xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mere hjemlighed på plejehjem

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem til at ansøge om puljemidler til at skabe mere hjemlige omgivelser, samt at styrke følelsen af hjemlighed for borgere og pårørende på plejecentre og plejehjem.

Projektperiode

Projektperioden løber fra 31. december 2021 til 30. april 2023. 

Baggrund for projektet

Der er afsat 20,3 mio. kr., hvoraf 19,4 mio. kr. er til ansøgningspuljen målrettet mere hjemlighed på plejehjem i regi af Videnscenter for værdig ældrepleje, 0,3. mio. kr. til ekstern evaluering og 0,6 mio. kr. til lønmidler fordelt på 2021 og 2022. Denne pulje er et nyt initiativ og er et led i at skabe øget livskvalitet blandt plejehjemsbeboere. 

Formål

Puljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv. Dette kan eksempelvis understøttes ved at beboere og pårørende får bedre mulighed for at udfolde deres daglige liv sammen på plejehjemmet, ved at styrke selvbestemmelse over eget liv, ved at skabe indbydende og hjemlige omgivelser både inde og ude, samt ved at understøtte at det levede liv også er en del af boligen og fællesarealerne på plejehjem.

Målgruppe

Den primære målgruppe er borgere der er bosat på plejehjem samt sekundært deres pårørende med henblik på at skabe en øget grad af hjemlighed. 

Hvem kan ansøge

Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem.

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad det er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at skabe mere hjemlige omgivelser på plejehjem. 
  • I hvilken grad der er velbeskrevet, hvordan beboerne og pårørende medtænkes og inddrages med henblik på at understøtte puljens formål om at skabe mere hjemlige omgivelser for målgruppen. 
  • I hvilken grad der er givet en klar beskrivelse af projektets organisering, mål og succeskriterier for hvornår de er opnået, ledelsesmæssige forankring samt tilknyttede kompetencer, der sandsynliggør projektets gennemførsel. 

Økonomi

Der er afsat 19,4 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje målrettet mere hjemlighed på plejehjem. Midlerne forventes udmøntet i november 2021. De tildelte tilsagn kan anvendes i hele projektperioden. Projektet skal være igangsat 31. december 2021 og senest afsluttet 30. april 2023. Ansøger er forpligtet til at indsende et årligt regnskab samt et slutregnskab, der er godkendt af en statsautoriseret revisor, til Sundhedsstyrelsen senest tre måneder efter projektaktiviteternes ophør. Under hensyn til puljens størrelse og størrelsen af det enkelte projekt, kan Sundhedsstyrelsen ved tildeling af midler ud fra et fagligt skøn foretage en reduktion af den støtte, der er ansøgt om.

Ansøgningsfrist

Fredag den 24. september 2021 kl. 12.00.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslaget

Ansøgningsskemaet - bemærk at ansøgningsskemaet er opdateret pr. 1. juli 2021 på grund af fejl i det oprindelige skema. Det gældende ansøgningsskema hedder nu version 2 med angivelse af 1. juli 2021.

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Ansøgere kan dog ikke forvente svar på spørgsmål efter den 17. september og frem til ansøgningsfristen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Generelle faglige spørgsmål: Andy Kristensen, tlf. 2131 0473, e-mail: asck@sst.dk

Spørgsmål og svar

Spørgsmål Svar
1. I puljeopslaget henviser I til en "vejledning til ansøgning for pulje til mere hjemlighed på plejehjem". Hvor finder jeg den? Vejledningen blev vurderet unødvendig i sidste øjeblik før offentliggørelse af puljeopslaget, da felterne i ansøgningsskemaet forhåbentlig, i kombination med puljeopslaget, svarer på de spørgsmål, der måtte opstå. Sætningen om vejledningen nåede vi dog ikke at slette i puljeopslaget, men den kan I se bort fra, for vejledningen findes ikke.
 2. Vi ønsker at søge midler til flere forskellige plejecentre i kommunen. Skal vi sende en eller flere ansøgninger? Der skal sendes en ansøgning pr. projekt. Hvis der er tale om et samarbejde mellem flere forskellige plejecentre, så skal der sendes en samlet ansøgning, og ellers sendes der en for hvert projekt.
 3. I ansøgningsskemaet ser det ud til, at projektperioden på forhånd er defineret til at skulle vare fra 31. december 2021 til 30. april 2023. Gælder det også ved fx etableringsprojekter, der kan gennemføres på ganske kort tid? Det er tanken, at de indledende drøftelser starter allerede i løbet af efteråret 2021, og at projektet munder ud i en løsning, der også er aktuel i 2023. Ved etableringsprojekter vil det typisk betyde, at det etablerede, fx en sansehave, også er i anvendelse 30. april 2023. Indsatsen i sig selv kan sagtens være af kortere varighed. 
 4. Er udendørsarealer, gårdhaver m.m. dækket af puljen? Ja. Se evt. afsnittet om, hvad der kan ansøges om støtte til i puljeopslaget for en uddybende liste.
 5. Er det udelukkende fysisk indretning eller kan der også ansøges om støtte til lys, lyd, billeder, stemninger m.m.?  Der kan også ansøges om støtte til andet end fysisk indretning. Se evt. afsnittet om, hvad der kan ansøges om støtte til i puljeopslaget for en uddybende liste.
 6. Hvor mange midler kan vi forvente i min kommune? Det er der ikke noget klart svar på, men der er ikke en på forhånd defineret fordelingsnøgle, der sikrer hver kommune en vis del af den samlede pulje. Det afhænger derfor af ansøgningerne.
 7.  Hvor mange projekter i min kommune kn vi forvente støtte til? Der er i udgangspunktet ikke nogen øvre grænse for, hvor mange projekter en kommune kan modtage støtte til. Det afhænger alene af ansøgningerne.

Opdateret 22 JUN 2021