Engelsk

Forebyggende behandling

Overvej bivirkninger, restlevetid, NNT (og pris)

Antitrombotika: Acetylsalicylsyre

 • Acetylsalicylsyre (ASA) (fx Hjertemagnyl)

Hvornår kan seponering overvejes?

Seponér hos patienter uden manifest kardiovaskulær sygdom
ASA anbefales ikke som primær profylakse, da effekten ikke opvejer blødningsrisikoen. 

Kan overvejes hos diabetespatienter med høj risiko for kardiovaskulær sygdom (moderat til svært forhøjet albuminuri eller flere risikofaktorer som hypertension, rygning og arvelig disposition).

ASA er ikke indiceret som tromboseprofylakse ved atrieflimren.

Hvordan kan seponering foretages?

Kan seponeres brat.

Kilder

DCS, 2018: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. Kap. 26, 27, 34

DSAM, 2018: iskæmisk hjerte-kar-sygdom

DSAM/DES, 2018: Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Antitrombotika: ADP-hæmmere

 • Clopidogrel (fx Plavix)
 • Prasugrel (Efient) 
 • Ticagrelor (Brilique)

Hvornår kan seponering overvejes?

Seponér 1 år efter AKS
Ved AKS (Akut koronart syndrom) anvendes kombinationsbehandling med ASA og ADP-hæmmer i 1 år, med mindre anden behandlingsvarighed er angivet af kardiolog. Derefter seponeres ADP-hæmmer, og ASA fortsættes livslangt.

Seponér clopidogrel ½ år efter elektiv PCI ved stabil iskæmisk hjertesygdom

Efter PCI (Perkutan koronar intervention) anvendes kombinationsbehandling med ASA og clopidogrel i ½ år. Herefter seponeres clopidogrel. ASA-behandlingen fortsættes livslangt.

Hvordan kan seponering foretages?

Kan seponeres brat

Kilder

DCS, 2018: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. Kap. 1

DCS, 2018: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. Kap. 3

Statiner

 • Atorvastatin (fx Zarator)
 • Fluvastatin (fx Lescol depot)
 • Lovastatin (Lovastatin”Stada”)
 • Pravastatin (fx Pravastatin”Sandoz”)
 • Rosuvastatin (fx Crestor)
 • Simvastatin (fx Zocor)

Hvornår kan seponering overvejes?

 Seponér hos patienter:

 • Uden kardiovaskulær sygdom, diabetes, kronisk nyresygdom, familiær hyperkolesterolæmi eller med lav risiko for at dø af kardiovaskulær sygdom inden for 10 år­ (< 5% [hos ældre < 10%]), med mindre der er markant forhøjelse af én enkelt risikofaktor (blodtryk, total- eller LDL-kolesterol)
 • Med kort forventet restlevetid

Hvordan kan seponering foretages?

Kan seponeres brat.

Kilde

DSAM, 2018: iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Note 

­Brug fx scorecard fra: Dansk Cardiologisk Selskab, NBV, kap. 34: Forebyggelse af hjertesygdom.

Antibiotikaprofylakse ved recidiverende cystitis

 • Pivmecillinam (fx Selexid)
 • Sulfamethizol (fx Lucosil)
 • Trimethoprim (fx Trimopan)
 • Nitrofurantoin (Nitrofurantoin”DAK”)

Hvornår kan seponering overvejes? 

Seponér
Antibiotisk behandling til forebyggelse af recidiverende UVI frarådes generelt pga. manglende evidens for effekt og risiko for resistensudvikling.

Ved langtidsbehandling med nitrofurantoin kan der udvikles lungefibrose.

Hvordan kan seponering foretages?

Kan seponeres brat.

Kilder

IRF, nov. 2016: Urinvejsinfektioner hos ældre 

Lægemiddelstyrelsen, 2015: Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Bisfosfonater ved systemisk glukokortikoidbehandling

 • Alendronat (fx Fosamax Ugetablet)
 • Risedronat (fx Risostad)

Hvornår kan seponering overvejes? 

Seponér 6 - 12 måneder efter ophør af systemisk glukokortikoidbehandling, hvis:
T-score er > -2,5, og patienten ikke har haft osteoporotiske brud.

Hvordan kan seponering foretages?

Kan seponeres brat.

Kilder

Dansk Endokrinologisk Selskab, NBV: Glukokortikoid-induceret osteoporose, okt. 2014

Inhalationssteroid (ICS) ved KOL uden komponent af astma

 • ICS (fx Pulmicort, Flixotide)
 • ICS + LABA (fx Bufomix, Symbicort, Seretide)
 • ICS + LABA + LAMA (fx Trimbow) 

Hvornår kan seponering overvejes?

Seponér hos patienter i GOLD klasse A og B
Der er ingen indikation for behandling med ICS og øget risiko for bivirkninger, fx pneumoni og mundsvamp.

Overvej seponering hos patienter i GOLD klasse C og D
Der er kun indikation for ICS hos patienter med mindst 2 eksacerbationer og/eller mindst én hospitalsindlæggelse pga. KOL per år trods behandling med LABA+LAMA. Hos stabile patienter kan seponering forsøges.

Hvis patienten har en komponent af astma, er ICS dog indiceret.

Hvordan kan seponering foretages?

Kan seponeres brat. 
Mange foretrækker dog at halvere dosis først, og kommer der ikke forværring af symptomer eller exacerbationherefter, kan ICS seponeres helt.

Kilder

DSAM, 2017: KOL

Dansk KOL-vejledning - DLS 2017 

IRF, august 2017: Medicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom – stabil fase og eksacerbationer 

IRF, 2018: National Rekommandationsliste for KOL 

Inhalationsmedicin til astma og KOL

Alendronat ved osteoporose

 • Alendronat (fx Fosamax®Ugetablet)

Overvej seponering efter minimum 5 år, hvis:

Patienten aldrig har haft lavenergifraktur (inkl. i columna og hofte), og T-score (i hoften) efter behandlingen er > -2,5, samt evt. udløsende årsager er korrigeret (fx længerevarende prednisolonbehandling).

Hos patienter, der før eller efter opstart af behandling har haft en lavenergifraktur (inkl. i columna og hofte), kan det være nødvendigt at fortsætte behandling i mere end 10 år, muligvis livslangt

Der foreslås kontrol af BMD (knoglevævets mineraltæthed) 1-2 år efter behandlingsophør. Ved faldende BMD, som er større end måleusikkerheden på 5 %, kan det overvejes at genoptage behandlingen.

Kilder 

Dansk Endokrinologisk Selskab, NBV: Osteoporose,  okt. 2016

Dansk Knoglemedicinsk Selskab, Vejledning til udredning og behandling af osteoporose, 2012

Opdateret 25 APR 2019