xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behov for bedre samarbejde om børn og unge med psykiske lidelser

5 satspuljeprojekter skulle være med til at sikre, at børn og unge med psykiske lidelser – og deres familier – oplevede sammenhængende forløb, lige fra opsporing og udredning til behandling. Projekterne har kørt siden 2018 og er nu blevet evalueret. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil bære erfaringerne med videre.

17 MAJ 2021

De fem projekter har arbejdet meget forskelligt med forløbsprogrammerne til børn og unge med psykiske lidelser, og der er stor variation i, hvordan de er blevet tolket lokalt, og hvad der er arbejdet specifikt med. Muligheden for at sammenligne projekterne og vurdere deres resultater mod hinanden er derfor begrænset. 

”Selvom der er forskel på, hvordan de enkelte projekter har arbejdet, så har vi nu et godt afsæt for det videre arbejde med forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Med projekterne er det lykkedes at sætte den tværsektorielle og tværgående sammenhæng i indsatsen for børn og unge med psykiske lidelser på dagsordenen. Og det er tydeligt, at deltagerne i puljeprojekterne har opfattet det som meget meningsfuldt at arbejde med forløbsprogrammerne. De giver blandt andet et godt grundlag for at få et mere fælles sprog på tværs af aktørerne,” siger enhedschef Charlotte Hosbond.

Samtidig understreger projekterne det velkendte behov for at styrke samarbejdet på tværs af sektorer. Et velfungerende tværgående samarbejde er nødvendigt for at kunne opbygge et sammenhængende system af graduerede indsatser, og for at sikre at der bliver fulgt op på det fortsatte samarbejde.

Formålet med evalueringen har været at få viden om, i hvor høj grad forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser er blevet brugt i praksis. Desuden samler evalueringen erfaringerne med, hvilke udfordringer og gode løsninger deltagerne i projekterne har haft. Den viden skal bruges til at udforme anbefalinger til, hvordan lignende forløbsprogrammer fremover kan udvikles til andre målgrupper og lignende.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vurderer, ud fra erfaringerne fra projekterne, at en del af udfordringerne er generiske og går på tværs af patientgrupper. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vurderer også, at der fremover bør være mere faste og systematiske rammer for et forpligtende tværsektorielt samarbejde, med en tydelig ansvarsfordeling, så der kan skabes bedre sammenhæng for børn og unge med psykiske lidelser. 

Sundhedsstyrelsen er sammen med Socialstyrelsen i færd med at udarbejde et fagligt oplæg til 10-års planen på psykiatriområdet, og resultaterne fra evalueringen vil også kunne indgå i dette arbejde. 

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske problemer

3 nationale forløbsprogrammer

Som et led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, udarbejdede Sundhedsstyrelsen tre nationale forløbsprogrammer i 2017:

  • Forløbsprogram for børn og unge med ADHD
  • Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse
  • Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression

Det er disse tre forløbsprogrammer, som regioner og kommuner, har modtaget midler til at udbrede og implementere i 2018-2020 for børn og unge med psykiske lidelser.