xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lovgivning

Tobaksvarer og e-cigaretter reguleres af flere forskellige love og bekendtgørelser, som her er samlet. 

Al gældende lovgivning kan findes på www.retsinformation.dk, og det er til enhver tid information og oplysninger om gældende på Retsinformation, der gælder.

Lovgivning

WHO’s rammekonvention for tobakskontrol 

Danmark tiltrådte i 2004 WHOs Rammekonvention på tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). FCTC danner grundlaget for Sundhedsstyrelsens arbejder med tobakskontrol og -forebyggelse. Formålet med FCTC er at beskytte nuværende og kommende generationer mod tobaksforbrug og udsættelse for tobaksrøg ved at etablere en ramme for tobakskontrol og -forebyggelse, og at retten til at beskytte folkesundheden prioriteres højt.

Artikel 5.3 i rammekonventionen omhandler tobaksindustriens indflydelse på den offentlige politik. Artiklen understreger, at myndighederne skal gøre en indsats for at beskytte formuleringen og implementeringen af dens tobakskontrolpolitikker mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i videst mulige omfang – og at der skal sikres gennemsigtighed i enhver interaktion mellem myndigheder og tobaksindustri. For at leve op til dette har Sundhedsstyrelsen siden den 22. februar 2018 offentliggjort referater, telefonnotater eller lignende i forbindelse med telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer.

Læs WHOs Rammekonvention på tobakskontrol (retsinformation)

Læs mere om WHO’s FCTC

Tobaksvarer

I lov om tobaksvarer og de tilknyttede bekendtgørelser er lovkrav for markedsføring (salg) af tobaksvarer i Danmark fastsat. Det er heri, at det bl.a. fremgår, at det er forbudt at markedsføre

  • cigaretter og rulletobak med en kendetegnende aroma (ud over tobak)
  • tobak, der indtages oralt (fx snus)
  • en bestemt tobaksvare som værende mindre skadelig end andre eller havende til formål at reducere virkningen af bestemte skadelige bestanddele i røgen

Tobaksproducenter og -forhandlere skal ligeledes sikre, at tobaksvarernes indpakning eller emballage på ingen måde kan give indtryk af, at fx den specifikke tobaksvare har naturlige eller økologiske egenskaber eller andre positive formål eller andre positive sundheds- eller livsstilsmæssige virkninger.

Det er samtidig her, at reglerne for sundhedsadvarslerne er fastsat.

Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v. (2019)

Bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v. (2016)

Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v. (2016)

Bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv. (2016)

E-cigaretter

Den primære lov for regler på e-cigaretter er Lov om elektroniske cigaretter m.v. Det er i denne lov og de tilknyttede bekendtgørelser, at reklameforbud, forbud mod salg til mindreårige, sundhedsadvarsler og reglerne for brugen af og salg af e-cigaretter i Danmark er nærmere beskrevet,

Der er forskellige myndigheder involveret i myndighedsarbejdet på e-cigaretter.

Gældende lovgivning:

Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen administrerer reglerne for køb og salg af e-cigaretter og svarer på spørgsmål om bl.a. lovpligtig registrering og indberetninger, e-cigaretters opbygning og funktion samt tekniske dele samt anmeldelser af ulovligt salg af e-cigaretter og e-væsker.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at markedsføring af e-cigaretter og e-væsker, ud over de specifikke regler for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, også er omfattet af EU’s kemikalielovgivning. E-væsker uden nikotin er dertil omfattede af danske regler for salg af giftige og meget giftige stoffer og blandinger. Det kan derfor være relevant for producenter og forhandlere af e-cigaretter og e-væsker at kontakte Miljøstyrelsen før de begynder at markedsføre deres produkter til danskere forbrugere.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer er en minimumslov, der har til formål at beskytte mod udsættelse for passiv rygning.

At det er en minimumslov betyder, at den fastsætter de krav man som minimum, som fx arbejdsplads, restaurant og institution eller skole, skal leve op til for at beskytte mod passiv rygning og for mindske antallet af steder, hvor børn og unge udsættes for synlig rygning. Det betyder også, at det er muligt at indføre yderligere regler end de fastsat i loven, som fx Røgfri arbejdstid og Røgfri skoletid.

Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer (2019)

Hvis du har spørgsmål til lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter mv. eller ønsker at klage over en overtrædelse skal du rette henvendelse til Arbejdstilsynet

Reklameforbud

Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt. Ligesom sponsorering til fordel for tobaksvarer og enhver form for uddeling, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer, er forbudt.

Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med lovens overholdelse. Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler. Hvis du har spørgsmål til reklameforbuddet eller ønsker at klage over en overtrædelse skal du derfor kontakte Forbrugerombudsmanden.

Der må ikke reklameres for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin over for offentligheden. Forbrugerombudsmanden kan kontaktes ved anmeldelse af mulig ulovlig markedsføring af e-cigaretter med eller uden nikotin, eller hvis du som producent eller forhandler af e-cigaretter har spørgsmål til regler for markedsføring af e-cigaretter.

Kontakt Forbrugerombudsmanden

Se Fobrugerombudsmandens spørgsmål og om forbuddet mod reklame for e-cigaretter

Forbud mod salg til mindreårige

Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år, ligesom tobaksvarer må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år. Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år. Ansvaret for, at der ikke sælges til mindreårige ligger hos sælger.

Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år (2019)

Siden den 1. januar 2019 har Sikkerhedsstyrelsen ført kontrol med, at aldersgrænser for salg af tobak og alkohol bliver overholdt i butikker og på restaurationer. Reglerne hører under Sundheds- og Ældreministeriet, som kan vejlede om reglerne.

Lov om elektroniske e-cigaretter mv kap. 6

Det er ikke tilladt at markedsføre elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin over for personer under 18 år. Ansvaret for, at der ikke sælges til mindreårige ligger hos sælger.

Politiet kan kontaktes vedrørende salg af e-cigaretter og e-væsker med og uden nikotin til mindreårige

Opdateret 14 AUG 2020