xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Forebyggelse af tryksår hos voksne over 18 år

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret tilgang til tryksår på nationalt plan. Tryksår er en alvorlig forekommende komplikation til pleje- og behandlingsforløb, så en tidlig forebyggelsesindsats for patienter/borgere i risiko for at udvikle tryksår er vigtig.

Denne retningslinje præsenterer fem udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, som vedrører forebyggelsesindsatser for borgere/patienter der er vurderet i risiko for udvikling af tryksår:

  • Bør patienter/borgere, i risiko for udvikling af tryksår, tilbydes systematisk forebyggende indsats sammenlignet med ingen systematisk indsats?
  • Bør patienter/borgere, som er vurderet i risiko for udvikling af tryksår, systematisk inddrages i planlægning af den tryksårsforebyggende indsats sammenlignet med ingen systematisk inddragelse?
  • Bør patienter/borgere i risiko for tryksår, som ikke rettidigt selv kan skifte liggende stilling, tilbydes individuel systematisk tilpasset lejringsplan sammenlignet med ingen individuel, systematisk tilpasset lejringsplan?
  • Bør patienter/borgere med nedsat mobilitet og/eller nedsat sensibilitet, tilbydes en systematisk og individuel analyse med fokus på størst muligt trykfordelingsareal og mindst mulig påvirkning af forskydningskræfter, sammenlignet med ingen systematisk analyse?
  • Bør patienter/borgere, i risiko for tryksår, igennem den daglige kost og/eller ved hjælp af ernæringstilskud tilbydes proteiner ≥ 1,5 gram/kg legemsvægt sammenlignet med proteinindtag ≤ 1,5 gram/kg legemsvægt?

Der er tale om udgivelse af en puljefinansierede NKR, hvor Regionshospitalet Silkeborg er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år - PDF

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år - MAGICapp

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 16 SEP 2020