xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Multisygdom: Anbefalinger for organisering af forløb

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger om, hvordan forløb til mennesker med flere samtidige sygdomme kan organiseres. Publikationen beskriver nogle af de udfordringer, som nogle mennesker med multisygdom lever med. Samtidig giver den bud på, hvordan man kan skabe bedre sammenhæng i forløb for mennesker med multisygdom.

25 MAJ 2023

I publikationen beskrives indledningsvis en række karakteristika og udfordringer forbundet med multisygdom. 

Herefter følger en række anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med at skabe bedre sammenhæng i forløbene for mennesker med multisygdom. 

Desuden beskrives  tre gennemgående principper til brug for at understøtte sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom. Derudover fremhæver publikationen udvalgte dele af målgruppen som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man indledningsvis prioriterer at fokusere på i udvikling af initiativer.

Afslutningsvis peges der på, hvor der er behov for yderligere viden vedr. multisygdom.

Materiale

Anbefalingerne for organisering af forløb for mennesker med multisygdom

  1. Introduktion
  2. Sammenfatning af anbefalinger
  3. Mennesker med multisygdom
  4. Inddragelse af mennesker med multisygdom og deres pårørende
  5. Modeller for organisering af sammenhængende og koordinerede forløb
  6. Modeller for en helhedsorienteret og differentieret indsats
  7. Aktører og samarbejde
  8. Viden og udvikling 

Baggrund

I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021, blev der afsat midler til initiativet ’Mere viden om multisygdom´ med henblik på at ’samle eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom samt udarbejde anbefalinger for tilrettelæggelse af forløb for mennesker med multisygdom´.

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af afdækning af viden samt eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom, ligesom vidensafdækningen har bidraget til anbefalinger til områder, hvor der er behov for, at ny viden opbygges.

Vidensopsamling af kommunale erfaringer med tværgående indsatser

Læs også

Multisygdom i Danmark: En rapport der beskriver mønsteret og udviklingen af multisygdom i Danmark

Viden om organisatoriske og patientrettede indsatser ved multisygdom: Et systematisk litteraturstudie af nationale og internationale erfaringer med organisering af sundhedsvæsenet for mennesker med multisygdom

Multisygdom er tæt forbundet med polyfarmaci, dvs. brug af mange lægemidler på samme tid. Sundhedsstyrelsen udgav i foråret 2022 Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til det videre arbejde, hvor det bl.a. beskrives, hvordan man kan forebygge uhensigtsmæssig polyfarmaci, hvem der er i særlig risiko for at få mange lægemidler, og hvordan sundhedspersonale kan finde de patienter, der har behov for en ekstra indsats i forhold til behandling med medicin.

Polyfarmaci ved multisygdom – viden, fokusområder og anbefalinger til det videre arbejde