xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Større indflydelse på den daglige tilrettelæggelse af plejen i Syddjurs Kommune

Som en del af programmet Mere Værdig Pleje implementerer Syddjurs Kommune en ny ydelsesstruktur og afregningsmodel.

Fra afregning af visiterede timer til fast afregningstakst for hver borger

Den nye ydelsesstruktur og afregningsmodel betyder en række ændringer, som samlet giver borgerteamet en større indflydelse på den daglige tilrettelæggelse af plejen for hver borger. Borgerteamet kan med de nye rammer i fællesskab med borgeren tilrettelægge det bedst mulige rehabiliterings- og plejeforløb. Det sker ved, at:

Borgerteamet kan justere på tid og omfang/hyppighed af indsatsen i hjemmet, så det leveres på den bedst mulige måde, der imødekommer borgerens behov og udvikling.

Hver borger får en fast takst, der er gældende i enten 3 eller for 6-12 måneder, som dækker udgiften til både hjemmepleje, rehabilitering og sygepleje. Det understøtter bl.a. et bedre samarbejde mellem faggrupperne, når borgerens pleje skal gives.

Borgerteamet får selv ansvaret for beslutninger om plejens tilrettelæggelse. Med det ansvar følger også indblik og inddragelse i økonomien i teamet.

Visitator får en understøttende rolle for teamet og giver faglig sparring.

3 roller, der knytter sig til ydelses- og afregningsmodellen

I Syddjurs Kommunes tværfaglige og selvstyrende teams arbejdes der løbende med implementeringen af 7 roller, der skal gå på skift i teamet. 3 af disse har en afgørende plads i ydelses- og afregningsmodellen :

IT- og dokumentationsformidler  Borgerforløbsfacilitator  Økonomifacilitator
 Fortrolig med dokumentationspraksis  Vidensperson på ydelser  Vidensperson på borgerteamets indtægter og udgifter
 Fortrolig med funktioner i journalsystemet  Fortrolig med den rehabiliterende tankegang  Fokus på, at data fra Back Office inddrages aktivt i borgerteamets beslutninger
   Fortrolig med at vurdere borgers behov og skabe sammenhængende forløb
 

Teammedlemmerne, der melder sig på disse roller, gennemgår et kompetenceudviklingsforløb, hvor de får den nødvendige viden til at kunne skabe læring og træffe beslutninger i eget team med udgangspunkt i et teamspecifikt styringscockpit, der udarbejdes af back office.

Back Office – Administrativ Serviceenhed der understøtter borgerteamet

I Syddjurs Kommune har vi påbegyndt etableringen af en administrativ serviceenhed, kaldet back office. Back office har til formål at understøtte vores borgerteams på en række praktiske og administrative områder. Back Office består blandt andet af en gruppe ressourceplanlæggere og en controller, der tilvejebringer data til et styringscockpit, der hver måned udarbejdes til det enkelte team.

Back office trækker data og udarbejder anbefalinger til det enkelte borgerteams’ styringscockpit. Derudover understøtter back office formidlingen af styringscockpittet til borgerteamet i samarbejde med borgerteamets borgerforløbs- og økonomifacilitator.

Månedligt styringscockpit giver overblik

Som del af den ny ydelsesstruktur og afregningsmodel får borgerteamet hver måned et databaseret styringscockpit udarbejdet af back office. Styringscockpittet giver et overblik over, hvordan det går for borgerteamet baseret på en række centrale nøgletal. Nøgletallene giver borgerteamet gode muligheder for at følge med i, hvordan økonomien i teamet udvikler sig. Det vil sige, hvordan det ser ud med borgerteamets udgifter til blandt andet løn og vikarer i forhold til teamets indtægter fra borgernes takster.

Forudsætninger for at tage en ny struktur i brug

Før en ny ydelses- og afregningsmodel kan tages i brug i et team, er der nogle grundlæggende forudsætninger, der skal være på plads i borgerteamet for at sikre, at der er ro til læring og udvikling. Disse grundlæggende forudsætninger omfatter

  • Medarbejderne i teamet skal have adgang til det IT–udstyr og de autorisationer, der muliggør, at medarbejderne kan dokumentere i Cura og CuraPlan.
  • I perioden hvor Borgerteamet tager den nye model i brug, og der gennemføres et kompetenceløft af teamet, skal der i vagtplanlægningen være indlagt plads til dels at deltage i kompetenceudviklingen, dels at afprøve de nye arbejdsgange, der tages i brug, i hverdagen.
  • I perioden hvor der gennemføres et kompetenceløft, skal teamet have tilknyttet ressourcer og kompetencer fra Visitationen, der muliggør, at visitationen deltager og giver den forudsatte sparring.
  • Borgerteamet skal have kompetencer til at kunne arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med borgers mål, som fastlagt i kommunens rehabiliteringsmodel.
  • Borgerteamet skal udpege personer, der kan varetage rollen som 1) IT og dokumentationsfacilitator, 2) Borgerforløbsfacilitator og 3) Økonomifacilitator.
  • Styrings- og ydelsesmodellen med tilhørende styringscockpit skal være klargjort til, at Borgerteamet kan tage hele modellen i brug.

Materiale og kompetenceudvikling ifm. Syddjurs Kommunes ny ydelsesstruktur og afregningsmodel er udarbejdet og tilrettelagt af Christian Braad fra Profekto og Mette Meyer fra Syddjurs Kommune.

Opdateret 04 JUL 2022