×

Prognose for og dimensionering af antal læger og tandlæger

Sundhedsstyrelsen udarbejder prognoser for det fremtidige antal af speciallæger og specialtandlæger.

Prognoser

Sundhedsstyrelsen udarbejder prognoser for udbuddet af læger, speciallæger, tandlæger og specialtandlæger i Danmark. Formålet hermed er at vurdere udviklingen i den tilgængelige arbejdskraft på tandpleje og lægeområdet. Prognoserne indgår som et væsentligt redskab til at sikre sundhedsvæsenets fremtidige funktion.

Prognoserne revideres løbende med henblik på at sikre, at datagrundlaget er så opdateret som muligt. I forbindelse med revideringerne ses der samtidig nærmere på de forskellige forudsætninger, som de enkelte prognose bygger på.

Forudsætningerne omfatter blandt andet den forventede pensionsalder, omfanget af ind- og udvandring, antal besatte hoveduddannelsesforløb, uddannelsestid m.m. Væsentlige ændringer i disse forudsætninger medfører ændringer i forhold til prognosernes fremskrivninger. Dette betyder, at man skal være varsom med at sammenligne de nuværende prognoser med tidligere.

Både tandplejeprognosen og lægeprognosen opererer med en relativ lang tidshorisont og strækker sig 20-25 år ud i fremtiden. Denne tidshorisont er nødvendig i forhold til planlægningen af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

Der er en række usikkerhedsfaktorer forbundet med fremskrivninger så langt frem i tiden. Resultatet af sådanne fremskrivninger er et komplekst samspil mellem en lang række sociale, økonomiske og politiske faktorer. Jo længere frem i tiden man kommer, desto mere usikre bliver resultaterne. 

Dimensioneringsplaner

En afgørende faktor for sundhedsvæsenets funktion er, at der findes den nødvendige lægelige og tandlægelige arbejdskraft, og at der sikres en hensigtsmæssig fordeling mellem de forskellige specialer. Ud fra en overordnet ressourcemæssig betragtning er det dog samtidig afgørende, at der kun uddannes det antal læger og tandlæger, som efterspørges i og uden for sundhedsvæsenet.

Dimensioneringsplanerne for den lægelige og tandlægelige videreuddannelse er de centrale sundhedsmyndigheders måde at forsøge på netop dette.

Dimensioneringsplanerne regulerer antallet af speciallæger og specialtandlæger gennem fordeling af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer og videreuddannelsesregion.

Den optimale dimensionering af den lægelige og tandlægelige videreuddannelseskapacitet baseres på kendskabet til udbud såvel som efterspørgsel efter læger og tandlæger. Udarbejdelsen af prognoser for det tandlægelige og lægelige arbejdsmarked danner dermed baggrund for de dimensioneringsplaner, som Sundhedsstyrelsen udmelder på områderne. 

Den elektroniske stillings- og vakancetælling

Begreber anvendt i Stillings- og Vakancetællingerne

Opdateret 3. august 2011