xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gentofte kommune afprøver nye veje til transfer og læring

Forumteater, levende powerpoints, sparring og film, har været nogle af de planlagte læringsformer, som medarbejdere og ledere har brugt til transfer af viden og læring.

Af projektleder Hanne Aastrup, Gentofte Kommune.

Skuespil kan bruges til at træne gennemslagskraft og troværdighed ved hjælp af bl.a. ”kropssprog, stemme og retorik”, fortæller lederen af Teaterspektrum, Rikke Bendsen:

”Vi ved hvad der egentligt skal til i praksis, for at få budskaber ud over rampen og skabe ejerskab hos modtagerne. Samtidig kan vi som skuespillere hele tiden vise, spejle, spille pointerne i forhold til det vi underviser i. Det vil sige, at deltagerne ikke blot hører og selv prøver – de ser og mærker også når andre gør det. Vores facilitering i den slags workshops vil, som I alle andre metoder vi benytter, altid have som mål, at deltagerne er medskabende i hele processen.”

’MED OMSORG SOM FAGLIGHED’ - workshops med forumteater

Udover mere teoretiske uddannelser, har ca. 570 social- og Sundhedshjælpere og -assistenter og 50 ledere, deltaget i workshops med forumteater som omdrejningspunkt. Her har deltagerne arbejdet med dilemmaer fra praksis, hvor erfaringer og følelser blev påvirket, og med de oplevelser blev der skabt en ny vej fra teoretisk viden til anvendelse i praksis. Forumteater er en veludviklet, professionel metode, til at arbejde med dilemmaer fra praksis. Den indeholder værktøjer og greb, som fx tanker, galleri, interview med karakterer, perspektivbytte, interview med deltagere mm.

Hver workshop bestod af to runder med forumteater; den ene med fokus på selvbestemmelse, relationer til pårørende, samt high og low arousal og den anden med fokus på særligt udsatte borgere med demens, forråelse og faglig uenighed mellem kolleger. Begge runder havde et overordnet fokus på kommunikation og samarbejde i professionelle, balancerede relationer.

Derudover var medarbejderne også igennem et arbejde med kropssprog og stemmeføring – og hvordan non verbal kommunikation har indflydelse på relationer og daglig praksis.

Forumteater kan både inspirere og skabe en følelse af fællesskab, fortæller lederen af Teaterspektrum, Rikke Bendsen:

”I forumteater er det sådan, at uanset hvilken faglig hat man har på, så er det en flok mennesker, der skal løse noget sammen. Den fælles oplevelse tager de med.

Deltagerne bliver inspirerede af de fælles referencer. De griner sammen og bliver løftet op af situationerne. Så snart deltagerne så scenerne genkendte sig selv og deres daglige udfordringer i dem, var de engagerede og meget, meget deltagende.

I refleksionerne over dilemmaerne brugte de hinanden, og der var altid nogen der sagde: hvor er det dejligt at være sammen på den måde, og høre at alle står i det samme.

Der blev også ofte udtrykt, at det her er den bedste måde at lære på – det bliver så konkret, og lige til at gå hjem og bruge.

Det fantastiske ved forumteater er også, at metoden fungerer for alle, også for dem hvis refleksionsniveau ikke nødvendigvis er højt eller veludviklet. Metoden gør alle input lige gyldige, og alt kan udfoldes. Læringen får de, når de ser i spillet at deres bud ikke fører noget godt med sig, og så kan det udvikles derfra.

Og så er det altid enormt spændende at ramme ned i de knudepunkter, hvor det ikke bare kan løses, men hvor der virkelig skal arbejdes hårdt med kommunikationen og relationen.”

Deltagerne var en blanding af medarbejdere, der havde gennemført den teoretiske undervisning, og deltagere der endnu ikke havde gennemført undervisning. Det betød, at nogle deltageres bidrag ind i forumteatret var stærke faglige begreber og begrundelser, som dels understøttede motivation til at skulle på uddannelse for de andre, og dels gav ’faglig trædesten’ til uddannelserne.

LOW AROUSAL MED LEVENDE POWERPOINT

Social- og Sundhedshjælpere og –assistenter har desuden deltaget i AMU uddannelse i Low Arousal, som er en pædagogisk tilgang som har til formål, ”at give fagprofessionelle kompetencer til at støtte borgeren i at ændre en udfordrende adfærd ved at undgå konfronterende situationer og søge at opnå lav grad af modstand hos borgeren (Socialstyrelsens Vidensportal på det social område).

Uddannelsen giver viden om konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggelse af problemskabende adfærd, som skal forstås som en mestringsstrategi for borgeren.

Undervisningen blev suppleret med levende powerpoints, som er skuespillere der spiller/illlustrerer pointerne og udfolder teorierne som små teaterscener. Det booster læringen, når deltagerne ser pointer og teori udfolde sig konkret i rummet.

DIPLOMMODULER MED TRÆNING OG SPARRING

Ledere af medarbejdere har gennemført to diplommoduler – et i ’Faglig ledelse’ og et i ’Ledelse af kompetenceudvikling’

Også ledernes teoretiske uddannelse blev suppleret træning og sparring fra skuespillere.

Der hviler et stort ansvar på lederne for, at de visionerne kommer ud og leve i deres organisationer. Derfor blev der også sat lys på rollen som leder.

I de konkrete træningssessioner med skuespillerne, blev der stillet spørgsmål som: Hvad er ledelse for den enkelte af jer? Hvornår lykkes det og hvornår lykkes det mindre godt? Hvad kunne I hver især have lyst til at udvikle, og hvor synes I hver især jeres styrker ligger og hvor kan I komme helt til kort?

Derudover var der fokus på hvordan lederen kommunikerer sine budskaber, og der blev trænet ’personlig gennemslagskraft’.

”Overordnet var dagene en blanding af grupperefleksion, individuelt arbejde, øvelser og plenumsnak. Det var vigtigt for os, at vi gav lederne et rum til at dele refleksioner og læring. Og bruge hinandens forskelligheder og viden på tværs” fortæller Rikke Bendsen

VI FORVANDLER FORUMTEATER TIL FILM SOM LÆRINGSREDSKAB I PRAKSIS

Scener og figurer fra workshoppen ’Med omsorg som faglighed’ har givet ledere og medarbejdere fælles referenceramme til faglige dialoger. Derfor har vi i samarbejde med Teaterspektrum omskrevet scenerne fra workshoppen og forumteatret til film.

Film kan fastholde læring hos medarbejderne, der deltog i programmet og invitere nye kolleger ind i den fælles referenceramme, som workshops har skabt. Det betyder at scener og figurer lever videre.

Filmenes dilemmaer kan vises igen og igen som oplæg til faglige drøftelser og de følelser, som dilemmaer, figurer og situationer fik frem hos deltagerne, kan atter bliver genstand for drøftelser omkring udfordringer der kan opstå i samarbejdet med borgere med kognitive funktionsnedsættelser og deres pårørende.

Der er produceret to film, som på hver sin måde præsenterer nogle situationer, hvor medarbejderne møder og samarbejder med borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Der mangler endnu at blive produceret det pædagogiske materiale og de vejledninger, som skal følge med når filmene skal bruges på arbejdspladserne.

Du kan i den første film møde Jacob, som har erhvervet hjerneskade. Han er flyttet på plejehjem og har boet der ca. ½ år. Før indflytningen boede Jacob hos sin søster, Camilla.

Du kan i den anden film møde Gitte, som bor i eget hjem. Hun har svær alkohol demens og har ringet på sit nødkald.

 

Opdateret 06 SEP 2022