xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin

Sundhedsstyrelsen inviterer igen kommuner og private, herunder selvejende organisationer på ældreområdet til at søge om et forløb med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.

Med finansloven for 2020 blev der afsat i alt 20. mio. kr. til videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin.

Demensrejseholdet afvikler et praksisnært læringsforløb for en læringsgruppe bestående af nøglepersoner, herunder relevante ledere, demenskoordinator og sygeplejersker på de deltagende plejecentre og hjemmeplejeenheder. Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejeenheder i ca. 16-20 uger.

Om af puljen

Puljen blev første gang offentliggjort den 7. august 2020, hvor det var muligt at søge om et demensrejseholdforløb i første del af perioden. Nu er der mulighed for at søge om et demensrejseholdforløb i sidste del af perioden fra 2022 til 2024.

Formål med Puljen

Demensrejseholdsindsatsen, har til formål, at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til mennesker, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Indsatsen har endvidere til formål at øge medarbejdernes kompetencer med særlig fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin. Dette foregår gennem praksisnære læringsforløb, som fokuserer på konkrete udfordringer i plejen af beboere med demens såvel som organisering og samarbejde om indsatsen.

Hvem kan søge

Alle kommuner og private leverandører, herunder selvejende organisationer, på ældreområdet (både plejecentre og hjemmeplejeenheder) der har et ønske om og behov for at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin for mennesker med demens eller mennesker med demenslignende symptomer kan ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Kommunale ansøgere skal søge som samlet kommune med angivelse af hvilke enheder der ønsker at deltage, og dermed ikke som enkelte plejeenheder. Private leverandører, herunder selvejende organisationer kan søge sammen med hjemkommune eller selvstændigt.

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

I hvilken grad ansøger kan beskrive organisationens behov for et demensrejseholdsforløb, og hvordan forløbet vil styrke demensindsatsen til gavn for borgere med demens, herunder fokus på nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin.

I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.

I hvilken grad ansøger kan redegøre for, at der sikres sammenhæng til tidligere/ igangværende forløb på demensområdet og at forløbet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser.

Ansøgningsfrist

Den 16. februar 2022, kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 9. februar 2022 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.

Spørgsmål 

Er det muligt at søge om et Demensrejseholdsforløb når man har haft besøg af Værdighedsrejseholdet?

Svar 

I puljeopslaget står der følgende "Plejeenheder, der tidligere har modtaget et forløb ved demensrejseholdet, kommer kun i betragtning, hvis der ikke er andre ansøgere, som lever op til kravene. Kommuner kan dog søge til andre plejeenheder, der ikke tidligere har fået tildelt et forløb ved demensrejseholdet. Ansøgere, der lever op til kravene, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først.

Det skal forstås på den måde, at kommuner som tidligere har haft demensrejsehold godt kan søge til andre plejeenheder i kommunen. Værdighedsrejseholdet indgår ikke i denne ligning. Der kan derfor søges om demensrejseholdsforløb selvom I har haft værdighedsrejsehold et på besøg.

Spørgsmål

Hvis man søger tre demensrejseholdsforløb til tre hjemmeplejegrupper, skal alle tre forløb afvikles samtidigt, eller kan forløbene afvikles efter hinanden?

Svar

Alle forløb skal afvikles samtidigt, da nogle aktiviteter går på tværs samt af hensyn til den samlede implementeringskraft for hjemmeplejegrupperne. Derudover er der også et hensyn til  rejseholdskonsulenternes ressourceforbrug.

Spørgsmål

Hvis man tidligere har tidligere modtaget et demensrejsehold, giver det så mening at ansøge om endnu et forløb med demensrejseholdet? Er det realistisk at komme i betragtning, når det er fem år siden kommunen sidst har haft besøg af demensrejseholdet. Eller er det erfaringen, at der kommer så mange ansøgninger, at man med stor sandsynlighed vil få afslag?

Svar

Det er vanskeligt at svare på, fordi sandsynligheden for at få tildelt et rejseholdsforløb også vil afhænge af samlet antal ansøgere, såfremt man har fået besøg af demensrejseholdet før. Ved sidste ansøgningsrunde var der 13 ansøgninger og alle fik tilsagn om forløb. Vi kan derfor kun opfodre til at man søger, hvis man vil have besøg af demensrejseholdet, men vi kan desværre ikke på forhånd udtale os om sandsynligheden, da vi ikke kender antallet af ansøgninger før puljefristen.

Spørgsmål

Er det korrekt forstået, at der ikke skal udfyldes et budgetskema når man ansøger?

Svar

Ja, det er korrekt. Hvis I får tilsagn bliver der ydet tilskud på 60.000 kr. per læringsgruppe. Disse skal bruges primært på vikardækning og kan herudover bruges til andre projektrelaterede udgifter som lokaler, forplejning og kontorartikler. Der aflægges regnskab efterfølgende.

 

Opdateret 21 JAN 2022