xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Forebyggelse og behandling af delir

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse og behandling af delir.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 15 DEC 2016

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium  

 

Retningslinjen anbefaler at sætte større fokus på at nedsætte risikoen for delir. Retningslinjen anbefaler blandt andet at hjælpe patienter til at komme op og røre sig, gøre sengestuen så hjemlig som muligt, og fremme en naturlig døgnrytme og god ernæring.

Pårørende kan spille en afgørende rolle i behandlingen af patienter med delir, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man overvejer at inddrage familien aktivt.

Mange ældre er i behandling med flere typer medicin på samme tid. Derfor er det en god ide at gennemgå medicinforbruget og eventuelt forsøge at nedsætte det hos alle ældre, der er i fare for at udvikle delir. Antipsykotika bør kun bruges i de tilfælde, hvor de metoder, der bliver beskrevet ovenfor, med forskellige typer af aktivering og skærmning ikke slår til, eller hvor behandlingen er vanskelig på grund af patientens delirøse tilstand.

Om delir

Organisk delirium (delir) (delir ved somatisk sygdom) er en alvorlig og hyppigt forekommende konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre medicinske patienter. Udover kognitive forstyrrelser vil patienter med organisk delir ofte udvise svære adfærdsforstyrrelser og psykoselignende symptomer.

Organisk delir er en progredierende tilstand, der kan udvikle sig over timer til få dage, hvor multimorbiditet, kognitiv dysfunktion og medikamentel behandling er disponerende faktorer. Tilstanden overses ofte, hvilket kan medføre forlænget indlæggelsestid, yderligere funktionstab og øget brug af medicin samt – i yderste konsekvens - en akut og livstruende tilstand.

Organisk delir er særligt hyppigt forekommende hos beboere på plejecentre og hos patienter under indlæggelse på såvel medicinske som kirurgiske afdelinger, hvor forekomsten skønnes at være mellem 10 og 50 %.

Retningslinje

NKR: National klinisk retningslinje for behandling af organisk delirium - MAGICapp

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium

English version

Quick guide: National clinical guideline for the prevention and treatment of organic delirium

Høring

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen

Høringsnotat (ligger også på høringsportalen)

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar (ligger også på høringsportalen)

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. forebyggelse og behandling af organisk delir

Baggrundsmateriale

BCAM screeningsark

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowchart

Flowchart

Vurderinger

AMSTAR-vurdering

AGREE-vurdering

Metaanalyser og risk-of-bias-vurderinger

PICO 2 Multikomponent hos patienter med risiko for delir (pdf)

PICO 2 Multikomponent hos patienter med risiko for delir (RevMan5 – til databrug)

PICO 3 Multikomponent hos patienter med delir (pdf)

PICO 3 Multikomponent hos patienter med delir (RevMan5 – til databrug)

PICO 5 Familie (pdf)

PICO 5 Familie (RevMan5 – til databrug)

PICO 6 Medicingennemgang (pdf)

PICO 6 Medicingennemgang (RevMan5 – til databrug)

PICO 7 Antipsykotika (pdf)

PICO 7 Antipsykotika (RevMan5 – til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium