placering/andet der øger tilgængeligheden blandt de mest sårbare og udsatte unge.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til puljen skal sendes til: FOB@SST.DK 

Den 1. april 2022 kl. 12:00

Ansøgningsmateriale inkl. vejledning

Puljeopslag

Bilag 1: Ansøgningsskema

Bilag 2: Projektbeskrivelsesskema 

Bilag 3: Budget for hele projektperioden

Bilag 4: Budget for hvert år

Vejledning: Vejledning til ansøgning for ” Etablering af ungdomsmodtagelser

Relevant materiale

Evaluering - Halsnæs

Evaluering - Herning

Opdateret 24 JAN 2022