Engelsk

Nationale kliniske retningslinjer - med relevans for almen praksis

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 23 NOV 2016

Sundhedsstyrelsen udarbejder nationale kliniske retningslinjer (NKR), der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen.

Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjerne i samarbejde med landets fremmeste eksperter på de specifikke områder. Retningslinjerne offentliggøres løbende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I denne folder præsenteres udvalgte anbefalinger fra de hidtil publicerede nationale kliniske retningslinjer, der er vurderet at være særligt relevante for almen praksis.

Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet med retningslinjerne er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, og medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

En national klinisk retningslinje indeholder alene konkrete handlingsanvisninger indenfor udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger (dvs. hvad der skal gøres og hvem er det relevant for). Den har ikke som primært formål at afklare visitation og organisering af indsatsen (hvem skal tilbydes indsatsen, hvem der skal tilbyde indsatsen) eller samfundsøkonomiske konsekvenser (hvad er den afledte effekt på ressourcerne og er disse til stede). Disse typer af problemstillinger kan eksempelvis håndteres i en visitationsretningslinje, et pakkeforløb, et forløbsprogram, et referenceprogram eller en medicinsk teknologivurdering (MTV).

Nationale kliniske retningslinjer - med relevans for almen praksis