xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om brug af skærm

Telefoner, tablets og andre skærme en fast del af hverdagen for de fleste mennesker. Det har rejst bekymring for, om brug af skærme påvirker vores sundhed og trivsel negativt.

For at styrke borgernes sundhed og trivsel, er det blandt andet vigtigt med tilstrækkelig søvn og fysisk aktivitet, ligesom muligheden for at indgå i gode fællesskaber, hvilket bl.a. har betydning for børn og unges trivsel.

Da brugen af skærm kan forskyde andre aktiviteter, der kan have betydning for borgernes - og ikke mindst børn og unges - sundhed og trivsel, er det vigtigt, at forældre bl.a. selv er bevidste om deres egen og deres børns brug af skærm, og måden hvorpå skærmen bruges i hjemmet og fritiden.

Anbefalinger til børn, unge og voksne

1. Brug ikke skærm op til sovetid

Søvn er vigtigt for børn og unges udvikling, indlæring, og for dit mentale og fysiske helbred.

Hvis du bruger skærm op til sovetid, kan det udsætte den tid, det tager at falde i søvn, og betyde, at du ikke får tilstrækkeligt med søvn.

Det ”blå lys” fra skærmen forstyrrer døgnrytmen, og mange indtryk fra f.eks. sociale medier, videoklip, film eller computerspil op til sengetid kan gøre, at det tager længere tid at falde i søvn.

Det er en god ide at skabe rolige og afslappende rutiner op til, at du skal sove. Du kan f.eks. læse en bog eller høre afslappende musik.

For de mindste børn kan det f.eks. være, at du læser en historie sammen med dit barn eller synger en sang.

2. Lad din telefon eller tablet blive ude af soveværelset

Skærmbrug om natten kan forstyrre din søvn og gøre dig mindre udhvilet dagen efter. Sammenhængende søvn er vigtigt for at få en søvn af høj kvalitet, og  det ”blå lys” fra skærmen kan også gøre din søvn kortere eller påvirke kvaliteten af din søvn.

Søvn af tilpas længde og kvalitet er vigtig for dit mentale og fysiske helbred. Hvis du bruger telefonen som vækkeur, så anskaf dig et traditionelt vækkeur i stedet for, og lad telefonen ”sove” i et andet rum.

3. Brug tid væk fra skærmen og husk at være fysisk aktiv

Det kan være hyggeligt og afslappende at bruge tid med en skærm, men det er vigtigt for din sundhed, at du ikke lader skærmen fylde så meget i hverdagen, at du ikke bruger tid på andre ting - herunder fysisk aktivitet, fysisk socialt samvær med venner, familie.

Bevægelse og fysisk aktivitet er vigtigt for børn og unges motoriske udvikling, fysiske, sociale og mentale sundhed og for voksnes risiko for at få livsstilssygdomme.

4. Vær opmærksom på dit forbrug af sociale medier, og hvordan brug af skærm påvirker din trivsel

Sociale medier kan hjælpe dig med at holde kontakt med venner og familie i en travl hverdag.

Du kan holde dig opdateret på f.eks. nyheder, læse artikler og søge oplysninger.

Gaming kan give en kærkommen pause fra hverdagens udfordringer, hvor du spiller sammen med dine venner. Men når du bruger meget tid på skærmen, f.eks. på sociale medier, kan det bidrage til en følelse af stress, skabe bekymringer, give en oplevelse af ensomhed, lavt selvværd eller en oplevelse af at være udenfor et fællesskab.

Hvis sociale medier og gaming påvirker din trivsel negativt, kan det være en god ide at bruge tid på andre aktiviteter som f.eks. motion, samvær med venner eller en hobby, der giver mening for dig, og påvirker dit humør og hverdag positivt. 

Udover de fire anbefalinger ovenfor bør forældre med hjemmeboende børn være opmærksomme på disse anbefalinger:

Anbefalinger til forældre med hjemmeboende børn

1. Børn under to år bør ikke bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen

De mindste børn kan undvære skærm, uden de oplever, at det har negative konsekvenser for deres liv. De udvikler sig, når mennesker omkring dem er nærværende ved f.eks. at læse, synge og lave motoriske lege sammen med dem.

Hvis du bruger skærm sammen med det lille barn, er det vigtigt, at I er sammen om skærmen, og at skærmtiden bliver brugt på at stimulere barnets udvikling. Det kan f.eks. være højtlæsning fra skærmen, se på fotos af familien, se korte tegnefilm og tale om handlingen eller med et skærmopkald til familiemedlemmer og gode venner.

2. Begræns brug af skærm, når du er sammen med dit barn

Dit forbrug af skærm kan påvirke din relation til dit barn negativt, eksempelvis ved at du ikke er opmærksom på dit barns behov.

Små børn har brug for at blive set, hørt og føle sig forstået. Så overvej, om du bør begrænse dit eget forbrug af skærm i samvær med dit barn.

Børn gør som deres forældre og andre voksne, de er tæt på, så vær opmærksom på, at du er rollemodel for dit barn. Dine skærmvaner påvirker dit barns vaner.

3. Interessér dig for dit barns digitale liv

Dit barn kan have positive oplevelser med skærmen, men kan også få ubehagelige oplevelser ved brug af skærm.

Lige som det er vigtigt at tale om positive ting og gode oplevelser ved at bruge skærm, er det vigtigt, at barnet har nogle at tale med om de bekymringer, der kan opstå ved brug af skærm.

Vær også opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online, og tal med dit barn om det.

4. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen

Det er vigtigt, at familiens voksne er enige om, hvad reglerne for at bruge skærm skal være i hjemmet. Dit barn orienterer sig imod dig som rollemodel og spejler din adfærd – også dit brug af skærm.

Dialogen om, hvor meget I bruger skærm og til hvilke formål, er vigtig. Aftal hvornår I har skærmfri tid i familien. Det kan være, når I spiser eller laver andre aktiviteter sammen, hvor skærm ikke behøver at blive brugt. F.eks. når I er på legepladsen eller til arrangementer, hvor der er brug for jeres fulde opmærksomhed.

Fokus i anbefalingerne

Anbefalingerne har fokus på, hvordan sundhed og trivsel kan påvirkes ved forskellige former for brug af skærm. Det er dog klart, at eksempelvis udsættelse af søvn kan skyldes mange forskellige ting, ligesom mobning og frygten for at gå glip af noget ikke alene er medierelaterede problemstillinger. Digitale medier kan dog være med til at forstærke nogle mekanismer blandt børn og unge, hvorved problemstillingerne bliver mere allestedsnærværende.

Anbefalingerne har et sundhedsfremmende afsæt, og de henvender sig til to målgrupper:

  1. børn, unge og voksne
  2. forældre med hjemmeboende børn.

Anbefalingerne har til hensigt at vejlede borgerne om brug af skærm i fritiden og specifikt forældre med hjemmeboende børn om brug af skærm i de enkelte familier. 

Hvilken viden tager anbefalingerne udgangspunkt i?

Til støtte for udarbejdelsen af anbefalingerne er der foretaget en række systematiske litteraturstudier, som har undersøgt den tilgængelige viden om skærmens betydning for henholdsvis søvn, fysisk aktivitet og stress og relationer/fællesskaber, som kort gennemgås i Sundhedsstyrelsens baggrundsnotat for anbefalingerne.

De pågældende litteraturstudier omfatter publicerede forskningsartikler samt nationale og nordiske rapporter. Der er ikke tidligere blevet lavet tilsvarende vidensopsamling inden for disse emner i Danmark. Det er gennemgående for litteraturstudierne, at der er overlappende forskningsperspektiver.

Der er i denne udgave af anbefalingerne lagt vægt på, at de første 1.000 dage forstås som en samlet periode med afgørende betydning for barnets nuværende og fremtidige trivsel og sundhed.

Tilknytning, tillid og tryghed skabes gennem både fysisk og mentalt nærværende forældre, som i tilstrækkelig grad møder barnets behov.

Anbefalingen målrettet forældre til børn under 2 år tager afsæt i bekymring for, at skærmbrug for denne målgruppe kan have negativ betydning for barnets socioemotionelle udvikling, syns- og sprogudvikling samt fysiologiske og neurologiske udvikling, men på en række af disse områder, foreligger der evidens, der tillægger skærmbrug ingen betydning eller positiv betydning.

Herudover bygger anbefalingerne på allerede dokumenteret viden om børn og unges basale behov for eksempelvis søvn, fysisk aktivitet og tilknytning til forældre. Den videnskabelige litteratur har generelt set ikke kunnet påvise, hvilken betydning et konkret tidsforbrug har for sundhed og trivsel blandt børn.

Brug af skærm blandt børn og unge

Brug af skærm har vundet indpas som element i mange borgeres hverdag. Det har rejst bekymring for, om brug af skærme påvirker vores sundhed og trivsel negativt. Undersøgelser viser, at brugen af skærm er steget i alle aldersgrupper i Danmark de seneste 10 år, og at brugen er hyppigst blandt de unge.

Hver tredje pige i 9. klasse er på de sociale medier mindst fire timer hver dag. Blandt de 13-årige drenge bruger hver fjerde mindst fire timer om dagen mandag til fredag på at spille. I weekenden er tallene endnu højere.

Bekymring om hvad skærm betyder for vores sundhed og trivsel

I 2023 udkom den amerikanske regerings sundhedsrådgivere med en litteraturgennemgang som viser, at der er grund til bekymring, i forhold til et højt forbrug af sociale medier blandt børn og unge.

Det handler bl.a. om, at jævnligt højt forbrug af digitale sociale medier kan bidrage til ændringer i udviklingen af området amygdala i hjernen, som er vigtig for udvikling af emotionel læring og adfærd, og den prefrontale cortex , som er vigtig i forhold til impuls kontrol og følelsesregulering og udvikling af social adfærd. 

Opdateret 12 JUN 2024