xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Det danske syn på lægerollerne

At være medicinsk ekspert er stadig den centrale rolle, man skal kunne som læge. Det slår Sundhedsstyrelsen fast i ny figur, der illustrerer samspillet mellem de syv lægeroller, som en læge skal kunne mestre.

19 DEC 2013

At være medicinsk ekspert er stadig den centrale rolle, man skal kunne som læge. Det slår Sundhedsstyrelsen fast i ny figur, der illustrerer samspillet mellem de syv lægeroller, som en læge skal kunne mestre. Samtidig lægges der i Danmark særlig vægt på, at man er opmærksom på sin professionelle rolle som læge. 

Sundhedsstyrelsen har lavet en model for, hvordan samspillet mellem lægens roller fremover vil se ud. Den tidligere beskrivelse af lægerollerne er ikke tidssvarende, og det er blandt andet konstateret, at det etiske aspekt og samspillet mellem rollerne manglede, og at der er behov for en dansk model for, hvilke roller, læger bør have i deres fremtidige arbejde.

Den professionelle rolle er væsentlig

Den medicinske ekspertrolle er dækkende for de faglige opgaver, lægen skal mestre, uafhængigt af om lægen uddannes inden for et klinisk speciale eller et speciale uden væsentlig patientkontakt, og derfor er den fremtidige rollebetegnelse ændret til: Medicinsk ekspert/lægefaglig.

Den professionelle rolle er ligesom rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig forskellig fra de øvrige roller, og har derfor fået en anderledes placering i lægerollefiguren. Den professionelle rolle indebærer, at lægen skal forvalte sin faglighed i overensstemmelse med lovgivningen, lægeløftet og sin egen personlige integritet i erkendelse af de etiske dilemmaer og den kompleksitet i opgavevaretagelsen, som lægen kan møde i sin dagligdag. 

Den professionelle rolle har dermed en mere omsluttende og støttende funktion i forhold til de andre roller, siger Birte Obel, kontorchef i Sundhedsstyrelsen:

”Den professionelle rolle er vigtig at have med, selvom den kan være vanskelig at beskrive og definere. Det er væsentligt, at specialeselskaberne tænker den professionelle rolle ind som en del af lægernes kompetence, når de udarbejder målbeskrivelser for speciallægeuddannelserne - den nye figur er blandt andet med til at synliggøre, at lægens rolle som professionel er et vigtigt element i den lægelige videreuddannelse”. 

De øvrige roller er placeret omkring den medicinske ekspert, lægefagligheden og indgår i varierende grad afhængig af arbejdsopgavens karakter og kommer til udtryk, når lægen arbejder. Der er sjældent tale om, at man som læge eksempelvis er enten kommunikator eller samarbejder, når man arbejder som læge, men oftest at flere af rollerne er i spil samtidig. 

Bygger på canadisk model

Arbejdet med at justere beskrivelsen af en læges forskellige roller blev sat i gang i 2012 og gennemført af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, som opfølgning på en af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen - status og perspektivering  og de syv lægeroller er tidligere beskrevet i Sundhedsstyrelsens rapport: De 7 lægeroller, fra maj 2013. Rollemodellen bygger på en canadisk model, der er udarbejdet ud fra analyser af de roller/kompetencer, som læger bør kunne mestre for at tilgodese samfundets behov for lægelige ydelser.

Figur over lægeroller

Figurtekst: Ny figur, der støtter beskrivelsen af lægeroller i rapporten: De syv lægeroller. 

Danske erfaringer har vist, at rollerne er blevet tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer. Derudover blev kompetencerne i mange specialers målbeskrivelse beskrevet under en rolle, hvilket ikke passer til lægers kliniske dagligdag, hvor de enkelte kompetencer ofte medfører, at lægen skal udfylder flere roller.  

Figuren skal anvendes i alle specialer

Sundhedsstyrelsen forventer, at den nye figur vil blive anvendt i alle specialer, og at den vil medvirke til at udbrede en anderledes (dansk) tilgang til de syv lægeroller. Figuren kan anvendes af de lægevidenskabelige selskaber ved udarbejdelse af målbeskrivelser og af andre aktører, som arbejder med lægerollerne i planlægningen af den lægelige videreuddannelse.