xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandlingstider for kræftpatienter 2. kvartal 2015

83 procent af kræftpatienterne kom i behandling indenfor de såkaldte standard pakkeforløbstider i 2. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen finder udviklingen tilfredsstillende.

31 AUG 2015

83 procent af kræftpatienterne kom i behandling indenfor de såkaldte standard pakkeforløbstider i 2. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen finder udviklingen tilfredsstillende.

Sundhedsstyrelsen finder resultatet for 2. kvartal tilfredsstillende. Dette skal ses i lyset af at nogle patienter har anden sygdom, der skal stabiliseres, før de kan følge pakkeforløbet, samt at nogle patienter vælger at udskyde deres behandling. Der er dog stadig en række områder, hvor der er plads til forbedring, og Sundhedsstyrelsen vil følge disse tæt.

Særligt fokus på de længste pakkeforløb

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med monitoreringen særligt fokus på de patientforløb, hvor det er sværest at overholde standard pakkeforløbstiderne, dvs. tiden fra patienten henvises til undersøgelse til mistanken afkræftes eller behandlingen starter. Ser man på den fjerdedel af patientforløbene, som har de længste forløbstider (1. kvartil), viser opgørelsen for 2. kvartal 2015, at standardtiderne bliver overholdt i op mod 67 procent af patientforløbene. Det svarer til en stigning på 7 procentpoint sammenlignet med 1. kvartal 2015.

Nogle patienter passer ikke ind i et standard pakkeforløb

I 2. kvartal varetog regionerne over 30.000 forløb med patienter i et pakkeforløb på kræftområdet.

Det er ikke realistisk, at alle patienter har et forløb, der opfylder standardforløbstiderne, da det anslås. at op imod en tredjedel af patienterne ud over kræft har en anden sygdom eller har et særligt kompliceret forløb. Sådanne forhold skal der tages et særligt hensyn til, og det kan give et længere forløb. 

Derfor følger Sundhedsstyrelsen forløbstiderne for kræftbehandlingen

Formålet med kræftmonitoreringen er at følge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft undersøgt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider. Monitoreringen blev sat i gang i januar 2012. Denne opgørelse er sammen med de tidligere kvartalsopgørelser et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet. 

Pakkeforløb 

Et kræftpakkeforløb beskriver en standardpatients forløb fra patienten henvises med en mistanke om kræft, til patienten diagnosticeres og behandlingen startes eller mistanken afkræftes.

Tidsrammerne i standard kræftpakkeforløbene er vejledende, og planlægningen af den konkrete patients forløb skal altid bero på en individuel faglig vurdering.

Link

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2. kvartal 2015 (Sundhedsstyrelsen)

Data for 2. kvartal 2015 (Statens Serum Institut)