xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Formidling og mobilisering af forældre

I Fælles om ungelivet er det formidling af lokale data og viden om beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler, som danner grundlaget for involvering og mobilisering af forældre. Forældrene præsenteres for lokale data om deres børns hverdag, trivsel og rusmiddelbrug samt viden om betydningen af beskyttende faktorer, herunder deres egen rolle som forældre. Forældrene motiveres til at handle og skabe forandringer, der styrker deres egen rolle og fremmer beskyttende miljøer omkring de unge og dermed reducerer unges rusmiddelbrug.

Der kan være forskel på, hvordan – og I hvilket omfang – forældre vælger at mobilisere sig i Fælles om ungelivet. Nogle vil tale med deres barn om brugen af rusmidler eller lave aftaler herom, mens andre vil facilitere fællesskaber for unge. 

Det anbefaler vi, at I gør

 • Præsenter forældre for lokale data om rusmiddelbrug og beskyttende faktorer

  Lad dialogen med forældre tage afsæt i jeres lokale dataresultater om de unges rusmiddelbrug og niveauet af beskyttende faktorer. Det motiverer forældre at få præsenteret data om deres eget barns hverdagsliv og rusmiddelvaner.

  Sørg for, at formidlingen af data er så konkret og lokal som muligt, da data bliver mere vedkommende for forældrene, når det handler om deres egne børn og børnenes venner.
 • Understøt forældrene i at skabe forandring

  Understøt forældrene i at skabe forandring i deres barns rusmiddelbrug ved at give dem handlingsanvisende råd om, hvad forældre kan gøre derhjemme, og hvad de kan gøre i fællesskab med andre forældre.
 • Overvej tidspunkt for involvering af forældre

  Overvej, hvornår forældrene i jeres kommune skal involveres i Fælles om ungelivet. Alder for alkoholdebut kan variere meget. I kan med fordel drøfte tidspunktet for involvering med skolen eller ungdomsuddannelsen, så I sammen kan vurdere, hvornår det giver mening i forhold til elevernes alkoholdebut.

  Det kan være en god idé at formidle viden om beskyttende faktorer og drøfte forældrerollen tidligere end 7. klasse, så der skabes viden om og en kultur for, at forældre deltager og involverer sig i barnets liv.

  Vær opmærksom på, at unges alkoholvaner kan ændres uhensigtsmæssigt i forbindelse med særlige begivenheder såsom konfirmation og sidste skoledag. Arbejd strategisk med begivenhederne, eksempelvis ved at involvere forældre i god tid forud for begivenhederne.

  Læs case om indsatser målrettet symbolske begivenheder
 • Afsæt god tid til erfaringsudveksling indbyrdes i forældregruppen

  Afsæt god tid til drøftelser og udveksling af erfaringer, aftaler og praksisser indbyrdes i forældregruppen til forældremøder i grundskolen og på ungdomsuddannelsen. Det kan både foregå i mindre grupper og i hele klassen eller på tværs af årgangen.

  I kan lade dialogen tage udgangspunkt i myter og flertalsmisforståelser om unge og alkohol.


 • Hold programmet simpelt til forældremøder

  Sørg for et simpelt program til forældremøder, så forældre ikke overvældes af information. Det kan også bidrage til at skabe god tid til drøftelser og indgåelse af aftaler i klassen.
 • Opfordr til at lave klasseaftaler/forældreaftaler om alkohol i grundskolen på forældremøder

  Sørg for at opfordre forældre til at lave en fælles klasseaftale på forældremøder, der beskriver de aftaler eller fælles retningslinjer, der er indgået mellem forældrene om fester, klassearrangementer og indtag af alkohol og andre rusmidler. Aftalen bør også omhandle, hvordan man som forældre skal reagere i tilfælde af, at elever eller forældre bryder aftalen. 
 • Mobiliser og understøt forældres engagement og handling

  Mobiliser og understøt forældre, der udviser et særligt engagement for at tage ansvar og understøtte fællesskaber uden alkohol og andre rusmidler for de unge. Vær opmærksom på, at det kræver tålmodighed at mobilisere forældre til at gøre en ekstra indsats.

  Første skridt er at få forældrenes kontaktoplysninger og sammen finde ud af, hvad forældrene er optagede af, og hvad der motiverer dem.

  Næste skridt er at understøtte, at forældrene skærper deres formål og konkretiserer deres videre proces, herunder hvad kommunens programgruppe kan hjælpe med, og hvad forældrene med fordel selv kan varetage. Sørg her for at afstemme forventninger mellem forældre og programgruppe. Fælles om ungelivet kan eventuelt understøtte med midler til at dække eventuelle udgifter forbundet med indsatsen/aktiviteterne.

  Gør forældrene opmærksomme på behovet for løbende at rekruttere nye frivillige forældre til indsatsen/aktiviteten, da der vil være et naturligt frafald blandt de frivillige forældre.

  Sørg for at placere så meget ejerskab, beslutningskompetence og initiativ hos de frivillige forældre som muligt. Vær opmærksom på, at der formentlig vil være behov for understøttelse fra Fælles om ungelivet, herunder hjælp til koordinering, fastholdelse af fokus, økonomisk støtte, viden mm. i lang tid. I den forbindelse er det vigtigt at sikre en balance mellem Fælles om ungelivets involvering og forældrenes ejerskab.

 • Fremhæv forældre som en vigtig beskyttende faktor                            

  Fremhæv forældres positive betydning for unges rusmiddelvaner. Formidling af viden, konkrete handlingsanvisninger og data om forældre som beskyttende faktor for rusmiddelbrug kan danne rammen om en positiv dialog med forældre og bidrage til at fremhæve en ønsket adfærd hos forældre. Ved at fokusere på det, vi gerne have mere af – de beskyttende faktorer, bliver formidlingen mere handlingsorienteret og konkret for forældrene.
 • Fremhæv betydningen af forældre som rollemodeller

  Fremhæv, at forældre kan gøre en væsentlig forskel for unges rusmiddelbrug ved at involvere sig i deres barns liv og skabe en tillidsfuld, tryg og ligeværdig dialog. Det har positiv betydning for unges rusmiddelbrug, at forældre har tydelige holdninger og sætter grænser for rusmiddelbrugen, tilbringer mere tid med deres barn og agerer som rollemodeller. Forældres eget rusmiddelbrug har betydning for den unges rusmiddelbrug.
 • Giv forældre handlingsanvisende råd

  Giv forældre konkrete, handlingsanvisende råd til, hvad de selv kan gøre for at styrke deres barns trivsel, og hvordan de kan lave aftaler om deres barns rusmiddelbrug. Tag gerne udgangspunkt i materialer såsom ”10 holdninger og handlinger” udarbejdet til forældre.
 • Afklar lærerens rolle på forældremødet

  Afklar forud for mødet, hvilken rolle læreren ønsker at påtage sig på forældremødet.

  Læreren kan stå for at facilitere drøftelser om rusmidler i forældregruppen, mens en programdeltager eller en SSP-konsulent varetager opgaven med at formidle dataresultater og viden om beskyttende faktorer til forældregruppen.

  Læreren kan også påtage sig en understøttende rolle, hvor læreren bidrager til at understøtte Fælles om ungelivets budskab på forældremødet. Her vil en programdeltager fra Fælles om ungelivet eller en SSP-konsulent varetage opgaven med formidling og facilitering.

  Understøt og forbered læreren til deltagelse på et forældremøde i regi af Fælles om ungelivet. Det indebærer fx at klæde læreren på til at påtage sig den aftalte rolle samt orientere om programmet og temaer før mødet.


 • Gør en ekstra indsats for at øge forældreinvolvering på ungdomsuddannelser

  Gør en indsats for at øge forældreinvolvering på ungdomsuddannelser. På ungdomsuddannelser har forældre i mindre grad en forventning om at interagere med andre forældre, da der ikke er tradition for forældremøder. Det kræver derfor en større arbejdsindsats for programgruppen at etablere et samarbejde om forældreinvolvering på ungdomsuddannelser.

  Arbejdet indebærer at indhente kontaktoplysninger på forældre og invitere forældre til at deltage på forældremøder på ungdomsuddannelser. Det kan være med til at styrke dialogen om rusmidler på tværs af forældregruppen.


 • Opfodr til forældreaftaler om alkohol

  Sørg for at opfordre til forældreaftaler eller fælles retningslinjer om alkohol. Drøft med klasselæreren eller SSP-konsulenten, hvornår det giver bedst mening at tage emnet op i forældregruppen i den enkelte klasse eller på årgangen. Unges alkoholdebut vil ofte forekomme omkring 8. klasse.

Forældreinvolvering i grundskoler og på ungdomsuddannelser

Der er forskelle i kultur og traditioner i forhold til involvering af forældre i grundskoler og på ungdomsuddannelser. At forældre bliver involveret og tager ansvar for deres barns rusmiddelbrug er af stor betydning, uanset hvilken forældregruppe I arbejder med, men der kan være behov for at tage hensyn til de kulturelle og organisatoriske forskelle.

 

Forældre til børn, der går i grundskole, vil oftere have en forventning om og være vant til at involvere sig i deres barns skole og træffe beslutninger på vegne af deres barn, da skole-hjem-samarbejde og forældremøder, aftaler mellem forældre mv. er udbredt i grundskolen. På ungdomsuddannelser er der ikke i lige så høj grad tradition og mulighed for, at forældre involverer sig. Elever på ungdomsuddannelser er i højere grad vant til at tage ansvar for egen læring, og vigtige informationer, drøftelser mv. går direkte fra skolen til eleverne.


Forældre Fælles om ungelivet Odder er en slags peer-to-peer-indsats, som har vist sig at være ret effektiv i processen med at skabe kulturelle ændringer i Odder.

Kristian Kilt, programleder for Fælles om ungelivet Odder Se videocase