xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Positive erfaringer med forsøg med kørsel til personer med demens

Mennesker med en demenssygdom, der bor i eget hjem, har i en treårig periode haft mulighed for at blive kørt til besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud og andre fritidsformål. Denne ordning er evalueret med erfaringer fra de 10 deltagende kommuner.

29 JUN 2021

Evalueringen har undersøgt resultaterne fra den 2-årige indsats, som 10 kommuner har fået penge til. Oprindeligt udløb puljen i april 2021, men grundet COVID-19 er puljeperioden blevet forlænget frem til 1. oktober 2021. Evalueringen af forsøgsordningen er dog blevet gennemført efter den oprindelige tidsplan.

Borgerne har gennem forsøgsordningen haft mulighed for at køre op til 104 enkeltture om året. Derudover har forsøgsordningen givet mulighed for at få en ledsager med til kørslen i op til 15 timer om måneden.

Forsøget har afdækket, hvilke muligheder og forudsætninger målgruppen har for at benytte en kørselsordning som kørsel, blandt andet i hvor høj grad de har behov for at få en ledsager med i forbindelse med befordringen.

Evalueringen har set på brugen af forsøgsordningen, om den har haft den ønskede virkning, og hvad det har kostet at udbrede den.

Evalueringen viser, at forsøgsordningen i vidt omfang er implementeret efter hensigten i kommunerne. Det har haft en stor betydning, at demenskonsulenter/-koordinatorer er blevet inddraget, at der har været enkle procedurer og en høj grad af fleksibilitet, at fokus har været på at udbrede kendskabet til ordningen samt at chaufførerne har relevante kompetencer. Derimod bliver ventetid på transport, mangel på information til chaufførerne om borgerens demensdiagnose samt forhold omkring COVID-19 generelt vurderet at have hæmmet brugen af ordningen.


Borgere og pårørende har i høj grad været tilfredse med mulighederne i forsøgsordningen. Den har bidraget til, at borgerne kan have et mere aktivt fritidsliv og socialt liv. En før- og eftermåling tyder på, at kørselsordningen har været med til at skabe en øget trivsel for borgerne, fordi de har haft mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Evalueringen peger også på, at de pårørende oplever, at befordringen aflaster dem, og derfor oplever de, at deres hverdag bliver lettere.

Omkostningerne til ordningen har varieret på tværs af kommunerne. Det skyldes, at der er forskelle på det antal borgere, der har anvendt ordningen, hvor mange ture borgerne har kørt og serviceniveau i ordningerne. Evalueringen giver desuden en model for hvordan kommuner kan vurdere fremtidige omkostninger.

Evalueringen dækker alle 10 projekter og er gennemført af PWC på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Læs evalueringen af forsøgsordningen