xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed

Case: Politik giver fælles afsæt og øget fokus på pårørende

Gennem flere år har pårørende været et indsatsområde i Esbjerg Kommune, der har tilbud til bl.a. ægtefæller til borgere på plejehjem og efterladte i sorg. Nu har kommunen i samarbejde med bl.a. pårørende og medarbejdere udviklet en pårørendepolitik, der ikke bare dækker sundhed og omsorg, men alle forvaltningsområder, og det har givet overblik og anledning til et serviceeftersyn af kommunens tilbud.

Opdateret 02 NOV 2022

De kan være en ressource, men de er også en målgruppe, som kræver særlig opmærksomhed. I Esbjerg Kommune har man blik for, at nærtstående til fx syge og svækkede borgere både rummer et stort potentiale og samtidig befinder sig i en svær livssituation. Derfor har pårørende i en årrække stået højt på dagsordenen - både hos medarbejderne, men også blandt politikere. I 2016 vedtog kommunen en værdighedspolitik, der bl.a. stiller skarpt på de pårørendes rolle som vigtige samarbejdspartnere for personalet. Inspireret af arbejdet med værdighedspolitikken blev der året efter udarbejdet en egentlig pårørendepolitik for sundheds- og omsorgsområdet. 

”Vi har været vant til at have fokus på de pårørende, men det skaber en særlig bevidsthed, når vi har en politik at stå på", 

- Birgit Klockmann Jørgensen, leder af Sundhedscenteret i Esbjerg Kommune
  

Formålet med pårørendepolitikken er at: 

  • Styrke det velfungerende samarbejde mellem borgere, pårørende og kommunes medarbejdere til glæde for alle
  • Inddrage pårørende i væsentlige processer, der vedrører borgeren, når borgeren selv ønsker det
  • Gøre aktivt brug af pårørendes engagement, viden om den enkelte borger og ønske om at hjælpe borgeren
  • Støtte de pårørende i rollen som pårørende
  • Skabe en fælles forståelse for borgerens situation.

Fra politik til handling

Ét er at formulere visioner og indsatsområder. Noget andet er at omsætte dem til konkrete arbejdsrutiner og bærende værdier blandt medarbejderne. I Esbjerg består opskriften på at få politikken ud at leve af lige dele ledelse og kompetenceudvikling. Samtlige ledere og medarbejdere i forvaltningen Sundhed & Omsorg skal i perioden 2020-2023 deltage i kurset ”Værdighed i praksis”, hvor de gennem oplæg og fælles refleksion bl.a. skal diskutere spørgsmål som fx ”Hvad gør vi for at møde de pårørende åbent og ligeværdigt?”, ”Hvordan inddrager vi de pårørende bedst muligt?” og ”Hvad gør vi for at efterleve politikken i situationer, hvor pårørendesamarbejdet er svært?”.  

Erfaringen er, at kompetenceudviklingen bidrager til at skærpe medarbejdernes fokus på pårørende som en vigtig ressource og et opmærksomhedspunkt. Samtidigt er det tydeligt, at det er værdifuldt, at samtlige – og ikke blot udvalgte – medarbejdere deltager på kurset, fordi det giver et stærkt fælles afsæt. Derudover har ledelsens opbakning været en forudsætning for, at politikken blev implementeret i praksis, viser erfaringen fra Esbjerg.

”Det er vigtigt at oversætte, hvad politikken helt lavpraktisk betyder for medarbejderne i hverdagen og dele eksempler fra hverdagen med hinanden. Både de eksempler, hvor samarbejdet fungerer, men også når det er svært. Så kan vi diskutere: Hvad gik galt? Hvad kan vi gøre bedre?", 

- Gitte Bloch, teamleder i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune
 

Lederne kan skærpe fokus på de pårørende ved at fremhæve betydningen af et godt samarbejde, og samtidig kan de være med til at oversætte politikkens budskaber til hverdagens rutiner. Fx udarbejdede ledere i hjemmeplejen en lille folder med de vigtigste pointer fra værdighedspolitikken, så man sikrer, at alle medarbejdere - også nyansatte og ferieafløsere - kender det fælles værdigrundlag.

Pårørende og værdighed er desuden tilbagevendende emner på bl.a. personalemøder, og erfaringen er, at det er nødvendigt med løbende diskussioner, hvor medarbejderne får mulighed for i fællesskab at gennemgå konkrete situationer og eksempler på både frugtbare og udfordrende samarbejder med pårørende. 

Flere tiltag

Esbjerg Kommunes pårørendepolitik har affødt en række konkrete tilbud til pårørende, bl.a. kurset ”Når ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem” og samværsgrupper for efterladte i sorg.
Nu er pårørendepolitikken blevet udvidet, så den ikke bare omfatter Sundhed & Omsorg, men alle kommunens forvaltninger. Ønsket er, at samtlige pårørende - uanset område - føler sig set og hørt og får den nødvendige støtte. Hvad enten der er tale om en pårørende til et barn med handicap eller en beboer på et af kommunens plejecentre skal udgangspunktet være det samme. 

Repræsentanter fra alle forvaltninger, medarbejdere og pårørende har været involveret i udviklingen af den nye, fælles pårørendepolitik for at sikre, at visioner og indsatsområder var relevante. Den fælles politik har fire indsatsområder:

  • Fokus på den pårørende
  • Dialog og samarbejde
  • Tilbud til pårørende, bl.a. ansættelse af pårørenderådgiver i forvaltningen Borger & Arbejdsmarked
  • Børn og unge.

I forbindelse med udarbejdelsen af den fælles pårørendepolitik kortlagde hver forvaltning deres tilbud til pårørende, og afdækningen gav et værdifuldt overblik og gjorde det tydeligt, hvor der manglede tilbud. Det har ført til flere tiltag på bl.a. børne- og ungeområdet. 

I Sundhed & Omsorg fandtes der allerede en række tilbud til pårørende.  Erfaringen er her, at kurser, hvor deltagerne får redskaber til at tackle deres rolle, og gruppeforløb har en positiv effekt, bl.a. i forhold til at forebygge ensomhed. 

Bag om casen

Beslutningen om at styrke indsatsen for alle pårørende i Esbjerg Kommune udspringer bl.a.  af et ønske fra pårørendeorganisationer og af kommunens arbejde med en værdighedspolitik. 

Som en del af implementeringen af værdighedspolitikken gennemgår samtlige ledere og medarbejdere i forvaltningen Sundhed & Omsorg et tredages kursus, hvor de via faglige oplæg og fælles refleksion får oversat politikkens overordnede pointer til konkrete handlinger og arbejdsrutiner. I alt 2.500 medarbejdere gennemgår kurset ”Værdighed i praksis”, der løber fra 2020-2023 og er tilrettelagt i samarbejde med UC SYD.

Pårørendepolitikken er en del af Esbjerg Kommunes Vision 2025, der bl.a. fokuserer på pårørendes livskvalitet og sundhed.

Esbjerg Kommunes fire trin til at skabe en fælles pårørendepolitik

Eksterne inviteres ind

Kommunen inviterer borgere og foreninger til at bidrage til den fælles pårørendepolitik med bl.a. høringssvar og mundtlige bidrag.

Workshops

Ved tre åbne workshops giver borgere og repræsentanter fra bl.a. Udsatterådet, Ældrerådet og Handicaprådet, deres perspektiv på politikken.

Udarbejdelse af politikken

En styregruppe med repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger udarbejder i samarbejde med en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra bl.a. Ældrerådet, Handicaprådet og patientforeninger, politikken.

Politikken vedtages

I december 2021 vedtager byrådet i Esbjerg Kommune politikken.

Gode råd fra Esbjerg Kommune

Involvér

Inddrag dem, det handler om, dvs. både borgere, pårørende og medarbejdere, i udviklingen af pårørendepolitikken. 

Prioritér

Ledelsen skal gå forrest og omsætte budskaberne til konkrete pejlemærker og arbejdsrutiner i medarbejdernes hverdag.

Kommunikér

Politikken skal løbende formidles både mundtligt og skriftligt til alle medarbejdere – også de nyansatte. Det handler om at tydeliggøre, hvad politikken betyder for dem.  

Diskutér

Sørg for, at medarbejderne får lejlighed til at dele og sparre om gode og udfordrende eksempler med pårørende og diskutere dem i forhold til politikkens mål.

Følg op

Hvis politikkens budskaber skal gøre en forskel for medarbejdere og borgere, er det nødvendigt ofte at genbesøge dem på fx personalemøder.