xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aflastning af pårørende til demente i egen bolig

Udmøntning af satspuljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”

Kommuner og frivillige organisationer har kunnet ansøge om penge fra puljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”.

Midlerne til puljen er afsat i satspuljeaftalen for 2015-2018, Delaftale for børne -, ligestillings -, integrations – og socialområdet. 

Fristen for ansøgninger var fredag den 27. maj 2016, kl. 12.00.

Projekter

Følgende har fået tilsagn om støtte:
 • Alzheimerforeningen, 1.980.915 kr. 
 • Esbjerg Kommune, 1.058.142 kr. 
 • Frivilligcenter Helsingør, 200.000 kr. 
 • Frivilligcenter Herlev, 198.580 kr. 
 • Greve Kommune, 1.500.000 kr. 
 • Holstebro Kommune, 500.000 kr. 
 • Kallerupvej, 246.000 kr. 
 • Kalundborg Kommune, 700.348 kr. 
 • Nordfyns Kommune, 309.691 kr. 
 • Randers Kommune, 400.000 kr. 
 • Rudersdal Kommune, 944.000 kr. 
 • Silkeborg Kommune, 70.000 kr. 
 • Sønderborg Kommune, 400.000 kr. 
 • Vordingborg Kommune, 466.795 kr. 
 • Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, 278.000 kr. 
 • Aarhus Kommune, Område VEST, 399.994 kr. 
 • Faaborg-Midtfyn Kommune, 1.000.000 kr. 
 • Gribskov Kommune, 400.000 kr. 
 • Ishøj Kommune, 660.000 kr. 
 • Kerteminde Kommune, 900.297 kr. 
 • Roskilde Kommune, 200.000 kr. 
 • Fanø Kommune, 80.000 kr. 
 • Ikast-Brande Kommune, 596.150 kr. 
 • Køge Kommune, Klippekort, 999.530 kr. 
 • Syddjurs Kommune, 349.000 kr. 
 • Thisted Kommune, 260.600 kr. 
 • Varde Kommune, 900.000 kr. 
 • Viborg Kommune, 215.311 kr. 
 • Aalborg Kommune, 600.000 kr. 

Evaluering

Puljen er evalueret af Rambøll (spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview) med henblik på at undersøge, om de pårørende oplevede, at de blev aflastet og derigennem opnåede en bedre livskvalitet. Spørgeskemaundersøgelsen dækkede alle 29 projekter, der fik støtte fra puljen. Der blev herudover udarbejdet 5 cases (fokusgruppeinterview) på baggrund af 5 udvalgte projekter. Evalueringen er afrapporteret i et inspirationskatalog med 2 appendiks.

Inspirationskatalog

Appendiks 1 (spørgeskemaundersøgelse)

Appendiks 2 (indsatsbeskrivelse af 5 udvalgte projekter)

Ansøgningsmateriale

Satspuljeopslag

Formål med puljen

I 2014 havde ca. 35.100 personer over 65 år en demensdiagnose, heraf boede 62 procent i egen bolig, enten alene eller med en samlever/ægtefælle, hvor en del af dem modtager pleje og omsorg fra deres pårørende. Kvalitative studier i Danmark har vist, at de pårørende, på grund af omsorgsopgaven og stigende opsyn med den demensramte, har mindre tid til arbejdsliv, hvile, fritidsaktiviteter og hobbyer. I takt med sygdommens udvikling stiger bekymringer og tristhed, og der opleves familiære konflikter og social isolation.

Puljen skal yde støtte til kommuner og frivillige organisationer til at igangsætte nye og mere fleksible aflastende initiativer til pårørende til mennesker med demens. De aflastende initiativer skal give den pårørende tid og mulighed for at få fri til andre aktiviteter end at passe sin demente pårørende og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet. 

Det samlede initiativ skal aflaste mindst 1.700 pårørende.

Puljens målgruppe

Målgruppen er nære og/eller samboende pårørende til mennesker med demens.

Puljens størrelse

Puljen udgør i alt 16.878.000 kr.

Tilskudsmodtager

Puljen kan ansøges af kommuner og frivillige organisationer. Projekterne, der modtager støtte, skal afvikles i perioden september 2016 til udgangen af november 2017.

Opdateret 16 NOV 2018