xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabiliteringsgrupper styrker rehabiliteringsindsatsen i Thisted Kommune

Thisted Kommune har i projekt ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” undersøgt og afprøvet, hvordan kommunen kan levere en mere effektiv tilrettelæggelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen på ældreområdet (§83a). Som en del af den nye organisering er der bl.a. afprøvet nye rehabiliteringsgrupper, to typer af tværfaglige rehabiliteringsmøder samt rehabiliteringstid til medarbejderne. Derudover er det afprøvet, at hverdagsrehabiliteringsterapeuter fungerer som forløbskoordinatorer i alle rehabiliteringsforløb og fungerer som konsulenter for medarbejderne i hjemmeplejen.

Af projektleder Malene Andersen, Thisted Kommune.

Organiseringen af rehabiliteringsgrupper

Der er nedsat en rehabiliteringsgruppe pr. geografisk område i hjemmeplejen bestående af 12-15 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, og hvor der er en fast ergoterapeut og/ eller fysioterapeut, en sygeplejerske, en planlægger samt en visitator tilknyttet gruppen. Der er afprøvet en organisatorisk model, hvor medarbejderne i rehabiliteringsgruppen er ansat i hhv. hjemmeplejen, træningsenheden samt visitationen. Den decentrale organisering giver mulighed for at bibeholde den monofaglige sparring med egen faggruppe, samtidig med at der er mulighed for tværfaglig sparring ift. selve rehabiliteringsindsatsen. Derudover opleves en glidende overgang mellem rehabiliteringsforløb og almindelig hjemmepleje, og at der er en afsmittende effekt på de medarbejdere, som ikke er en del af rehabiliteringsgruppen ift. at tænke rehabiliterende. Et vigtigt opmærksomhedspunkt er dog, at de medarbejdere, som ikke er en del af rehabiliteringsteamet, kan have en tendens til af fralægge sig ansvar for rehabilitering. Der vil derfor fortsat være en opmærksomhed på dynamikken mellem rehabiliteringsgruppen og den resterende del af hjemmepleje.

Endvidere er det med Thisted Kommunes nuværende antal af rehabiliteringsforløb svært at oprette rene rehabiliteringsruter, hvormed der er behov for en mere fleksibel løsning. Medarbejderne i hjemmeplejen, som er en del af rehabiliteringsgruppen, indgår derfor både i rehabiliteringsgruppen, men er stadig en del af det øvrige hjemmeplejeteam.

Gruppemøder

En gang ugentligt mødes medarbejderne i rehabiliteringsgruppen til et rehabiliteringsmøde af en times varighed. Formålet med at afprøve rehabiliteringsmødet har været at finde en model for at styrke det tværfaglige samarbejde, koordineringen og opfølgningen af indsatser hos de borgere, som er i rehabiliterings-forløb, samt skabe et forum for praksisnær sparring og kompetenceudvikling.

Hver 14. dag mødes alle medarbejdere i hjemmeplejen, herunder rehabiliteringsressourcepersonerne, til et tværfagligt gruppemøde i eget hjemmeplejeteam. På gruppemødet deltager den visitator og terapeut, som er tilknyttet hjemmeplejeteamet, og der bruges 15-30 minutter på at tale om rehabilitering. Formået med at afprøve det tværfaglige gruppemøde som prototype har været at styrke opsporingen af borgere med rehabiliteringspotentiale, sikre en god overlevering af borgere fra rehabiliteringsforløb til almindelig hjemmepleje og sætte rehabiliteringen på dagsordenen blandt de medarbejdere, som ikke er i rehabiliteringsgruppen.

Tværfagligt samarbejde klæder medarbejderne på til rehabilitering

Den nye organisering i rehabiliteringsgrupper har medført en markant stigning i antallet af rehabiliteringsforløb. Medarbejderne i rehabiliteringsgruppen føler sig bedre klædt på til at varetage rehabiliteringsforløb. Der er etableret et set-up, som giver mulighed for sparring, styrket koordination og opfølgning samt kendskab og forståelse for kompetencer og arbejdsgange.

”Det har været klart, hvad der ligger i rollen som RH-medarbejder. Det er ligesom en særlig kappe, jeg tager på” Social- og Sundhedsassistent.

Medarbejderne i de to nedsatte rehabiliteringsgrupper fremhæver, at de oplever, at alle faggrupperne er kommet tættere på hinanden. Dette tyder på, at medarbejderne har et øget kendskab til hinanden, og derved en bedre forståelse for andre faggruppers kompetencer og arbejdsgange. Det øgede kendskab til de andre faggrupper i RH-gruppen medfører, at det er lettere for medarbejderne at tage mobilen og ringe til hinanden med henblik på koordinering eller sparring. Gruppen oplever også, at deres møder, dokumentationen og indsatsen er blevet bedre over tid, men særligt at koordineringen af aktiviteter er hyppigere og bedre end for et år siden.

”Tingene går simpelthen stærkere. Og så er det bare det helt rigtige team af faggrupper” Sygeplejerske.

Terapeuterne fremhæver også, at de oplever at møde et engageret personale i hjemmeplejen, som brænder for rehabilitering. Det er tydeligt, at dem som er blevet en del af rehabiliteringsgruppen ifølge terapeuterne, har større forståelse og motivation for at arbejde rehabiliterende. Derudover har organisationen fået en mere nuanceret forståelse af rehabilitering. Før projektet var der ofte en forståelse af, at formålet med rehabilitering var 100% selvhjulpenhed. I dag er denne forståelse nuanceret, så det mere handler om at afdække hvad borgeren kan selv, og at det også kan handle om at blive delvist selvhjulpen i en opgave.

Kontinuitet i forløbene styrker kvaliteten af rehabiliteringsforløbene

Generelt tyder evalueringen af rehabiliteringsgruppen på, at en specialisering af indsatsen, hvor det fortrinsvist er de samme medarbejdere, der kommer hos borgerne, er med til at øge kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen. Medarbejderne giver udtryk for, at indsatsen er blevet mere ensartet for borgeren samt at kontinuiteten giver et løft ift. kvaliteten af indsatsen, da man bedre kan følge op på handlinger og indsatser hos borgeren. Derudover giver medarbejderne udtryk for, at kontinuiteten i indsatsen giver bedre mulighed for et godt kendskab til borgeren, og at denne viden kan bruges aktivt i motiveringen til rehabiliteringsforløbet.

Borgerne synes også, at det er dejligt. De ved sådan cirka, hvem der kommer. Det efterspørger borgerne rigtig meget. Jo mere man kender borgerne, jo bedre kan man motivere til rehabilitering og sætte motiverende mål. Det kan blive mere konkret, hvad man skal”  Hjemmehjælper

Implementering

Rehabiliteringsgrupperne er afprøvet i to ud af i alt fem hjemmeplejegrupper. Organiseringen i rehabiliteringsgrupper vil blive spredt til resten af hjemmeplejen i løbet af efteråret 2022.

Du kan læse mere om erfaringer på projektets hjemmeside

Opdateret 08 NOV 2022