xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Digitale løsninger

Greve Kommune

Borgerens valg - selvbestemmelse der øger kvalitet i indsatsen

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Greve kommunen har i projektet haft fokus på at forebygge (yderligere) funktionstab hos kommunens borgere ved hjælp af teknologi og et øget fokus på borgernes ressourcer. I projektet har kommunen ud-viklet en digital platform målrettet borgere over 75 år. Her kan borgerne få overblik over, hvad der findes af frivillige aktiviteter i kommunen mhp. at skabe større netværk i borgernes dagligdag og mindske en-somhed. Via platformen kan borgere, der modtager hjemmehjælp, inden for visse rammer også bytte visiterede ydelser til en anden form for hjælp. Kommunen har i projektet også afprøvet en ”kvikskranke” på kommunens hjælpemiddeldepot. Her har borgerne hurtigt og fleksibelt kunnet afprøve et hjælpemiddel. 

Erfaringer

  • Kommunen erfarer, at muligheden for at kunne bytte/ændre hjemmeplejeydelser er et spørgs-mål om kulturforandring. Dels for borgeren, som kan få nye muligheder ved at tilrette sin hjælp, men også for medarbejderne som skal vænne sig til, at borgeren har disse nye muligheder.
  • Udviklingen af en digital platform er både tids- og ressourcekrævende samt kalder på en række kompetencer inden for indkøb og udvikling af en aktivitetsapp, såsom forståelse for udbudsmu-lighederne på it-området, teknisk indblik i mulige løsninger og forståelse for borgernes behov.
  • Borgerne har taget godt imod muligheden for at afprøve hjælpemidler. Kommunen oplever, at nogle borgere kan have svært ved at erkende at de har behov for et hjælpemiddel, hvorfor de ik-ke har anmodet om hjælpemidlet. Afprøveperioden er med til at overkomme denne barriere. Det er fx lettere at låne og afprøve en rollator, inden man anmoder kommunen om en. De fleste af de borgere, der har benyttet muligheden for at låne og afprøve et hjælpemiddel, har efterføl-gende ansøgt om dette som varigt hjælpemiddel.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Implementering af en digital løsning kræver ofte implementering af nye arbejdsgange mv., som med fordel kan undersøges forud for implementering af den digitale løsning. Hvis muligt bør man derfor afprøve delelementer såsom arbejdsgange, informationsmateriale mv. forud for udvikling af den digitale løsning og udrulning. På den måde får man en lang række erfaringer, som sikrer, at nogle børnesygdomme kan undersøges uden, det bliver fordyrende.
  2. Det er vigtigt at afklare, hvilke problemstillinger og/eller løsninger som den digitale platform skal bidrage til for på den måde at kunne beskrive, hvilke funktioner og egenskaber den digitale plat-form skal indebære.
  3. For at sikre, at produktet er anvendeligt for den påtænkte målgruppe, kan det være en god ide at afholde brugertest under udviklingsfasen. Dette giver mulighed for indsigt i ting, som ikke nød-vendigvis er medtænkt fra starten, fx betydning af størrelsen på skriften.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden