xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetenceudvikling og digitale redskaber i Frederiksberg Kommune – at finde tiden

Den digitale kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Frederiksberg Kommune er udfordret på tid. Den tid, som medarbejdere og ledere kan afsætte til at kompetenceudvikle sig i en travl hverdag. Det gælder om at finde de små sprækker i kalenderen, hvor der kan kiles konkrete, relevante og givende læringselementer ind.

Af projektleder Pia Gede Nielsen, Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune er inde i en ny fase af udviklingen af Min Dialog. Min Dialog er en digital web-app, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle omkring de ydelser, der tilbydes i forbindelse med hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og på plejecentre.

Den første version af Min Dialog har været i brug blandt Frederiksbergs borgere siden maj 2021, men den næste version er allerede i fuld udvikling. Med den kommende version (version 2), vil borgere og pårørende blandt andet kunne:

 • Holde videomøder med medarbejdere gennem Min Dialog.
 • Få adgang til egen sundhedsfaglig dokumentation.
 • Se og aflyse aftaler.
 • Få et overblik over lokale aktiviteter og tilbud på Frederiksberg.
 • Skrive direkte beskeder til kontaktpersoner fra kommunen.

Med Min Dialog skal borgere på Frederiksberg opnå styrket selvbestemmelse, frihed og tryghed, ved at tage mere aktivt del i deres eget sundheds- og omsorgsforløb.

Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere

Den tættere dialog med kommunens borgere giver anledning til nye arbejdsgange og behov for andre kompetencer hos medarbejderne på de enheder, der leverer Frederiksberg Kommunes sundheds- og omsorgsydelser. Måden der kommunikeres på og den direkte adgang til dokumentation stiller nye krav til de fagprofessionelle, og det er essentielt for Min Dialogs succes, at medarbejderne er klædt godt på, når version 2 bliver rullet ud i 2022. Både for at sikre, at Min Dialog kan give den ønskede værdi til borgere, og i lige så høj grad for at sikre, at medarbejderne føler sig trygge i de nye muligheder.

For at sikre, at de rette kompetencer blandt medarbejder bliver styrket, har holdet bag Min Dialog været i tæt dialog med 130+ medarbejdere fra de lokale MED-udvalg på Frederiksberg. Formålet var at kortlægge, hvilke kompetencer medarbejderne føler er væsentligst at styrke fremover, hvordan vi bedst kan udvikle de kompetencer, og hvordan vi sikrer den nødvendige motivation. Resultaterne af undersøgelsen skal danne fundament for en online træningsplatform, som skal være kernen i kompetenceudviklingsindsatsen i 2022.

Medarbejderne udtrykker ønske om kompetenceudvikling, og ser det også som en mulighed for at gøre noget ved de områder, hvor de i forvejen ønsker mere fokus. Det gælder f.eks. fælles retningslinjer for dokumentation, kommunikation i skrift og tale, dialogkompetencer mm. Hvis de skal bruge tid på det skal det være relevant, og give mening i deres travle hverdag – noget, de kan bruge med det samme.

Kompetenceudviklingsindsatsen afhænger i høj grad af enhedernes lokale ledelse og opbakning herfra. For at give lederne de bedste forudsætninger for at støtte deres medarbejdere i processen fremover, har man nedsat en udviklingsgruppe, der skal sørge for, at kompetenceudviklingsindsatsen passer til enhedernes lokale behov. Udviklingsgruppen består af ledere og fagprofessionelle fra de enkelte enheder. Med både fælles workshops og individuelle møder med lederne har vi arbejdet på gode måder at lede kompetenceudvikling på, så de passer netop til de enkelte enheder og kan bruges i deres dagligdag.

Tiden er en knap ressource

Både medarbejdere og ledere nævner tidsforbrug som en afgørende faktor for succes – vel at mærke den tid, som kan være svær at finde i en hektisk dagligdag. De ansatte har travlt, og med sproglige barriere, kulturelle forskelle, vaner og andre udfordringer, er det nødvendigt at designe læringsmetoder og formater, der tager hensyn til niveauforskelle og medarbejdernes tid. At finde den dedikerede tid til kompetenceudvikling har været den første udfordring mange steder.

For at møde enhedernes udtrykte behov lokalt, er Frederiksberg Kommune ved at udvikle følgende tiltag:

 • Et onlineunivers, hvorfra medarbejdere kan tilgå læringsmaterialer

 • En digital læringspakke, der kan tilgås efter et tilrettelagt tidsinterval og metode (PDSA-tilgang). Denne pakke indeholder materiale og støtte til både medarbejdere og ledere.

 • Til lederne er et ledelseskatalog, der understøtter lederne i at lede kompetenceudviklingen i deres respektive enheder, så det passer til deres hverdag.
  • Det vil fremgå tydeligt af ledelseskataloget hvordan lederen kan anvende materialet.

 • Til medarbejderne udvikler vi en digital træningsplatform, hvor vi lægger indhold baseret på medarbejdernes og ledernes ønsker.
  • Eksempel: en podcast på 10 min., der handler om hvordan man mestrer en god samtale – nedtrapning af konflikt, gode ordvalg og stemmeføring.
  • Med til læringsmaterialet hører et læringskit, der benyttes i fællesskab, efter man har set og hørt indholdet.

Metoden er i testfase blandt medarbejdere. Tidsforbrug og form er formodentlig afgørende for, at indholdet bliver anvendt.

Min Dialog version 2 forventes implementeret i slutningen af 2022 – men træningsplatformen går i luften sommer 2022.

Opdateret 23 FEB 2022