xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Særlig fordeling af Klinisk basisuddannelse for læger (KBU)

I særlige situationer kan du have mulighed for at vælge dit kliniske basisforløb på anden vis. Her finder du reglerne om særlig fordeling og praktiske oplysninger om ansøgning. 

Følgende grunde kan give ret til særlig fordeling:

  • Ægtefælle/samleverordningen
  • Særlige hensyn

Ægtefælle/samleverordningen

Ægtefælle/samleverordningen giver mulighed for, at to kandidater trækker samme lodtrækningsnummer, hvis de har samme folkeregisteradresse. På den måde får I en KBU-ansættelse inden for en afstand af max 50 km (beregnet i fugleflugtslinje) fra hinanden. Vælger I at benytte samleverordningen, kan I ikke fortryde dette senere.

Begge kandidater skal sammen udfylde ét tilmeldingsskema.

Valg af forløb kan ske på to måder:

  1. KBU påbegyndes i samme runde:
    Begge ansøgere vælger forløb på basislaege.dk til den kommende fordeling. Sekundær ansøger vælger forløb inden for en radius af 50 km. Fra primær ansøgers valg.
  2. KBU påbegyndes med ½ års mellemrum:
    Den kandidat der påbegynder KBU først er primær ansøger. Kandidaten der påbegynder KBU ½ år senere er sekundær ansøger. Primær ansøger skal vælge forløb på basislaege.dk til den kommende fordeling, mens sekundær ansøger først vælger forløb ved den næstkommende fordeling. Sekundær ansøger vælger forløb inden for en radius af 50 km, ift. primær ansøgers valg. Der vælges forløb i den rækkefølge som lodtrækningsnummeret angiver.

Er der ikke et ledigt forløb inden for de 50 km., når nr. 2 skal vælge, er det op til den region, hvor der er valgt forløb, at finde endnu et forløb. Er der ikke et forløb skal vælger 2 ikke foretage et valg. Der vil blive oprettet et forløb til dig inden for en radius af 50 km. efter runden er afsluttet. 

Hvad er Særlige hensyn

Særlige hensyn alene omhandler tidspunkt for valg af KBU forløb, og ikke at der på den enkelte afdeling tages særlige hensyn i planlægningen af arbejdet. Såfremt du har behov for særligt tilrettelagt KBU forløb anbefales at du kontakter videreuddannelsesregionen for vejledning.

Det er muligt at søge om særlige hensyn, hvis det kan dokumenteres, at du eller en i din nærmeste familie er alvorlig syg og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer nødvendiggør særlig hensyntagen, eller hvis afviklingen af den kliniske basisuddannelse vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for dig.

Du opfordres til i god tid inden indsendelse af din ansøgning at ringe til Sundhedsstyrelsen/Enhed for Uddannelse, hvis du har spørgsmål til dokumentation.

En begrundet ansøgning for de særlige forhold samt vedlagt relevant dokumentation skal være Sundhedsstyrelsen i hænde inden udløb af tilmeldingsfristen jvf. tidsplanen.
Af den begrundede ansøgning skal det tydeligt fremgå, om du søger særlige hensyn på baggrund af alvorlig sygdom og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer, eller om afviklingen af den kliniske basisuddannelse vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for dig.

Hensyn til ægtefælles tilknytning til arbejdsplads eller børns tilknytning til en almindelig institution/skole, kan normalt ikke i sig selv begrunde tildeling af særlige hensyn.

 

Særlige hensyn

Sådan søger du om særlige hensyn

En begrundet ansøgning for de særlige forhold samt vedlagt relevant dokumentation skal være Sundhedsstyrelsen i hænde inden udløb af tilmeldingsfristen jvf. tidsplanen. Meddelelse om godkendelse eller afslag på ansøgning om særlige hensyn sendes til ansøgers e-boks jvf. tidsplanen.

Materialet skal sendes som sikker post til sst@sst.dk, via digital post-appen eller borger.dk - vælg ”Sundhedsstyrelsen” som modtager. Alternativt er det muligt at aflevere det personligt i vores reception, eller sende det som fysisk post til Sundhedsstyrelsen, Uddannelse, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S. Mrk: Klinisk Basisuddannelse, Særlige hensyn.

Ansøgninger om særlige hensyn vurderes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra Foreningen af Danske Lægestuderende, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioner og De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelser. Ved vurderingen tages særligt hensyn til at ansøgers situation er væsentlig forskellig fra andre ansøgeres, f.eks. at ansøgers bolig er indrettet som en handicapbolig eller at ansøgers behandlingsforløb kun kan varetages et begrænset antal steder i landet.

Hvis du får godkendt din ansøgning om særlige hensyn, vil du ikke modtage et lodtrækningsnummer.

Hvis din ansøgning ikke bliver godkendt, vil du fortsat være tilmeldt den kliniske basisuddannelse, og modtage et lodtrækningsnummer på lige fod med alle andre. I tilfælde af et afslag vil du dog få mulighed for at trække din tilmelding tilbage og dermed skulle tilmelde dig den kliniske basisuddannelse på et senere tidspunkt.

Uanset afgørelsen videregiver Sundhedsstyrelsen ikke dine helbredsoplysninger til ansættelsesstederne. Det er dit eget ansvar inden du påbegynder en ansættelse at informere ansættelsesstedet, hvis der er forhold, der begrænser dig i dit virke

Opdateret 06 DEC 2022