xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinje for håndtering af vaccination mod covid-19

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for den udrulning af det generelle nationale vaccinationsprogram mod covid-19 i Danmark. I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination og revaccination.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 22 DEC 2021

I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination og revaccination mod covid-19.

Retningslinjen beskriver konkrete forhold vedrørende vaccinationsindsatsen, herunder anvendte vaccineteknologier, indikationer og kontraindikationer for vaccination, visitation samt konkrete handlingsanvisninger til håndtering af vacciner, vaccinationer, sikring af informeret samtykke, administration, journalføring, håndtering af formodede bivirkninger mv.

 

Retningslinje for håndtering af vaccination mod covid-19

 

Indhold

  1. Baggrund
  2. Vacciner
  3. Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper
  4. Rammer for vaccination
  5. Håndtering af vaccination
  6. Delegation, informeret samtykke, registrering og journalføring
  7. Sikkerhed og mulige bivirkninger

 

 

Versioner

Version 6.1: 22. december 2021

Afsnit 2.12 er justeret med oplysninger om fremskyndet revaccination af alle på 18 år og derover og kapitel 4 vedr. invitation til revaccination er følgelig justeret. Af afsnit 2.7 fremgår det, at personer under 18 år, som er primærvaccineret med Spikevax® også kan revaccineres med Spikevax®, hvis de tilbydes off-label revacination. Afsnit 3.4 er justeret, så det nu fremgår, at personer, der afventer svar på en COVID-19 test godt kan blive vaccineret, med mindre de er i selvisolation. I kapitel 5 er der tilføjet anbefalinger vedr. revaccination af personer, der er krydsvaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen efterfulgt af en mRNA-vaccine. Der er tilføjet nye oplysninger fra et dansk studie om risiko for myo- og perikarditis i afsnit 7.5, ligesom der er tilføjet et nyt afsnit vedr. overvejelser om risikoen for disse tilstande efter revaccination i afsnit 7.3 og 7.5. Endelig er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer. 

 

Version 6.0: 13. december 2021

Der er foretaget præciseringer ift. version 6.

 

Version 6: 13. december 2021

Retningslinjen er revideret så den afspejler den aktuelle situation ift. både primærvaccination og revaccination mod COVID-19.
Siden udgivelsen af version 5.3 er Comirnaty® blevet godkendt til vaccination af børn på 5-11 år, og Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at alle i denne aldersgruppe tilbydes vaccination. Retningslinjen er generelt konsekvensrettet i overensstemmelse hermed.

 

Version 5.3: 10. november 2021

Redaktionel ændring.

 

Version 5.2: 8. november 2021, oprettet 9. november 2021

Siden udgivelsen af version 5.0 er Spikevax® godkendt til revaccination af personer på 18 år og derover. Således foregår revaccination med Spikevax® inden for godkendelsesgrundlaget og retningslinjen er præciseret ift. dette. Der er tilføjet et nyt bilag 6 om Spikevax® i forvindelse med revaccination. Den Europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité har den 29. oktober 2021 meddelt, at der ikke findes dokumentation for en sammenhæng mellem COVID-19 vaccination og den sjældne tilstand Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS). Kapitel 2 og 8 er opdateret med disse oplysninger. Endelig har afsnit 3.5 vedr. COVID-19 vaccination samtidig med andre vacciner givet anledning til mange spørgsmål og er opdateret.

 

Version 5.1: 15. oktober 2021

Redaktionel ændring

 

Version 5: 15. oktober 2021

Denne 5. version af retningslinjen er revideret så den afspejler den aktuelle situation i forhold til både primærvaccination og revaccination mod COVID-19. Se yderligere beskrivelse i rapporten.

 

Version 4.2: 21. juli 2021 - dateret 16. juli 2021

 

Version 4.1: 9. juli 2021

 

Version 4: 20. maj 2021

I version 4.0 er retningslinjen opdateret med de nyeste oplysninger vedrørende den fortsatte udrulning af vaccinationsindsatsen i Danmark uden Vaxzevria® og COVID-19 Vaccine Janssen®.

Der er tilføjet oplysninger om den sjældent forekommende bivirkning, VITT, der er set i forbindelse med vaccination med Vaxzevria® og COVID-19 Vaccine Janssen® (kapitel 8).

Kapitel 3 vedr. vaccination af personer med immunsuppression er opdateret. 

Doseringsintervallet for Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna® er opdateret i kapitel 6. I kapitel 6 indgår desuden et nyt afsnit vedr. valg af sprøjter og kanyler samt nye anbefalinger vedr. færdigvaccination af personer, der er førstegangsvaccineret med Vaxzevria®. Derudover beskrives det hvorledes overskydende vaccine i et multidosishætteglas bør håndteres

 

Version 3: 5. februar 2021

I version 3.0 er tilføjet detaljer vedr. COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, som blev tilkendt midlertidig markedsføringstilladelse i EU den 29. januar 2021. Godkendelsesstudierne for COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er resumeret i bilag 6.

Forholdsregler ved COVID-19 sygdom eller positiv test mellem 1. og 2. dosis af en vaccine er beskrevet og uklarheder vedr. visitation til vaccination af personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 er præciseret.

Oplysninger vedr. delegation, informeret samtykke, registrering samt journalføring af vaccination er flyttet til et nyt kapitel 7, og et nyt afsnit vedr. personale på vaccinationssteder er tilføjet.

Der er tilføjet et afsnit vedr. nye regler om retslægelig obduktion ifm. dødsfald kort efter vaccination mod COVID-19. Endelig er bilag 2 opdateret med nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 


Version 2.1: 12. januar 2021

Version 2.1 indeholder redaktionelle ændringer ift. det danske produktresume for COVID-19 Vaccine Moderna® og vedr. vaccination af bl.a. bløderpatienter.


Version 2: 8. januar 2021

I version 2 er tilføjet detaljer vedr. COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA-1273), som blev tilkendt midlertidig markedsføringstilladelse den 6. januar 2021. Godkendelsesstudierne for såvel Comirnaty® (tozinameran) som COVID-19 Vaccine Moderna® (mRNA1273) er resumeret i henholdsvis bilag 4 og 5. Intervallet for, hvornår 2. dosis af hver vaccine skal gives, er opdateret. Retningslinjen er endvidere opdateret med erfaringer fra den første udrulning af vaccinationsindsatsen (for eksempel hvor mange doser vaccine, der kan udtages) og i forhold til regulatoriske udeståender, der nu er afklaret (for eksempel journalføring). Særlige forholdsregler ved henholdsvis immunsuppression og immunaktivering er præciseret. Endelig er enkelte uklarheder præciseret; herunder bl.a. afsnittet om personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Version 1: 22. december 2020