xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkoholforebyggende rammer for børn og unge

Et nyt inspirationskatalog giver en række gode eksempler på, hvordan kommuner kan skabe sunde rammer og fællesskaber uden alkohol som omdrejningspunkt.

VIDEN OG INSPIRATION 01 JUN 2023

Hos unge med højt alkoholforbrug ser man hyppigere ulykker, vold og kriminalitet samt konflikter med venner og forældre. Unge der drikker meget og begynder tidligt, har større risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet. Det er derfor særlig vigtigt at forebygge et højt alkoholforbrug hos unge.

I dette katalog kan kommuner finde inspiration til at styrke den alkoholforebyggende indsats målrettet børn og unge. I inspirationskataloget beskrives seks indsatsområder, som har fokus på rammer for børn og unges fællesskaber – både i fritidslivet, i skolen og i nattelivet. Indsatsområderne er forældreinvolvering, attraktive ungemiljøer og indsatser målrettet symbolske begivenheder, dialog med foreningslivet, alkoholpolitik på ungdomsuddannelser, ansvarlig udskænkning og strategisk involvering af lokalsamfundet. 

Hvert indsatsområde beskriver konkrete kommunale indsatser. Der er blandt andet eksempler på, hvordan kommuner kan skabe nye fællesskaber for unge, hvor forældrene også er involverede. Der er også gode eksempler på, hvordan skoler og ungdomsuddannelser kan holde fester og andre aktiviteter, hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet.

Inspirationskataloget er udarbejdet af Alkohol & Samfund for Sundhedsstyrelsen. Det bygger på viden fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om alkohol og erfaringer fra partnerskabsindsatsen

Fælles om ungelivet. De forskellige cases i kataloget er udvalgt i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Alkohol & Samfund, Sundby-netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, SSP-samrådet og pilotkommuner fra Fælles om ungelivet. 

De seks indsatsområder

  1. Inddragelse og involvering af forældre: Forældre har en vigtig betydning for børn og unges alkoholdebut og -indtag. Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan forældre skal hjælpes til at tage stilling til alkohol, lave fælles alkoholaftaler og involvere sig i børn og unges fællesskaber. 
  2. Attraktive ungemiljøer og indsatser målrettet symbolske begivenheder: Ungemiljøer uden alkohol kan inkludere flere unge og rykke ved den eksisterende alkoholkultur. Kommuner får her inspiration til at skabe nye eller forandre de eksisterende begivenheder, som sidste skoledag og klubtilbud. 
  3. Dialog om alkoholpolitik i foreningslivet: Mange børn og unge tilbringer en stor del af deres fritid i kultur- og fritidsforeninger. Kommunerne får inspiration til, hvordan foreninger kan være med til at sikre sunde rammer og inkluderende fællesskaber for børn og unge via alkoholpolitikker. 
  4. Alkoholpolitik og -forebyggelsesindsatser på tværs af ungdomsuddannelserne: Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan kommunen kan hjælpe med at bakke op om sundere fællesskaber på ungdomsuddannelser, for eksempel gennem en fælles alkoholpolitik på tværs af alle ungdomsuddannelser. 
  5. Samarbejde om festmiljøer og natteliv: Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan kommuner kan samarbejde systematisk med aktører i og omkring nattelivet, for eksempel spillesteder og diskoteker, så nattelivet bliver mere trygt for unge.   
  6. Strategisk involvering af lokalsamfundet: Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan man kan samarbejde med flere aktører, såsom detailhandlen, fritidslivet, forældre, unge, restauratører m.fl. om at mindske unges alkoholindtag og udskyde deres alkoholdebut.