xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggende hjemmebesøg

På disse sider kan kommunernes forebyggelseskonsulenter finde redskaber, som kan bruges i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg.

Kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. servicelovens § 79 a. Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg skal ses som et supplement til den kommunale myndigheds almindelige rådgivnings- og vejledningsforpligtelse efter servicelovens § 10. Det forebyggende hjemmebesøg er et opsøgende tilbud, som det er frivilligt for borgeren at tage imod.

Følgende målgrupper skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg:

  • Borgere, som bor alene, i det år de fylder 70 år
  • Alle borgere i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år
  • Årligt til alle borgere fra de er 82 år
  • Efter behov til borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne

Kommuner kan vælge at undtage borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Ved de forebyggende hjemmebesøg tager forebyggelseskonsulenten udgangspunkt i borgerens livssituation, forhold, ønsker og behov. Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende hjemmebesøg bidrager til, at kommunernes forebyggelseskonsulenter kan højne kvaliteten af besøgene. Vejledningen beskriver, hvordan det forebyggende hjemmebesøg kan anvendes fokuseret og systematisk til at tage hånd om ældre, der viser tegn på social, mental og fysisk mistrivsel.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante redskaber med konkrete eksempler på tests mv., som forebyggelseskonsulenter i kommuner kan finde yderligere inspiration i. Redskaberne supplerer vejledningen om forebyggende hjemmebesøg til ældre og præsenteres nedenfor i samme struktur, som kapitler og temaer i vejledningen. Redskaberne er i udgangspunktet validerede.

I vejledningen om forebyggende hjemmebesøg er der desuden i noterne henvist til undersøgelser mv., hvori der kan indgå redskaber.

Redskaber før og under det forebyggende hjemmebesøg

Datobrev

Formålet med datobrevet er at tilbyde den ældre et forebyggende hjemmebesøg. Det kan øge sandsynligheden for, at flere borgere takker ja til et forebyggende hjemmebesøg, at sende et brev med en på forhånd angivet dato.

Datobrevet indeholder en fastsat dato for besøget. Borgere, der modtager datobrev, takker i højere grad ja til besøg sammenlignet med borgere, der modtager et brev med en opfordring om selv at kontakte kommunen om dato for besøget.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende hjemmebesøg er der desuden i noterne henvist til undersøgelser mv., hvori der kan indgå redskaber, som kan anvendes til forberedelse af det forebyggende hjemmebesøg.

Læs mere om datobrev i VIVEs rapport om Forebyggende hjemmebesøg til ældre - tidlig opsporing

Læs mere om Sundhedsstyrelsens guide til Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne

Kommunikation før og under besøgt

En væsentlig del af forebyggelseskonsulentens opgave er at sikre, at samtalen giver målrettet vejledning til borgeren, så den enkelte kan identificere og vælge relevante områder at arbejde videre med. Det er afgørende, at dette valg sker med udgangspunkt i borgerens ønsker, erfaringer og behov, da det er herfra, at motivationen og viljen til eventuel forandring skal komme.

Kommunerne udvikler løbende forskellige værktøjer, der er relevante for samtalen under besøget, fx samtaleguide, spørgeskema mm.

Find værktøjerne på SUFO's hjemmeside

Ofte forekommende sygdomme og tilstande hos ældre

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om ofte forekommende sygdomme og tilstande hos ældre under det forebyggende hjemmebesøg.

Sansetab

Dette redskab er en spørgeguide udviklet af Socialstyrelsen til at opspore sansetab hos ældre.

Spørgeguiden indeholder to sider, hvor hver side indeholder syv enkelte spørgsmål vedrørende den ældres høre- og synsfunktion. Til hvert spørgsmål er der flere svarmuligheder og spørgeguiden er bygget op sådan, at hvis der er blot ét kryds i svarmulighederne, kan der være tale om høre-/synsnedsættelse.

Spørgeguiden er et redskab, som forebyggelseskonsulenter kan bruge ved deres hjemmebesøg til at afklare, om en borger er ramt på både syns- og hørenedsættelse og derfor skal henvises til relevante instanser.

Læs mere om spørgeguiden på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs rapporten om Sansesvækkelse i alderdommen - et etnografisk studie

Generel forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Sundhedsstyrelsen har udviklet forebyggelsespakker med henblik på at vejlede kommunerne i det forebyggende arbejde. I alle forebyggelsespakkerne er der nævnt anbefalinger målrettet ældre borgere.

Find og læs mere om forebyggelsespakkerne

Anbefalinger til kommunernes forebyggelsesindsats målrettet ældre

En publikation med konkrete anbefalinger til hvordan kommunerne kan arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme til ældre borgere.

Publikationen indeholder konkrete eksempler på indsatser fra kommunerne.

Find publikationen om Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Mental sundhed, trivsel og ensomhed

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om mental sundhed, trivsel og ensomhed under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken om mental sundhed

Anbefalinger til kommunerne vedrørende mental sundhed.

Find anbefalingerne i Forebyggelsespakken om mental sundhed

WHO-5 (World Health Organization-Five Well-Being Index)

WHO-5 er et simpelt trivselsindeks, der giver et billede af borgerens samlede velbefindende og trivsel. Det tager udgangspunkt i personens egen opfattelse af egen trivsel inden for de seneste 2 uger.

WHO-5 er ikke et diagnoseredskab, men kan betragtes som et termometer for trivsel. Hvis en person scorer lavt, kan det være tegn på, at han eller hun har brug for støtte eller behandling, men det vil i givet fald være en lægelig opgave eventuelt at udrede dette nærmere.

Læs om redskabet i Sundhedsstyrelsens håndbog om Forebyggelse på ældreområdet, afsnit om WHO på side 49-50

T-ILS (eller UCLA-3) skala

T-ILS (som også omtales UCLA-3) er et anerkendt redskab til at opspore ensomhed.

T-ILS står for Three-Item Loneliness Scale og består af tre spørgsmål:

  1. ’Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?’
  2. ’Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?’
  3. ’Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?’.

Svarmulighederne er ’sjældent’, ’en gang imellem’ og ’ofte’. På baggrund af svaret til spørgsmålene kan man rangere det samtlige svar fra 3 til 9. Grænseværdien for tegn på ensomhed er defineret til en score på syv eller derover.

På baggrund af scoren kan den professionelle og den ældre borger drøfte, hvorvidt diverse kommunale aktivitetstilbud – eventuelt netværksgrupper – kunne være relevant for den ældre borger.

Læs mere om brugen af T-ILS samt forekomst af ensomhed i Danmark i den nationale Sundhedsprofil.

Læs mere om redskaberne baseret på UCLA 20

Læs mere om ensomhed på videnscenter for Værdig Ældreplejes hjemmeside

ABC-metoden (ABC for mental sundhed)

ABC er en sammenskrivning af Act – Belong – Commit. Oversat til dansk:

A. Aktivt – Holde sig aktiv (fysisk aktivitet, mentalt aktivitet, ro og nærvær)

B. Sammen – Hold kontakten med venner og familie. Samhørighed med en gruppe.

C. Meningsfuldt – Engager dig i en hobby, en god sag eller lær noget nyt. Lav noget der skaber mening for dig selv.

ABC-metoden fokuserer på hele befolkningen, fremfor kun at fokusere på folk i risikogrupper og særligt udsatte.

Læs mere om ABC-metoden

Læs mere om værktøjer og viden indenfor mental sundhed på arbejdspladser

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Anbefalinger til kommunerne vedrørende seksuel sundhed.

Find anbefalingerne i Forebyggelsespakken om seksuel sundhed

Vejledning og materialer til dialog om seksuel sundhed

Sex og samfund har udviklet en vejledning til arbejdet med seksualitet og ældre, samt grænser mellem privat og sundhedsprofessionel.

Materialet rådgiver om, hvordan man som sundhedspersonale kan skabe samt indgå i en dialog om seksualitet med ældre borgere.

Læs mere om seksuel sundhed og trivsel hos ældre på Sex og samfunds hjemmeside

Lær mere om grænser mellem privat og professionel på Sex og samfunds underviserportal for ungdomsuddannelser

Depression og selvmordsrisiko

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om depression og selvmordsrisiko under det forebyggende hjemmebesøg.

Geriatrisk depressionsskala (GDS-15)

Dette materiale er udarbejdet til at identificere symptomer på depression hos ældre.

GDS-15 udføres som et struktureret interview, hvilket betyder, at de 15 spørgsmål læses op for den ældre borger. Et interview tager cirka 5 minutter at gennemføre.

Læs mere om GDS-15 i Sundhedsstyrelsens håndbog om forebyggelse på ældreområdet

Validering af den danske oversættelse af GDS-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre findes her

Sikkert Seniorliv

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har gennem lokale partnerskaber med Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner samarbejdet om at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet ved at finde nye veje til at opspore og forebygge aldersdepression.

Læs mere om Sikkert Seniorliv på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside

Links og telefonnumre til rådgivning til mennesker i krise

  1. Link og telefonnummer til Livslinjen findes her - Tlf. 70 20 12 01
  2. Oversigt over forskellige tilbud om rådgivning
  3. Læs om kompetencecenter for selvmordsforebyggelse på Region Hovedstadens psykiatriske hospital - Tlf. 38 64 18 00

Sorgreaktioner

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om sorgreaktioner under det forebyggende hjemmebesøg.

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter tilbyder hjælp til sorgramte og efterladte samt uddannelser og kurser omkring sorg til relevante fagprofessionelle.

Det Nationale Sorgcenter har bl.a. lavet en kortlægning af sundhedsprofessionelles viden og kompetencebehov inden for ældre og sorg i Danmark.

Find muligheder for rådgivning, hjælp og viden på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside

Kortlægningsrapport – ældres sorg. En kortlægning af sundhedsprofessionelles viden og kompetencebehov inden for ældre og sorg i Danmark

Materiale til arbejdet med og håndtering af sorg hos efterladte efter selvmord

Materiale fra Projekt – Efterladte efter selvmord, som består af små film, pjecer og undervisningsmaterialer om sorg.

Materialet retter sig til efterladte efter selvmord. Formålet med materialet er at sikre, at efterladte der mister en nærtstående til selvmord i en alder ≥60 år, får hjælp og støtte, der er tilpasset deres behov.

Projektet er fra Region Sjælland, Region Hovedstaden samt NEFOS og er finansieret af Velux-fonden.

Find materialet om Projekt - Efterladte efter selvmord

Forebyggelsesguide til fagpersoner – ensomhed, tab, depression og selvmordsadfærd

Forebyggelsesguiden er en folder med fokus på forebyggelse af ensomhed, tab og sorg, depression og selvmordsadfærd. Folderen kan bruges til forberedelse og checkliste til samtaler samt vurdering af den ældres situation.

Se introduktionsvideoen til guiden og læs mere

Demens og svækkede kognitive funktioner

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om demens og svækkede kognitive funktioner under det forebyggende hjemmebesøg.

Samtalehjulet

Redskabet tager højde for borgerens kognitive funktionstab og kan sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog, hvor omdrejningspunktet er borgerens egne værdier, ressourcer og problemstillinger.

Samtalehjulet kan også bidrage til, at professionelle og pårørende får større indsigt i personens livsverden.

Læs mere om redskabet på Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside

BASIC-Q modellen - Tidlig opsporing af demens

BASIC-Q er et dansk valideret redskab. Redskabet er udviklet med henblik på at hjælpe fagpersoner i den kommunale sektor med at identificere ældre borgere med mulig kognitiv svækkelse, som kan have behov for udredning ved egen læge.

Redskabet har høj diagnostisk træfsikkerhed og kan gennemføres på mindre end 5 minutter.

Med respekt for borgeren og gennem dialogen registreres og observeres der, om der er tegn på kognitiv svækkelse.

Ved tegn henvises efter aftale med borgeren til egen læge, der udreder.

Find redskabet og læs mere på Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside

Dialogkort og andre metoder

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række redskaber, som fagpersonale kan bruge til at opnå en bedre forståelse af den enkelte borgers adfærd og behov. Her kan fx anvendes perspektivskifte, som er en metode til at sætte sig ind borgerens behov samt dialogkort, som kan understøtte en forventningsafstemning mellem medarbejdere og pårørende.

Find redskaber og metoder

Fysisk formåen og faldrisiko

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om fysisk formåen herunder faldrisiko under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken om fysisk aktivitet

Anbefalinger til kommunerne vedrørende fysisk aktivitet.

Find anbefalinger Forebyggelsespakken om fysisk aktivitet

Rejse-sætte-sig–testen

Rejse-sætte-sig-testen er et simpelt screeningsredskab til at vurdere styrken i underkroppen.

Det anbefales, at rejse-sætte-sig-testen anvendes som det primære screeningsredskab til vurdering af fysisk funktionsniveau.

Læs mere om rejse-sætte-sig-testen i Sundhedsstyrelsens håndbog om forebyggelse på ældreområdet her

SPPB-testen (Short Physical Performance Battery)

En kombineret test med gang og rejse/sætte sig funktion.

Den er udarbejdet specifikt til at måle fysisk funktionsevne hos ældre.

Testen kombinerer forskellige øvelser og kan give indblik i den ældres risiko for fald og lignende. Testen tager kun få minutter at udføre.

Find og læs mere om SPPB testen

Læs den videnskabelige artikel om det norske Tromsø studie, der har undersøgt SPPB

Ganghastighedstesten

Ganghastighedstesten er et let tilgængeligt og anvendeligt screeningsredskab til vurdering af nedsat fysisk funktionsevne.

Det anbefales, at ganghastighedstesten anvendes som supplerende screeningsredskab til at vurdere nedsat funktionsevne, hvis borgeren i rejse-sætte-sig-testen ikke er i stand til at gennemføre ni oprejsninger på 30 sekunder, men godt kan udføre mere end fem.

Læs mere om ganghastighedstesten i Sundhedsstyrelsens håndbog om forebyggelse på ældreområdet

Udredningsspørgsmål om faldrisiko

Sund By Netværket har udviklet 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker – den gode kommunale model.

Læs mere om Sund By Netværkets 8 anbefalinger her

Avlunds mobilitet-trætheds skala (MOB-T)

Avlunds mobilitet-trætheds skala er en skala, hvor der spørges ind til træthed og daglig færden.

Mobilitets- og træthedsskalaen viser, om en person kan færdes ude og inde under forskellige forhold, og om man bliver træt ved udførelsen.

Læs mere om mobilitet-træthedsskalaen i Sundhedsstyrelsens håndbog om forebyggelse på ældreområdet her

Træningsguide for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har udgivet en træningsguide, som kan hjælpe både mennesker med demens og ældre svækkede mennesker med at være fysisk aktive. Guiden giver inspiration til øvelser og leg i fem hverdagsmiljøer.

Find øvelser og træningsguide for mennesker med demens

Mad og måltider, under- og overvægt

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om mad og måltider, under- og overvægt under det forebyggende hjemmebesøg.

Råd om mad ≥ 65 år – supplement til de officielle kostråd

Undervisningsmateriale samt supplerende råd til de officielle kostråd til borgere over 65 år.

Læs om De Officielle Kostråd

Råd om mad og drikke, når du er over 65 år

Forebyggelsespakken om mad og måltider

Anbefalinger til kommunerne vedrørende mad og måltider.

Læs mere om anbefalingerne i Forebyggelsespakken om Mad & Måltider

Materialer til småtspisende og borgere i risiko for underernæring

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materialer, der kan hjælpe småtspisende borgere til at tage på i vægt.

Den ældre kan inddrages i at sikre egen sundhed, fx ved selv at holde øje med vægtændringer og reagere på et uplanlagt vægttab, eventuelt med brug af ’Vejeskema’ i Sundhedsstyrelsens understøttende materiale.

Hvis der i forbindelse med besøgene ses tegn på eller kommer information frem om, at den ældre taber sig eller har nedsat appetit, opfordres den ældre til at tage kontakt til egen læge.

Se Sundhedsstyrelsens materialer om underernæring

Læs beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Forebyggelsespakken om overvægt

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt findes anbefalinger til kommunerne vedrørende overvægt.

Læs mere i forebyggelsespakken om overvægt

BMI – Ældre Sagen

Ældre Sagens råd og viden – Bliv klog på din vægt.

Bliv klog på din vægt er en vejledning til at måle og tyde BMI og taljemål hos ældre, samt beskrive hvad det betyder for den ældres egen sundhed.

Læs mere om Bliv klog på din vægt på Ældre Sagens hjemmeside her

Alkohol

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om alkohol under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken om alkohol

Anbefalinger til kommunerne vedrørende alkohol.

Find anbefalingerne i forebyggelsespakken om alkohol

AUDIT – alkoholforbrug og alkoholafhængighed

AUDIT-skemaet spørger ind til alkoholforbrug for at undersøge for afhængighed og overforbrug. Der er desuden en handlevejledning – herunder redskaber til samtale og til at spørge ind til alkoholforbrug hos borgeren.

Læs mere om AUDIT-testen på Dansk Selskab for Almen Medicins hjemmeside

Forebyggende samtale om alkohol i kommunerne

Københavns Kommune har lavet en faglig vejledning om den forebyggende samtale om alkohol med borgere med KOL, hjerte-kar-sygdomme samt borgere i stress- og genoptræningsforløb.

Formålet med vejledningen er at sikre, at tilbuddet om den forebyggende samtale om alkohol tilrettelægges ud fra den nyeste viden og de bedste praksiserfaringer.

Læs mere om den forebyggende samtale om alkohol i vejledningen

Officielle anbefalinger for alkohol

Sundhedsstyrelsen har generelle anbefalinger for alkoholforbrug for personer over 18 år. Disse retningslinjer er også gældende for ældre.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkohol

Rygning

Her er der en kort beskrivelse af redskaber og materiale til understøttelse af samtalen om rygning under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken om tobak

Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger til kommunerne vedrørende tobak.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak

Very Brief Advice (VBA)

Very Brief Advice modellen er velegnet til at rekruttere rygere til rygestopforløb.

Metoden kræver ikke særlig viden om rygestop eller helbredseffekter herved. Metoden bygger på oplysning frem for rådgivning og er særlig anvendelig i de situationer hvor kommunen møder borgeren, herunder forebyggende hjemmebesøg. Metoden tager 30 sekunder og bygger på tre enkelte trin.

Metoden er udarbejdet ud fra antagelsen om, at oplysning om effekten af rådgivning samt en konkret henvisning til rygestoptilbud alene kan være det der udløser, at borgeren påbegynder et rygestop.

Læs mere om Very Brief Advice (VBA) metoden i et materiale fra Sund By Netværket

Nedenfor kan den ansvarlige for forebyggende hjemmebesøg i kommunen finde den relaterede lovgivning på området samt information om indberetning af data.

Efter besøget - Opfølgning og udvikling af de forebyggende hjemmesbesøg

Opdateret 09 MAR 2023