xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mange ældre har et godt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til

Det er den overordnede konklusion i en ny ældreprofil fra Sundhedsstyrelsen. Men rapporten viser samtidig, at der generelt er ulighed i sundheden blandt de ældre, og at ældres helbred ikke er blevet bedre siden 2010.

27 JAN 2019

Det er den overordnede konklusion i en ny ældreprofil fra Sundhedsstyrelsen. Men rapporten viser samtidig, at der generelt er ulighed i sundheden blandt de ældre, og at ældres helbred ikke er blevet bedre siden 2010.

Det generelle billede af befolkningen over 65 år er godt, men dykker man ned i tallene i den nye ældreprofil viser den, at det ikke er gået fremad med ældres helbred fra 2010-2017. Selvom middellevetiden stiger, ser det ud til, at der ikke har været udvikling i ældres funktionsniveau samt fysiske og psykiske helbred. Derfor er det vigtigt at have fokus på kvaliteten af de ekstra leveår.

Mads Biering la Cour, der er enhedschef i Ældre og Demens i Sundhedsstyrelsen, glæder sig over den generelle trivsel, men han er også overrasket over, at ældre ikke fungerer bedre i hverdagen i dag end i 2010:

”Kommunerne har længe haft fokus på rehabilitering og man har talt om, at sund aldring i stigende grad ville slå igennem, hvilket burde give øget funktionsevne og bedre fysisk og psykisk helbred. Det kan vi dog ikke se i tallene i ældreprofilen. I fremtiden vil der være langt flere ældre, ikke mindst i gruppen af ældre over 75 år. Det er vigtigt, at de ekstra leveår også er gode ekstra leveår. Derfor vil vi fortsat have fokus på, sammen med kommunerne, at styrke de indsatser, der fremmer  et aktivt ældreliv med fælleskaber og meningsfulde aktiviteter.”

Ulighed i sundhed

Rapporten om ældres sundhed og trivsel viser, at der er store forskelle på de svageste og de bedst fungerende grupper af ældre. Der er for eksempel cirka 10 % forskel på, hvordan man vurderer sit fysiske helbred afhængigt af, om man har afsluttet folkeskolen, eller har taget en mellemlang- og længerevarende uddannelse. Samtidig er ensomhed en stor udfordring. Der er en markant større andel, der ofte er uønsket alene, blandt ældre med dårligt fysisk helbred.

Der skal skrues op for forebyggelsen

Tallene i rapporten viser, at der er behov for flere tilbud om forebyggelse til de ældre. Mange ældre siger selv, at de gerne vil være mere aktive og gøre noget ved deres sundhed, hvad enten det handler om overvægt eller rygning. 

”Vi bliver nødt til at skrue op for forebyggelse, når det gælder ældre borgere i Danmark, hvis vi vil gøre en indsats for at forbedre ældres mulighed for at fungere i hverdagen. De fleste ældre vil gerne gøre noget. Især hvis de kan gøre noget aktivt i fællesskab med andre, så her kan foreningslivet spille en stor rolle. Men undersøgelsen viser også, at der kan være behov for at se på rådgivning om alkohol til ældre, da der er en del ældre som har et højt forbrug. Her er der en opgave og et ansvar for pårørende, plejepersonale og sundhedspersoner som for eksempel læger. Undersøgelsen viser, at der kan gøres meget mere”, siger Niels Sandø, enhedschef i Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen.

Viden fra ældreprofilen skal bruges til at styrke rådgivning, inspiration samt forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på sundheds- og ældreområdet i kommunerne. I sundhedsstyrelsen vil rapporten blandt andet indgå i udarbejdelse af et fagligt oplæg til en national handlingsplan for ’Det Gode Ældreliv’ i 2019.

Ældres sundhed og trivsel - Ældreprofilen 2019