xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Specialkost | Organisering

Tværfagligt samarbejde styrker arbejdet med dysfagi på plejecentre i Favrskov Kommune

En gruppe bestående af diætister, ergoterapeuter og køkkenmedarbejdere fra kommunens plejecentre understøtter plejepersonalet i Favrskov Kommune med faglig sparring om dysfagi. Det sikrer et tværfagligt samarbejde om beboernes problemer med synkebesvær på tværs af alle kommunens plejecentre.

Opdateret 16 AUG 2022

I Favrskov Kommune har de udviklet et tværfagligt dysfagi-samarbejde, der går på tværs af fag og organisering i kommunen. Konkret er samarbejdet centeret omkring en såkaldt Konsistensgruppe. Gruppen består af 10 medarbejdere, to diætister, fire ergoterapeuter og fire køkkenmedarbejdere fra kommunens madservice, så alle plejecentre er repræsenteret. Gruppen mødes to til tre gange årligt for at drøfte udviklinger og udfordringer i relation til arbejdet med dysfagi.

To og to besøger diætister og ergoterapeuter fra Konsistensgruppen hver måneden kommunens ni plejecentre. Formålet med de månedlige besøg er at styrke det tværfaglige samarbejde ved at give plejepersonalet og køkkenpersonalet faglig sparring om dysfagi og ernæring. Konsistensgruppen har udviklet materialer, der skal understøtte plejecentrenes løbende opmærksomhed på dysfagi, herunder kompetencer og praksis i relation til dysfagi. Materialerne giver blandt andet eksempler på fødevarer og inspiration til måltider, der er dysfagivenlige. Plejepersonalet og køkkenpersonalet anvender materialet i deres daglige praksis, og materialet bliver ofte genbesøgt på de månedlige besøg på plejecentrene.

Se materialerne:

Konsistensgruppen blev oprettet i 2017, hvor alt plejepersonalet blev undervist i dysfagi af en diætist og ergoterapeut. Plejepersonalet havde dengang mange spørgsmål til emnet, og kommunen besluttede derfor at oprette gruppen for at sikre et tværfagligt samarbejde om dysfagi – herunder løbende sparring til plejepersonalet på kommunens plejecentre.

Det tværfaglige samarbejde består af fire elementer

nummer et

Konsistensgruppen holder møde

De 10 medarbejdere i Konsistensgruppen holder et møde på to timer. På mødet drøfter de udviklingen på dysfagiområdet, samt hvilke udfordringer de forskellige faggrupper møder i arbejdet med dysfagi i praksis. Mødet tager udgangspunkt i en fælles dagsorden og starter ofte med en opsummering på det seneste møde og på hvad der er sket siden sidst, for eksempel ændringer i madlavning hos madservice. På mødet gennemgår Konsistensgruppen blandt andet forskellige konsistenser i relation til konkrete fødevarer og retter.
nummer to

Diætist og ergoterapeut aftaler tidspunkt for besøg på plejecentrene

Diætisten og ergoterapeuten kontakter sygeplejersken på plejecenteret for at aftale en tid for det månedlige besøg. Aftalen sikrer, at relevant personale på plejecenteret kan deltage i mødet ved besøget, og at personalet får mulighed for at forberede sig, hvis de for eksempel har en beboer med særlige udfordringer med ernæring og/eller dysfagi. 
nummer tre

Diætist og ergoterapeut besøger plejecenter

Diætisten og ergoterapeuten holder et møde med det relevante personale på plejecenteret. Deltagerne varierer fra møde til møde og fra plejecenter til plejecenter, men det er ofte en sygeplejerske, plejepersonaler og køkkenpersonaler for at sikre det tværfaglige fokus. Dagsordenen for mødet tilpasses hvert plejecenter og kan for eksempel være centreret om udvalgte beboere, som personalet mistænker for at have dysfagi. De kan også lave en systematisk gennemgang af beboerne, hvor de drøfter hver beboer med fokus på udfordringer med ernæring og eventuel dysfagi.
nummer fire

Mødedeltagerne aftaler i fællesskab de næste skridt

Personalet vurderer i fællesskab med diætisten og ergoterapeuten, om der er behov for at følge op eller sætte andre tiltag i gang. Om ergoterapeuten for eksempel skal observere et måltid for at vurdere, om en beboer har dysfagi. Sidst på mødet aftaler personalet, diætisten og ergoterapeuten de næste skridt og hvad der skal følges op på ved næste besøg. Den fælles opsamling og aftale sikrer et fremadrettet tværfagligt fokus og samarbejde.

Undervisning i dysfagi sikrer fælles sprog

I Favrskov Kommune bliver nyansat plejepersonale og køkkenpersonale undervist i dysfagi af diætister og ergoterapeuter fra Konsistentgruppen. Undervisningen bliver afholdt to til tre gange om året, så alt personale er opdateret, og alle har samme forståelse af – og et fælles sprog for – dysfagi.

”Plejepersonalet og køkkenpersonalet bruger os (Konsistensgruppen) til sparring om dysfagi og ernæring og til at hjælpe med at få hverdagen til at fungere bedst muligt. Personalet kontakter os, hvis en beboer har svært ved at tygge maden eller oplever udfordringer med konsistensen af den mad, der bliver serveret.”

- Mona Mikkelsen, klinisk diætist i Favrskov Kommune.

De faste besøg sikrer tværfagligt samarbejde

På baggrund af Konsistensgruppens arbejde oplever plejecentrene en stigning i antal beboere, der bliver kategoriseret som småtspisende eller får konstateret dysfagi. En diætist fortæller, at det tværfaglige samarbejde på den måde har styrket opsporing af beboere med risiko for dysfagi samt givet flere handlemuligheder. De forskellige faggrupper, herunder diætister, ergoterapeuter, sygeplejersker, plejepersonale og køkkenpersonale, oplever, at de har fået en fælles forståelse for hinandens fagligheder og hverdagspraksis.

Gode råd fra Favrskov Kommune

gode råd

  • Det er en god idé at udvælge en eller to nøglepersoner, der er ansvarlige for at sikre fremdrift i Konsistensgruppens arbejde ved at indkalde til møder og udsende dagsorden.
  • Det er en fordel at have en fast dagsorden for møder i Konsistensgruppen, dog med plads til tilpasning ved behov.
  • Det er afgørende at sikre en systematik i sparringen om dysfagi – for eksempel ved at aftale faste tilbagevendende besøg på kommunens plejecentre.
  • Det er vigtigt at forventningsafstemme med det enkelte plejecenter, inden diætist og ergoterapeut besøger plejecentret. Alle skal være orienterede om formålet med og indholdet i besøget.