xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af SAFE-projektet i Region Hovedstadens Psykiatri

EVALUERINGER 23 JUN 2023

I forbindelse med satspuljeaftalen 2017-2020 blev der afsat midler til et pilotprojekt om forebyggelse af selvmord. Formålet med puljen var at afprøve, om indførelsen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivelse fra psykiatrien kunne være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

I puljens regi gennemførte Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center København SAFE-projektet i perioden marts 2018 til og med marts 2020. Baggrunden var viden om, at korte indlæggelser giver højere risiko for selvmord efter udskrivelse, og at denne risiko generelt er størst umiddelbart efter udskrivelse. Interventionen, der skulle afprøves, indeholdt flere elementer, herunder personlig kontakt inden udskrivelse med en medarbejder fra den ambulante enhed, der skulle følge op efterfølgende, hjemmebesøg inden for en uge efter udskrivelse samt inddragelse af patientens pårørende.

Målgruppen var – med få undtagelser – alle patienter udskrevet fra et sengeafsnit i Psykiatrisk Center København.

Implement har gennemført en evaluering af projektet på vegne af Sundhedsstyrelsen i perioden fra december 2017 til primo 2021, inklusive forberedelser og seks måneders opfølgning.

Evalueringen er foretaget for at:

  • Dokumentere den faglige indsats.
  • Dokumentere de patientrelaterede resultater.
  • Tilvejebringe viden om, hvordan psykiatrien og andre relevante aktører kan organisere sig for at skabe større sammenhæng og derigennem forebygge selvmord i den første tid efter udskrivelse.
  • Give anbefalinger til eventuel udrulning i andre regioner.

 

Evaluering af SAFE-projektet