xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Iværksættelse af tilbud om sygdoms­mestring til borgere med lavt stofskifte - genopslag

Kommuner og patientorganisationer på stofskifteområdet kan nu, og gerne i samarbejde, søge om midler til iværksættelse og afprøvning af tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte.

Baggrund

På baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets rapport ’Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte, august 2018’ blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af i alt 17 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en række initiativer på stofskifteområdet, der skal bidrage til at forbedre indsatsen over for borgere med lavt stofskifte.

Dette initiativ handler om at øge borgere med lavt stofskiftes forståelse af deres sygdom og dens behandling samt for livet med kronisk sygdom i det hele taget (sygdomsmestring). I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en til lejligheden nedsat arbejdsgruppe bestående af relevante patientforeninger og læge- og sygeplejefaglige selskaber, udarbejdet materialet ’Syg-domsmestring ved lavt stofskifte`. Materialet formidler sygdomsspecifik viden, der kan anvendes i fremtidige tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte i kommuner og i pati-entorganisationer, herunder i deres eventuelle samarbejde.

Af ovenstående midler genopslås puljen på i alt 5,3 mio. kr. nu, med den præcisering at både kommuner og patientorganisationer på stofskifteområdet – og meget gerne i samarbejde – inviteres til at søge om midler til iværksættelse af tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte. 

Formål med puljen

Formålet med puljen er at understøtte iværksættelse af tilbud, der har til formål at give borgere med lavt stofskifte viden og indsigt i sygdommen, dens symptomer og fremtrædelsesformer samt støtte dem i at mestre livet med kronisk sygdom. 

Målet er desuden, at indsamle viden og erfaringer om tilrettelæggelse og organisering af tilbud om læring i sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte. Det er et område, der aktuelt ikke indgår i kommunens forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme.

NB! Tilbuddene skal tage afsæt i Sundhedsstyrelsens udgivelse

Sygdomsmestring ved lavt stofskifte (2020) 

Hvem kan søge midler fra puljen?

Midlerne kan søges af kommuner og patientorganisationer alene eller af kommuner og patientorganisationer, der indgår et samarbejde om tilbuddet. Flere kommuner kan også søge sammen – og i dette samarbejde kan patientorganisationer også indgå.

Hvad kan der søges om midler til?

Der kan ansøges om midler til:

  • Eksterne undervisere
  • Kompetenceudvikling af personale
  • Løn til projektledelse og projektansatte
  • Udgifter i i forbindelse med afholdelse af konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet
  • Transport

Der kan ikke ansøges om midler til:

  • Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje, telefonudgifter.
  • Køb af it-udstyr, tablets o. lign.
  • Udgifter, der afholdes uden for den angivne projektperiode.
  • Forskningsprojekter

De initiativer/projekter/tilbud, der modtager midler, forpligter sig til at deltage i eventuelle møder med Sundhedsstyrelsen, at indsende årlige statusrapporter og evt. præsentere resultater. 

Det er ønsket, at der kan bevilges midler til 3-4 projekter med hensigtsmæssig geografisk spredning. 

I ansøgningen skal der angives en kontaktperson, som Sundhedsstyrelsen kan kontakte ved evt. spørgsmål i forbindelse med vurdering af ansøgningen. 

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2021-2024, er 5.3 mio. kroner. Puljen er annonceret med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen kun giver bindende tilsagn for ét år ad gangen. Tilsagnet forudsættes af målopfyldelse, proces og effekt beskrevet i en årlig status-rapport. Der vil kunne godkendes anvendelse af midler fra tidligere år senere igennem projektperioden.

Midler kan anvendes af projekterne senere år end de år de er bevilliget, det skal blot fremgå af projektets budget. Det forventes, at aktiviteterne løber i årene medio-ultimo 2021 til primo 2024. Slutrapportering skal foreligge med udgangen af 2. kvartal 2024.

Ansøgning og frist

Ansøgninger mærket ”Sygdomsmestring ved lavt stofskifte” sendes underskrevet, elektronisk til Sundhedsstyrelsens e-mail: kasj@sst.dk senest mandag den 10. maj 2021 kl. 10.00.
Ansøgningen skal være underskrevet af en ledelsesrepræsentant. 
 

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema skal anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke har anvendt ansøgningsskemaet, vil ikke komme i betragtning. 

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. 

Faglige spørgsmål:
Læge, Jette Blands
Telefon 72 22 77 50
E-mail: jbl@sst.dk 

Spørgsmål vedr. økonomi 
Chefkonsulent, Kasper Dahl 
Telefon: 72 26 94 54
E-mail: kda@sum.dk 

 

Materialer

Ansøgningsskema

Vejledning

Sygdomsmestring ved lavt stofskifte (Sundhedsstyrelsen 2020)

Fakta om lavt stofskifte

Opdateret 29 MAR 2021